Nieuw reglement rond participatie en advies

maandag 27 januari 2020

De stad Sint-Truiden zet prioritair in op kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat betekent ook goede communicatie naar de burger en hem of haar de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het beleid. Om dat in goede banen te leiden, heeft het stadsbestuur een nieuw organiek reglement over participatie en advies klaar. 

In het verleden was inspraak en consultatie doorgaans het domein van de stedelijke adviesraden en overlegplatformen. Samengesteld uit experts en ervaringsdeskundigen uit allerlei geledingen, adviseren zij het stadsbestuur over beslissingen binnen verschillende beleidsdomeinen.

Kansen geven
Vandaag hebben zij nog altijd een belangrijke – en in bepaalde gevallen decretaal verplichte – taak. Tegelijkertijd bestaan er ook andere manieren waarop inwoners in meer of minder georganiseerde vorm hun stem kunnen laten horen over lokale thema’s. Om nieuwe initiatieven alle kansen te geven, heeft het stadsbestuur een reglement opgesteld rond participatie en advies.

Er zijn zoveel manieren waarin wij de met de burgers in dialoog kunnen gaan of waarin zij ons op eigen initiatief kunnen bijstaan in ons beleid. Bevragingen, gesprekstafels, infomarkten en andere participatiemethodes willen wij deze legislatuur maximaal exploreren. Met het nieuwe reglement leggen we de basisprincipes hiervoor vast, die we de komende jaren gaan uitrollen over de verschillende beleidsdomeinen en beslissingen heen.

College op verplaatsing
Als één van de eerste concrete projecten zal de stad haar lokale Meldpunt en Sint-Truiden app herwaarderen. Voorts gaat het college van burgemeester en schepenen dit jaar ook een aantal keren op verplaatsing vergaderen, om direct in dialoog te treden met de inwoners. Deze acties worden in de loop van de komende maanden concreet uitgewerkt en nadien in de praktijk uitgerold. 

Meer info?

afbeelding skyline gemeenteraad