Privacy

CONTACTGEGEVENS

Stad Sint-Truiden
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
e-mail data protection officer: privacy@sint-truiden.be

 

Het lokaal bestuur van Sint-Truiden doet zijn best om jouw privacy te respecteren in relatie tot jouw gebruik van deze website en andere websites onder haar beheer. Het lokaal bestuur Sint-Truiden verwerkt voor de uitvoering van de verschillende taken persoonsgegevens van diverse betrokkenen. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. 

De persoonsgegevens werden vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Zo verzamelen en verwerken we onder meer je persoonsgegevens als je contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. Soms zijn de gegevens afkomstig van andere overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).  Het lokaal bestuur Sint-Truiden treedt in het merendeel van de gevallen op als verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. Binnen de stad en/of het OCMW krijgen uiteraard enkel die diensten en medewerkers toegang tot je persoonsgegevens voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

We zullen je persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor we ze verkregen hebben. Indien de verwerking gebaseerd is op je toestemming, kan je deze te allen tijde terug intrekken. Hiervoor kan je contact opnemen via privacy@sint-truiden.be.

 

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS VIA DE WEBSITE

Op deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld.
- Wanneer je gebruikt maakt van onze e-formulieren voor het inschrijven voor activiteiten en online sollicitaties;
- Wanneer je hebt aangegeven dat jouw persoonsgegevens kenbaar mogen gemaakt worden op deze website. (Je bent bijvoorbeeld contactpersoon van een bepaalde vereniging.)
- Wanneer je gebruik maakt van ons e-loket.
- Wanneer je gebruik maakt van ons burgermeldsysteem.

Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, is het noodzakelijk dat je je persoonsgegevens invult als je van deze services gebruik wil maken. Dit is ook nodig wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, wanneer je informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd.

De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van: 

Lokaal bestuur Sint-Truiden
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR INTERNE DOELEINDEN

De geregistreerde gegevens worden gebruikt om je als gebruiker op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken van een melding of aanvraag. 
De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is om de melding of aanvraag af te handelen.

DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.
In alle andere gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als je daar expliciet toestemming voor gaf (bijvoorbeeld het doorgeven van gegevens als sollicitant aan andere geïnteresseerde werkgevers).

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Het lokaal bestuur Sint-Truiden verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt.

 

Veiligheidspolicy van de websitebouwer

De websitebouwer van het lokaal bestuur Sint-Truiden hanteert volgende veiligheidspolicy:

  • Hanteren van een cleandeskpolicy: er mag op geen enkel moment een document blijven liggen met persoonsgegevens wanneer dit niet verantwoordbaar is;
  • Laptops van medewerkers moeten beschermd zijn met een degelijk paswoord;
  • Op elke laptop moet een virusscanner geïnstalleerd zijn en up to date gehouden worden;
  • Ook elke smartphone die gebruikt wordt voor werkdoeleinden moet beveiligd zijn met een toegangscode;
  • Lokale databases moeten altijd sanitized gebruikt worden, tenzij het verantwoordbaar is om het niet te doen. Dan moet het bestand altijd beveiligd worden door een paswoord. Het bestand wordt verwijderd zodra het niet meer nodig is.
  • Datalekken moeten onmiddellijk gemeld worden aan DPO@calibrate.be;
  • Wanneer er documenten geprint worden, mogen die niet blijven liggen aan de printer;
  • Er bestaat een procedure bij in en uit dienst treden van een medewerker waardoor er gegarandeerd wordt dat er geen persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden.

Hosting

Databanken van de website zijn afgeschermd. De deploy server is afgeschermd. Developers kunnen er enkel aan vanuit intern netwerk / vpn. 
Websites die niet in productie staan, zijn afgeschermd (test omgeving, staging omgeving,… ). Elke klant heeft eigen MySQL container met resp. DB's en webserver die bij 1 applicatie hoort, niet gedeeld met andere klanten dankzij containers.

INZAGE EN CORRECTIE VAN GEGEVENS

Als gebruiker of abonnee kan je toegang krijgen tot je geregistreerde persoonsgegevens en je hebt het recht op verbetering van onjuiste gegevens.

 

COOKIES

We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daarvoor gebruikt. Deze informatie omvat o.a. het IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze websites bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren. 

GEGEVENS DIE GEREGISTREERD WORDEN BIJ GEBRUIK VAN EEN WEBFORMULIER

Wanneer je op de website gebruik maakt van een webformulier, worden naast de gevraagde gegevens ook het tijdstip van gebruik van het webformulier en je IP-adres tijdelijk bijgehouden. Deze gegevens worden op geen enkele manier gebruikt en worden na het administratieve nut verwijderd.

MIJN BURGERPROFIEL

Het overzicht van de cookies, die worden gebruikt door Mijn Burgerprofiel en de global header, zijn beschikbaar deze link. Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de Servicedesk Informatiekanalen .

 

BEWAARTERMIJN

Het lokaal bestuur Sint-Truiden bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door hun aangeboden en gefaciliteerde diensten of producten. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden of indien we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

FOTO'S

Op activiteiten en evenementen van het lokaal bestuur Sint-Truiden worden regelmatig foto's en bewegende beelden gemaakt. Deze worden op regelmatige basis gepubliceerd op de website, de sociale media van de stad Sint-Truiden. Indien je vragen hebt over de geproduceerde beelden en de publicatie ervan op onze sociale media en de website, dan kan je hiervoor steeds terecht bij de stad Sint-Truiden via website@sint-truiden.be.

 

KLACHTEN - OPMERKINGEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@sint-truiden.be zodat wij hiermee snel aan de slag kunnen en je zo snel mogelijk kunnen verder helpen. 
Wil je een datalek melden, neem dan contact op via privacy@sint-truiden.be. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

 Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je steeds een mailtje sturen naar privacy@sint-truiden.be.

 

WIJZIGINGEN

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd. Daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de websites van het lokaal bestuur Sint-Truiden gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 05/04/2022