Omgevingsvergunningen - veelgestelde vragen

Waarvoor staat de dienst Omgeving?
De dienst Omgeving is de samenstelling van de vroegere dienst 'bouwvergunningen' en de dienst 'milieuvergunningen'.  Zij behandelen aanvragen voor omgevingsvergunningen en geven advies over de ontwikkelingsmogelijkheden van gebouwen, percelen, …

Verkaveling/splitsing voor één perceel;
Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. Voor het splitsen van een grond waarbij op één lot reeds bebouwing aanwezig is, volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris. Wel dient er steeds nagekeken te worden of het perceel in een niet-vervallen verkaveling gelegen is of een BPA/ RUP. 

Een splitsing kan alsook aangevraagd worden wanneer men een deel van een perceel wenst te verkopen om dit gedeelte niet te bebouwen. 

Een verkaveling geeft je plannen en voorschriften van wat je mag bouwen op een perceel.

Voor meer uitleg over het indienen van een nieuwe verkaveling kan je terecht op de website van het omgevingsloket.

Wat is een bijstelling van een bestaande verkaveling?
Indien je de bestemming, de maximaal bebouwbare vloerterreinindex of het aantal bouwlagen wil aanpassen in een bestaande, niet vervallen verkaveling moet je een omgevingsvergunning indienen voor het bijstellen van een bestaande verkaveling. 

Hoe lang is een verkaveling geldig?
Bij verkavelingen zonder wegenis vervalt de verkaveling:
• indien vijf jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, de erfpacht of het opstalrecht van tenminste 1/3e van de kavels (b.v. van de zes kavels is er één verkocht); 
• of indien 10 jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, enz. van tenminste 2/3e van de kavels. 

Bij verkavelingen met wegenis vervalt de verkavelingvergunning van rechtswege:
• indien vijf jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning de lasten in de eerste fase niet zijn opgeleverd (indien dit wel is gebeurd wordt dit vastgesteld bij proces-verbaal door het college van burgemeester en schepenen) (tot op dat ogenblik mag geen perceel vrijwillig worden verkocht, enz.); 
• of indien 10 jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, enz. van tenminste 1/3e van de kavels; 
• of indien 15 jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, enz. van tenminste 2/3e van de kavels.

Kan ik een bijkomend huisnummer krijgen?
Huisnummers kunnen enkel afgeleverd worden als er een vergunning is voor de woning of het appartement.  De nummers worden afgeleverd door de dienst Omgeving.

Indien je een nieuw (of bijkomend) huisnummer wenst, moet je hiervoor een vergunning hebben.  Het aantal huisnummers stemt overeen met het aantal wooneenheden dat vergund is.  

 

Ik wil graag weten wanneer mijn vergunningsaanvraag beoordeeld wordt?
Een aanvraagdossier wordt binnen 30 dertig dagen na het indienen volledig en ontvankelijk verklaard of teruggestuurd naar de aanvrager.
Wanneer er een volledig en ontvankelijk verklaring gebeurd, wordt er nader onderzocht of een openbaar onderzoek nodig is.  Er wordt ook nagegaan welke adviezen er moeten aangevraagd worden.  
Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen. 
Adviesverleners hebben dertig dagen tijd om hun advies neer te leggen.
De adviezen en het openbaar onderzoek lopen gelijktijdig. 
Wanneer deze termijn voorbij is, bekijkt de omgevingsambtenaar de adviezen en eventueel ook de bezwaarschriften die er ontvangen zijn tijdens het openbaar onderzoek.

De omgevingsambtenaar schrijft de volledige analyse van de aanvraag, alsook de adviezen en bezwaarschriften in een "verslag omgevingsambtenaar".

Dit verslag wordt als advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen heeft, wordt deze beslissing ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.  Aansluitend worden de documenten geupload in het omgevingsloket en kunnen ze door de aanvrager en/of ontwerper geraadpleegd worden.

Wanneer de procedure lopende is, kan je steeds je dossier opvolgen via het omgevingsloket. 

Kan ik de resultaten van de adviesvraag en de bezwaarschriften ontvangen?
De resultaten van de adviesvraag zijn te vinden via het omgevingsloket. De bezwaarschriften worden niet vrij gegeven tot na de beslissing van het CBS. 

Kan ik het verslag van de omgevingsambtenaar inkijken of ontvangen?
Neen, dit wordt niet vrij gegeven tot na de beslissing van het CBS. 

Mijn aanvraag werd vergund, wat nu?
Een vergunning dient op een zichtbare plaats, ter hoogte van het openbaar domein, opgehangen te worden zodat dit duidelijk zichtbaar is voor iedereen, gedurende 35 dagen.  
De 36ste dag mogen de werken effectief aangevangen worden.

Mijn aanvraag werd geweigerd, wat nu?
Indien jouw aanvraag geweigerd werd, kan je gedurende 30 dagen na de dag van betekening van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, beroep aantekenen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.  Je dient een beroep in bij de Deputatie van de provincie Limburg. 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het bijhorend besluit van Vlaamse Regering van 24 juli 2009 leggen strikte voorwaarden op om in beroep te komen bij de deputatie. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, dan is het beroep onontvankelijk.

Op de website van de provincie Limburg is de volledige informatie terug te vinden voor het indienen van een beroep. 

Uiteraard is het steeds mogelijk om het dossier te bespreken met de dienst Omgeving.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, wat nu?
De omgevingsambtenaar analyseert jouw bezwaarschrift en bekijkt of het bezwaarschrift gegrond en ontvankelijk is.  Het bezwaarschrift wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen. 

Er worden geen ontvangstmeldingen bezorgd.  Je ontvangt geen persoonlijk bericht over de behandeling van jouw bezwaarschrift.

Ik wil een bezwaarschrift indienen, hoe doe ik dit?
Je richt een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek), tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het eerstelijnsloket Omgeving of via een aangetekend schrijven.

Ik wil een terras plaatsen bij mijn horecazaak op openbaar domein, wat moet ik hiervoor doen?
U dient eerst na te gaan of het perceel gelegen is een woongebied, een rup/ bpa of verkaveling, zodat er gekeken kan worden welke voorschriften van toepassing zijn. 

U kan hiervoor best een afspraak maken met de dienst omgeving, om de mogelijkheden te bekijken. 

Alsook dient er een vergoeding betaald te worden voor de inname van het openbaar domein. 

Inname openbaar domein
Tijdelijk inname openbaar domein ifv wegenwerken, aanleg of onderhoud nutsleidingen, het plaatsen van bouwkranen, stellingen of container, werken waarbij voet -en fietspaden worden ingenomen, voorbehouden parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld verhuizingen dienen  gericht te worden aan de Politie.

Voor het plaatsen van een constructie op openbaar domein dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Belangrijk hierbij is dat er minstens 1,50m trottoir vrijgehouden wordt.  

Voor-u-koopt-checklist
Voordat je een onroerend goed wil kopen, kan je best wat opzoekwerk verrichten, zodat je beter op de hoogte bent wat er vergund is en wat de mogelijkheden zijn. Via volgende link vind je een handig overzicht: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/voor-u-koopt-checklist

Mag ik onmiddellijk starten met de werken nadat de vergunning verleend werd?
Neen. Nadat je een vergunning verkregen hebt , moet je deze 35 dagen uithangen op de daartoe correcte manier. De 36ste dag mag je de werkzaamheden aanvangen. Je dient de datum van aanplakking van de vergunning in te geven op het omgevingsloket. 

Alsook geef je de startdatum in op het omgevingsloket, in jouw dossier.  Bij het beëindigen van de werken geef je de einddatum in.

Bouwvoorschriften
Ik wil een perceel grond kopen en wil weten wat hier de mogelijkheden zijn? 
Ik ben eigenaar van een woning en wil een handelsruimte inrichten op het gelijkvloers?

Dan maak je best een afspraak met de omgevingsambtenaren: zij kunnen jou een uitgebreide toelichting geven.  Voor vragen aangaande kleinschalige werken zoals het bouwen van een tuinhuis, het plaatsen van een omheining, de aanleg van een inrit, … kan je hen ook per mail bereiken.

