Openbaar onderzoek onteigening recht van erfpacht Speelhof

De stad Sint-Truiden maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend aangaande de onteigening, strekkende tot het verwerven van de volle eigendom van de gebouwen waarop een recht van erfpacht werd verleend aan de bvba Resto Work en die deel uitmaken van het Speelhof, dit met het oog op de herontwikkeling van het Speelhof en dit overeenkomstig het Decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van voormeld decreet van 24 februari 2017.

Het te onteigenen recht van erfpacht werd gevestigd op het onroerend goed, gelegen te Sint-Truiden, 2e afdeling, sectie D, nr. 388K, zijnde feestzaal, cafetaria en park, groot volgens kadaster 61 a 20 ca en volgens opmeting 62 a 82 ca.

Het voorlopig onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 20 september 2021 tot en met 19 oktober 2021 ter inzage op het stadskantoor, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden. Gelieve voor inzage een afspraak te maken via nr. 011- 70 14 14.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk 19 oktober 2021 schriftelijk via beveiligde zending of afgifte tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan het Stadsbestuur Sint-Truiden, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden.