Openbaar onderzoek RUP Punctuele Ruimtelijke Knelpunten

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Punctuele Ruimtelijke Knelpunten werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2018. Volgende stap in de procedure is het openbaar onderzoek, dat zal georganiseerd worden van 14 januari 2019 tot en met 16 maart 2019.

U kan de stukken hier downloaden:

 • 1. Grafische plannen
 • 2. Stedenbouwkundige voorschriften
 • 3. Plan feitelijke en juridische toestand
 • 4. Toelichtingsnota en ontheffing planMER
 • 5. Verslag plenaire vergadering
 • 6. Kaartenbundel

Het dossier is ook in te kijken bij het eerstelijnsloket omgevingsvergunningen in het stadskantoor. Het eerstelijnsloket is geopend, iedere werkdag van 8u tot 11u30, behalve op maandag en ook op dinsdagavond van 16u tot 18u45en op zaterdagvoormiddag van 8u tot 11u30.

 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal een nieuw bestemmingsplan vormen voor 13 verschillende sites die elk hun eigen oplossing nodig hebben. Volgende sites worden opgenomen in het RUP:

 • (grenszone) Luikersteenweg:

Het betreft een smalle strook grondgebied van Sint-Truiden aan de grens met de gemeente Heers dat door een materiële vergissing niet werd opgenomen in het RUP dorpengeheel van Groot-Gelmen, Engelmanshoven, Gelinden en omgeving dat enkele jaren geleden werd goedgekeurd. De woningen komen te liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, waardoor de basisrechten van zonevreemde woningen van toepassing worden/blijven. Het achterliggend deel van het gebied blijft in natuurreservaat gelegen, samen met een overdruk erfgoedlandschap, net zoals het aansluitend gebied.

 • Leopold II straat:

Het betreft een bestaande projectzone waar twee verschillende problematieken aan de orde zijn. Deze wordt uit elkaar gehaald en de tuinzone van het monumentaal pand van de Stationsstraat kan daarbij samen met het voorliggend pand ontwikkeld worden. Voor het appartementsgebouw met een vergunningsproblematiek worden randvoorwaarden vastgelegd om tot een vergunbare oplossing te komen binnen een ruimtelijk aanvaardbaar kader.

 • Bouwmaterialenhandel Runkelen Dorp:

Een van oudsher gegroeid bedrijf ligt thans in verschillende bestemmingszones, waardoor een nieuw planologisch kader zich opdringt om tot een verbeterde situatie te kunnen komen voor de buurt en de ontwikkeling van het bedrijf. Indien het bedrijf verdwijnt wordt een alternatieve planologische oplossing voorzien, waarbij het woonweefsel van de omgeving wordt vervolledigd.

 • Bedrijvenzones Melveren Noord:

Het opzet van de herbestemming is het aanreiken van een kader voor de herbestemming van de bedrijven (verbeterde ontsluiting, buffering, meer inspelend op de waterhuishouding. Tezelfdertijd wordt een beperkte uitbreiding voorzien van het bedrijventerrein, na afgraving en reconversie van het voormalig stort. Ook het noordelijk deel van het stort kan afgegraven worden en afgewerkt worden als natuurgebied.

 • Parking school Zepperen:

Dit deelplan voorziet een structurele oplossingsmogelijkheid voor de dagelijkse parkeerproblematiek in de omgeving van de school. Op die manier kunnen ook de andere verkeersmodi veiliger georganiseerd worden. De ruime ontwikkelingsmogelijkheid voor de school wordt daarbij wat ingekrompen.

 • Roosbeekhoeve:

Een site die reeds opgenomen was in een voorgaand RUP Urgente Zonevreemde Recreatieve Constructies in open ruimte wordt hernomen om uit de vergunning technische impasse te raken. Hierdoor komt er een helder kader voor de bebouwing met parkeren vooraan het perceel en wordt de landbouwwaarde van het achterliggend deel van de percelen hernomen, inclusief de nodige herstelmaatregelen.

 • Bedrijvensite Schabroek Gelinden:

Voor het bestaande palettenbedrijf, dat reeds in het RUP Dorpengeheel van Groot-Gelmen, Engelmanshoven, Gelinden en omgeving was opgenomen worden de maximale ontwikkelingskansen hernomen. Ook wordt een kader aangegeven voor een nabestemming, van zodra het bedrijf verdwijnt. Daarbij komen er mogelijkheden voor wonen en achterliggend voor (para)- agrarische bedrijven.

 • Kerkplein Gelinden:

Na de verkoop van een perceel is gebleken dat de planologische intekening in het RUP Dorpengeheel van Groot-Gelmen, Engelmanshoven, Gelinden en omgeving voorbij ging aan het opzet van de verkoop. Dit wordt met het nieuw voorstel rechtgezet door de gebruikelijke uitbreidingsmogelijkheden van panden in een dorpskern te voorzien.

 • Landbouwmachineherstelbedrijf Zepperenweg:

Een bedrijf dat van oudsher kampt met een vergunningenproblematiek wordt opgenomen zodat een oplossingsrichting voorhanden is voor een nieuwe eigenaar. Hierbij wordt ingezet op een ontharding van het agrarisch gebied en een verminderd ruimtebeslag. Aan de voorzijde krijgt het bedrijf een kader voor vergunningen, samen met heldere inpassingsregels in de omgeving.

 • Landbouwbedrijf Zepperenweg:

De planologische randvoorwaarden werden vastgelegd voor deze site in het RUP Urgente zonevreemde bedrijven in open ruimte. Door de gewijzigde activiteiten en dito inzichten werd een alternatieve oplossing uitgewerkt voor het vergroten van de ruimte voor water. De huidige (para)agrarische activiteiten kunnen ruimtelijk ingebed worden in de omgeving, met respect voor het aanpalende monument.

 • Bautershoven-Groenstraat:

Een restzone tussen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied en de huidige bedrijvenzone en zone voor gemeenschapsvoorzieningen krijgt aansluiting met de nabijgelegen bestemmingszones. Hierdoor kunnen ondersteunende functies van het bedrijventerrein er ondergebracht worden en een overgang maken naar de woonomgeving. Aansluitend aan het woonwagenpark wordt de zone voor gemeenschapsvoorzieningen verruimd zodat hier passende gemeenschapsvoorzieningen een plaats kunnen vinden, weerom aansluitend aan het woongebied.

 • Mettekovenmolen:

Het bestaande bedrijf werd erg ingeperkt door de intekening in het RUP Dorpengeheel van Groot-Gelmen, Engelmanshoven, Gelinden en omgeving. Hierdoor waren ruimtelijke verbeteringen aan de gebouwen met een beperkte volumeverandering uitgesloten. De nieuwe regelgeving zet meer in op een passende en ruimtelijk kwalitatieve inpassing dan het stringent beperken van de bestaande volumes. Ook krijgt het historische molengebouw de nodige aandacht in het plan.

 • Kop van Stayen:

De omgeving van het voetbalstadion wordt nieuw ingedeeld, inspelend op de eigendomssituatie. Daarbij wordt de ontsluiting van het gebied vastgelegd om de impact/hinder op de aanpalende wegenis te beperken. Tezelfdertijd worden de randvoorwaarden voor de laatste bouwfase van het voetbalstadion duidelijk gemaakt en kan deze in dezelfde geest afgebouwd worden als de laatste fases. Hierbij gaat een speciale aandacht naar meervoudig ruimtegebruik en impact op de woonkwaliteit van de tegenoverliggende woonwijk.

 

Opmerkingen en bezwaren kan je uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend verzenden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden of afgegeven tegen ontvangstbewijs.