Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

vrijdag 6 december 2019

De stad klaarstomen voor de toekomst van de Truienaar, dat is de uitdaging van het meerjarenplan 2020-2025 van het stadsbestuur van Sint-Truiden.

In dit meerjarenplan ligt de nadruk op 5 doelstellingen die de bestuursploeg wil realiseren om van Sint-Truiden een warme, veilige, leefbare, slimme en levendige stad te maken. Kortom, een stad waar je graag wilt wonen en werken, waar je kinderen zich veilig kunnen bewegen en ontplooien en waar veel te beleven valt op sportief, cultureel, toeristisch en recreatief vlak. Dit heeft zich vertaald in 35 actieplannen en talrijke acties.  Dit vergt moedige keuzes en een flinke dosis durf om de uitdagingen die op onze stad afkomen te kunnen beantwoorden.

De focus van onze meerjarenbegroting ligt op het managen van onze kerntaken én op investeren in toekomstgerichte initiatieven, ondanks de financiële druk die op alle gemeenten rust.
Het is een ambitieuze meerjarenbegroting.  De volgende zes jaren zal het stadsbestuur
- 81 miljoen euro investeren
- de personenbelasting en onroerende voorheffing niet verhogen
- extra middelen investeren in veiligheid en kinderen
- duurzaam investeren in infrastructuur, verenigingen en onze erfgoedsites
- haar dienstverlening voor de Truienaren versterken met een efficiënte en slimme stadsorganisatie die zich richt op haar kerntaken

De uitgaven werden heel grondig doorgelicht en er werden bewuste keuzes gemaakt opdat onze begroting gezond en in evenwicht blijft tot in 2025.

Het geconsolideerd jaarbudget van de stadsgroep Sint-Truiden bedraagt 73,8 mio euro (stad 62 mio, OCMW 9 mio, AGB Patri 3 mio en AGB Agost 0,1 mio), dit zijn de inkomsten die wij ontvangen.
Onze geconsolideerde leningen lossen we jaarlijks af met 10 mio euro (de stad met 7,8 mio euro, OCMW met 0,3 mio, AGB Patri met 0,5 mio en AGB Agost met 1,3 mio euro).
Onze uitgaven voor politie, brandweer en zorgbedrijf stijgen elk jaar, zodat we ook hier blijvend investeren in de vooruitgang.

Ons exploitatiebudget voor de dagdagelijkse werking van onze stad bedraagt jaarlijks 11 mio euro, inclusief de langtermijnhuren van De Gazo en het Sportpark met zwembad.
Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief, zoals dat door de wetgeving is vereist.

De autofinancieringsmarge staat in 2025 voor de stad en OCMW op 541 000 euro zodat er een structureel evenwicht is in ons meerjarenplan. Daarmee tonen we aan dat we in staat zijn om onze leningslasten te dragen met het overschot uit de gewone werking. De volgende 6 jaren wordt er 81 miljoen euro geïnvesteerd in de stad en de Truienaren. We ontvangen hiertegenover voor 19 mio euro toelagen. De geconsolideerde schuld eindigt met 114 mio euro in 2025 door het strikt houden van de aflossingen en het uitgavenpatroon.

De voorbije jaren hebben we steevast geïnvesteerd in mensen én ook in stenen. Met vernieuwde inzichten en de toekomst voor ogen willen we nieuwe accenten leggen de volgende jaren. Zo gaan we onze stad uitbouwen tot een warme, veilige, leefbare, slimme en levendige stad.

Een warme stad die verbindt:
- We zetten voluit in op onze kinderen en hun gezinnen én families zodat kinderen zich voluit kunnen ontplooien en ontwikkelen. We doen dat door de buitenschoolse kinderopvang fors uit te breiden de volgende jaren met 100 bijkomende plaatsen en te investeren in onze speelpleinen. We willen een aantrekkelijke stad zijn om te komen wonen voor gezinnen.  Kwetsbare kinderen krijgen extra ondersteuning. Armoede in al zijn diversiteit pakken we aan en we investeren in de dienstverlening samen met externe partners.
- Onze buurten en verenigingen zijn het cement van onze gemeenschap. Vanuit het principe om zoveel mogelijk ruimte te delen gaan we samen op zoek naar herhuisvesting van verenigingen die in oude en bouwvallige infrastructuur zitten en wordt er een verenigingsdepot opgericht.
- De stad zorgt voor een gevarieerd woonaanbod zodat jongeren zich in onze stad zullen willen nestelen.
- We gaan het dienst- en zorgaanbod voor Jonge actieve Gepensioneerden en ouderen beter op elkaar afstemmen.
- We zetten in op de dialoog met de diverse culturen en gemeenschappen in onze stad.