Alvast enkele vuistregels,
Appartementen zijn enkel toegelaten in de hoofddorpen Brustem, Zepperen en Velm, alsook in de binnenstad.  Een effectieve vergunning voor appartementen wordt ook beoordeeld aan de hand van mobiliteit, parkeren, kwalitatieve buitenruimtes, woonoppervlakte, voorzieningen, …

Voortuinen mogen niet volledig verhard worden: deze mogen maximaal voor 50% van hun oppervlakte verhard worden, mits vergunning. Het verharden van de strikt noodzakelijke toegangen tot de woning of garage is vrijgesteld van vergunning. Overige verhardingen in de voortuin dienen aangevraagd te worden met een omgevingsvergunning.  

Er dient inheems groen aangeplant te worden.  Een lijst van inheems groen vind je terug in de stedenbouwkundige verordening.

Hoe weet een architect welk BPA/RUP eventueel van toepassing is ?
Een groot gedeelte van het grondgebied Sint-Truiden is gelegen in een BPA of RUP, waar specifieke voorschriften gelden. Op de website https://rup.sint-truiden.be/ kan je alle plannen en voorschriften terugvinden. Je kan op de  steeds de dienst omgeving contacteren om de juiste bestemming te kennen.  

Ik wil een afspraak maken met een omgevingsambtenaar.
Je kan voorlopig enkel nog een afspraak maken via het contactcenter op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be.

Eenvoudige dossiersamenstelling zonder architect met voorbeeld
Bepaalde handelingen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect. Dit kan je best even nagaan voordat je een dossier wil indienen.

Op het omgevingsloket vind je de juiste regelgeving hieromtrent. 

Indien je zonder architect je dossier digitaal wil indienen, kan je het normenboek raadplegen voor extra uitleg: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenst...

We geven je alvast een opsomming van de stukken die ingediend moeten worden: 

• Steeds verplicht: 
• Inplantingsplan
• Minimum 3 foto's
• Beschrijvende nota 
• Indien relevant voor de aanvraag:
• Grondplan bestaande toestand & nieuwe toestand
• Sneden bestaande toestand & nieuwe toestand
• Geveltekeningen bestaande toestand & nieuwe toestand
• Terreinprofielen bestaande toestand & nieuwe toestand (indien van toepassing)
• Legende 

Wat is een kadastrale schets?
Soms vraagt de omgevingsambtenaar een kadastrale schets op.  Dit kan nuttig zijn om de vergunningstoestand te verduidelijken.   Een kadastrale schets is vooral nodig bij oude gebouwen waarbij het huidig voorkomen niet gebruikelijk is wegens een te grote bouwhoogte, een grote bouwdiepte, …

Een kadastrale schets vraag je aan bij het kadaster.  Je vraagt best naar een kadastrale schets van 1977 of 1962. Hier kan je de contactgegevens van het kadaster terugvinden.

Onderaan deze pagina vind je de vraag ‘Hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen?’ Daar moet je op klikken en een formulier (434) downloaden. Dit moet je invullen en versturen naar meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be  

Wat is een kadastrale schattingsfiche?
Soms vraagt de omgevingsambtenaar een kadastrale schattingsfiche op.  Dit kan nuttig zijn om de vergunningstoestand te verduidelijken.   Een kadastrale schattingsfiche is vooral nodig bij oude gebouwen waarbij het huidig voorkomen niet gebruikelijk is wegens een te grote bouwdiepte op verdieping, het aantal woonentiteiten,…

Een kadastrale schattingsfiche vraag je aan bij het kadaster.  Je vraagt best naar een kadastrale schattingsfiche van 1977 of 1962.  Hier vind je de contactgegevens van het kadaster terug.

Onderaan deze pagina vind je de vraag ‘Hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen?’ Daar moet je op klikken en een formulier (434) downloaden. Dit moet je invullen en versturen naar meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be  

Hoe lang is een vergunning geldig?
Na het afleveren van de vergunning heb je twee jaar tijd om de werken te starten. 

Indien de werken meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken worden of de vergunde gebouwen zijn niet 3 jaar na de start van de werken winddicht, vervalt de vergunning. Alsook vervalt de vergunning indien de exploitatie van de vergunde inrichting of activiteit niet is begonnen binnen 5 jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning.

In geval van overmacht kan een vergunning éénmalig verlengd worden. 

Voor mijn perceel ligt een beek: mag deze dicht gemaakt worden?
Beken worden zoveel als mogelijk open gehouden.  Een beperkte overwelving voor toegangverlening is mogelijk mits hier een vergunning voor is.  Indien deze er niet is, moet je deze aanvragen.