Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september ging het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 van start. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte. De plannen zijn voorbereid binnen de CIW en de bekkenoverlegstructuren. Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via deze website.

Resultaat van intensief overleg
De plannen zijn het resultaat van intensief overleg binnen de CIW en de bekkenoverlegstructuren, maar ook met sectoren. Ze vormen meteen ook een uitnodiging om nog meer samen te werken. De uitdagingen op het vlak van waterkwaliteit, overstromingen en droogte zijn immers enkel haalbaar als iedereen inspanningen levert.

Integrale plannen voor water
De plannen geven niet alleen uitvoering aan de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn, ze leggen ook een basis voor de structurele aanpak van de droogteproblematiek. Zo bevatten de plannen een droogterisicoanalyse en geven ze mee uitvoering aan de recente Blue Deal.

Uitdagingen samen aanpakken
Tegen eind 2027 willen we in een belangrijk deel van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen de goede ecologische toestand bereikt hebben. De plannen trekken opnieuw de kaart van de gebiedsgerichte werking. Waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers bundelen hun inspanningen in speerpuntgebieden en aandachtsgebieden, stemmen initiatieven af en zoeken naar win-wins om sneller vooruit te gaan.

Ook op het vlak van overstromingen en droogte ligt nog heel wat werk op de plank. Vanuit een meerlaagse benadering werken overheden, sectoren, verenigingen en burgers samen aan maatregelen die ons beter beschermen, maatregelen die schade door overstromingen of droogte voorkomen en maatregelen die ons beter voorbereiden op een eventuele overstroming of droogteperiode.

Mogelijkheid tot reageren
De ontwerpplannen en meer informatie over het openbaar onderzoek zijn te raadplegen via www.volvanwater.be.

Bezoekers vinden er ook heel wat achtergronddocumenten en geoloketten met specifieke informatie over de waterlichamen en de voorgestelde acties. Ze kunnen er via een zoekmodule opzoeken welke planonderdelen voor hun gemeente, bekken of grondwatersysteem relevant zijn, de documenten inkijken en er opmerkingen op formuleren. Ze vinden er ook een wegwijsfolder die hen door de plannen leidt en hen op weg helpt bij het indienen van een reactie.

Je kan de documenten ook raadplegen bij het eerstelijnsloket omgevingsvergunningen. 

Na het openbaar onderzoek zal de CIW de opmerkingen en adviezen in overweging nemen en definitieve ontwerpplannen aan de Vlaamse Regering voorleggen. De Vlaamse Regering zal de plannen ten laatste op 22 december 2021 vaststellen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, zijn er ook bekkenspecifieke delen voor de 11 bekkens en grondwatersysteemspecifieke delen voor de 6 grondwatersystemen.

Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die per gemeente vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd moet worden en wat de prioriteiten zijn, zijn in de plannen opgenomen.