Een veilige stad die beschermt:
- We verhogen het budget van politie elk jaar met 300 000 euro zodat er nog meer kan geïnvesteerd worden in politie-inspecteurs.
- We investeren in de aanpak van criminaliteit, drugsoverlast, veilig verkeer en bouwen het cameranetwerk verder uit.
- De uitbouw van preventie en handhaving wordt prioritair.
- Veilige fietsverbindingen en fietsenstallingen, ook in schoolomgevingen en de binnenstad, bouwen we uit.
- Onderzoek naar haalbaarheid parkeerbedrijf

Een leefbare stad die onderneemt:
- We investeren een immens bedrag in openbare werken met nieuwe riolen, voet- en fietspaden, onderhoud en netheid van onze wegen en publieke domeinen.
- Onze erfgoedsites zijn onlosmakelijk met onze stad verbonden. Daarom investeren we in de restauratie van speelhof, abdij, minderbroeders en de burcht van Brustem.
- Het klimaatplan zal voorstellen o.a rond ontharding, vergroening, erosie, bebossing … bevatten. We voeren dit uit met de vergroening en ontharding van de veemarktsite, het bomenbeheersplan en hemelwaterplan.
- Een gedigitaliseerd ondernemersloket als administratief hulpmiddel voor ondernemers.
- Ambitie om een toonaangevende winkel- en horecastad te blijven door samenwerking en innovatieve klantenconcepten uit te bouwen.
- We bouwen Droneport verder uit als innovatieve hotspot in onze regio.

Een slimme stad die dienstvaardig is:
- Betere dienstverlening naar onze inwoners met slimme digitale toepassingen en administratieve vereenvoudiging.
- Geen verhoging van de belastingen.
- We rationaliseren ons patrimonium van gebouwen en gronden. Gebouwen die we niet meer nodig hebben doen we van de hand.
- Onze stadsbedrijf ontwikkelen we verder tot een klantvriendelijke en gestroomlijnde stadsorganisatie met flexibele medewerkers in een digitaal aangename werkomgeving.
- We zetten participatie- en co-creatietrajecten uit.

Een levendige stad die gastvrij is:
- We bouwen een nieuw sportpark en bloesembad.
- We kiezen op cultureel vlak voor kleinschalige en authentieke evenementen.
- We renoveren onze gerenommeerde academiezaal.
- Toerisme is de motor voor onze stad dus digitaliseren we het aanbod en bouwen we een kampeerterrein voor mobilhomes.
- Het rijke erfgoed van onze stad gaan we toeristisch nog meer ontsluiten als extra troef naast ons fruittoerisme.

Onze investeringsprogramma’s van het stadsbestuur, van onze autonome gemeentebedrijven Agost en Patri en van ons OCMW zijn de “motor” van de gemeentelijke ontwikkeling en vooruitgang.
De volgende 6 jaren investeren we 81 miljoen euro  in 3 grote domeinen:
- We willen verder groeien naar een toffe gezinsstad en investeren 14 miljoen euro: uitbouw van speelpleinen, nieuw sportpark en zwembad, 100 bijkomende plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang, nieuw skateterrein op de veemarktsite, huisvesting voor verenigingen in Rochendaal, naast woonmogelijkheden, renovatie ontmoetingscentrum in Aalst, kampeerterrein voor onze mobilhomes
- We willen een nette, groene en veilige stad zijn en investeren 42 miljoen euro: verder zetten van nieuwe rioleringen, onderhoud van onze wegen, realisatie groenmarkt, fietsstad worden door aanleg van fietspaden en fietsring, parkeerbedrijf die onze mobiliteit zal aansturen, vergroenen van onze stad, realiseren van onthardings- en vergroeningsproject van de veemarkt, uitbreiding van ons cameranetwerk, vernieuwing van werkmaterialen van ons stadswerkhuis
- We ontwikkelen onze erfgoedsites, vernieuwen onze stadsgebouwen en publieke domeinen en investeren we 25 miljoen euro: Speelhof, Abdij, Burcht van Brustem, Minderbroederssite; stadswerkhuis, stadspark, onderhoud van gebouwen en monumenten, onderhoud van sportsites, Slimme dienstverlening

Meer info?

Meerjarenplan 2020-2025 is klaar