Openbaar onderzoek: PRUP Kleinhandelszone Ringlaan Sint-Truiden

Het provinciebestuur startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om een juridisch-planologisch kader te scheppen voor de bestaande kleinhandelsconcentratie aan de N80 en N722 te Sint-Truiden.

AANLEIDING PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft als doel de nodige stedenbouwkundige randvoorwaarden te scheppen voor de historisch gegroeide kleinhandelsconcentratie langs de N80 en N722, ter hoogte van het bedrijventerrein Schurhovenveld in Sint-Truiden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijke visie van de provincie op het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden.

Er wordt  gestreefd naar een ruimtelijke (beeld)kwaliteitsverbetering, het vinden van een oplossing voor de bestaande parkeerproblematiek en het mogelijk maken van verweving en vermenging van functies waaronder grootschalige kleinhandel, kantoren en diensten.

Door de huidige aanduiding van het gebied als industriezone op het gewestplan, moeten een PRUP en een bijbehorend milieuonderzoek opgemaakt worden om deze bestemming te kunnen realiseren.

OPENBAAR ONDERZOEK
Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen de plannen en bijbehorende documenten inkijken van 9 februari 2021 tot en met 9 april 2021. Dit kan tijdens de kantooruren:

  • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg

(Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt)

  • bij de dienst Omgeving van de stad Sint-Truiden

(Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden).

 

Je kunt de documenten ook online raadplegen via de website van de provincie Limburg.

Opmerkingen kun je tot en met 9 april 2021 schriftelijk bezorgen:

  • ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be
  • ofwel per aangetekende brief gericht aan de Procoro van de provincie Limburg, Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Ruimte op het stadhuis, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

 

INFOMOMENT OP 4 MAART 2021 OM 19.00u.
Op donderdag 4 maart 2021 om 19u. vindt er een online infomoment plaats, waar we het dossier toelichten. Je krijgt er de mogelijkheid  om vragen te stellen.

Gezien de Corona-maatregelen zal er gewerkt worden met voorafgaande inschrijvingen. Hiervoor moet u zich aanmelden op de website van de provincie. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en de dag voor het infomoment ontvangt u het vergaderverzoek.