Referentieadres

Als je jouw hoofdverblijf in Sint-Truiden hebt, dan word je ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Truiden. Jouw hoofdverblijfplaats is dus de plaats waar je het grootste gedeelte van het jaar effectief verblijft.

Als schipper, kermisreiziger, …, verblijf je wel in België, maar heb je er geen hoofdverblijfplaats. Je kan je laten inschrijven op een referentieadres van een natuurlijk persoon, die in het bevolkingsregister van Sint-Truiden is ingeschreven (bvb. bij familie of vrienden).

Een referentieadres is ook mogelijk bij een rechtspersoon (bvb. vereniging, sociale dienst) met zetel in Sint-Truiden.

Als je dakloos bent wegens onvoldoende bestaansmiddelen, vraag je een referentieadres bij het OCMW.

Deze (rechts)persoon moet voor jouw inschrijving op zijn adres toestemming geven. Hij is ook verplicht om jou jouw post en administratieve documenten te bezorgen. Op die manier blijf je bereikbaar voor officiële instanties en kan je een beroep blijven doen op jouw rechten (bvb. uitkeringen).

Voorwaarden rechtspersoon?

 • Vereniging zonder winstoogmerk (vzw), stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk
 • 5 jaar rechtspersoonlijkheid hebben
 • Specifieke doelstelling in de statuten van de vereniging: behartigen of verdedigen belangen van één of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen

Voor wie?

 • Maximaal 1 jaar voor personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben met uitzondering voor:
  - diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  - militairen en burgerpersoneel gedetacheerd naar het buitenland en hun gezin
  - politiepersoneel gedetacheerd naar buitenland ter begeleiding van militaire en
    burgerpersoneel of ter vervulling van een specifieke opdracht
  - dienstplichtigen en gewetensbezwaarden
  - ontwikkelingshelpers in het buitenland en hun gezin
 • Personen die in een mobiele woning verblijven en rondtrekken in het binnenland
  (schepen, woonwagens, geen stacaravans)
 • Personen die dakloos zijn en onvoldoende bestaansmiddelen hebben
 • Gedetineerden zonder verblijfplaats of ooit ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Truiden op voorwaarde dat je opgesloten was in het binnenland

Opgelet! Illegalen kunnen geen referentieadres krijgen.

Hoe aanvragen?

 

 • Persoonlijk bij de dienst bevolking; je kan hiervoor een afspraak maken.
 • Persoonlijk bij het Sociaal Huis  als je: dakloos bent en onvoldoende bestaansmiddelen hebt, je niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister, je beroep doet op de hulp- en dienstverlening van het OCMW en jouw inkomen te laag is om zelf voor een woning te zorgen een gedetineerde zonder verblijfplaats bent, die ooit in het bevolkingsregister van Sint-Truiden was ingeschreven.

Wat moet je doen?
Referentieadres bij een (rechts)persoon:
Je komt met het ingevulde aanvraagformulier ‘referentieadres bij natuurlijke persoon’ of referentieadres bij een rechtspersoon en één van onderstaande bewijsstukken naar de dienst bevolking. Onze medewerker vermeldt in jouw persoonlijk dossier van het Rijksregister dat je op een referentieadres ingeschreven bent.

Opgelet! Zowel de toestemmende (rechts)persoon als jijzelf kan een einde maken aan het referentieadres. Dit doe je door de dienst bevolking en de andere persoon schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging.

Referentieadres bij het OCMW:
Als je dakloos bent met onvoldoende bestaansmiddelen onderzoekt de raad voor Maatschappelijk Welzijn of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist over jouw aanvraag. Indien positief ontvang je een beslissingsformulier waarmee je naar de dienst bevolking gaat, die je met een referentieadres op de zetel van het OCMW inschrijft.

Als je een gedetineerde zonder verblijfplaats bent en ooit ingeschreven was in Sint-Truiden, verwittigt de rechtbank de gemeente rechtstreeks.
 

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?

 • Ingevuld aanvraagformulier bij aanvraag referentieadres bij (rechts)persoon
 • Beslissingsformulier bij aanvraag referentieadres bij het Sociaal Huis
 • Jouw eigen identiteitskaart en de identiteitskaarten van eventuele andere gezinsleden
 • Kopie identiteitskaart vertegenwoordiger toestemmende (rechts)persoon

Bijkomend en afhankelijk van de categorie volgend bewijsstuk:

 • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, standplaatsvergunning, vaarvergunning, boorddocumenten boot, bewijzen dat je rondtrekt
 • buitenland: attest school of werkgever
 • militairen: attest Ministerie van Landsverdediging
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest hulporganisatie
 • gebrek bestaansmiddelen: attest OCMW

 

Hoe beëindigen?
Je kan op eender welk moment een einde stellen aan het referentieadres. Ook de (rechts)persoon, die je een referentieadres verstrekt, kan dat doen.

Wat moet je doen?
Je brengt de andere partij en de dienst burgerzaken schriftelijk op de hoogte. De (rechts)persoon doet hetzelfde

Download hier het 'Aanvraagformulier inschrijving op referentieadres bij een natuurlijk persoon'.
Download hier het 'Aanvraagformulier inschrijving op referentieadres bij een rechtspersoon'.