Kerk, pastorie en parochiezaal van Engelmanshoven te koop aangeboden voor nieuwe bestemming

maandag 9 mei 2022

Op 29 april keurde het College van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden een voorstel tot samenverkoopovereenkomst goed voor de Sint-Jan Baptistkerk te Engelmanshoven, de bijbehorende pastorie en de parochiezaal. De verkoopprocedure zal gevoerd worden onder de leiding van het lokaal bestuur in samenspraak met de kerkfabriek van Engelmanshoven, de eigenaar van de parochiezaal. Het kerkhof van Engelmanshoven blijft actief als begraafplaats. De mogelijkheid tot herinrichting als afscheidstuin wordt nader onderzocht.

 

Een knooppunt voor het gemeenschapsleven

De kerk van Engelmanshoven is al een tijdje niet meer in gebruik. In het kerkenbeleidsplan is de Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen bestemd als prioritaire kerk met behoud van de erediensten.

Vanuit het ruimtelijk beleid worden Groot-Gelmen, Gelinden en Engelmanshoven benaderd als een gezamenlijke cluster op vergelijkbaar niveau met de hoofddorpen, met gedeelde ruimte voor onder meer ontmoeting, verenigingen en cultuur, en recreatie.

In Gelinden is de restauratie en het herbestemmingsonderzoek voor de beschermde classicistische Sint-Quintinuskerk momenteel lopende. Binnen dit dorpengeheel kan het gebouwencomplex in Engelmanshoven eventueel worden ingezet als knooppunt in het gemeenschapsleven.

Aangezien de pistes die daarvoor onderzocht zijn alle in de richting wijzen van externe initiatieven, ligt de verkoop van de site aan derden op dit moment het meest voor de hand, maar andere formules zoals recht van opstal en erfpacht zijn niet uitgesloten.

 

Niet over een nacht ijs

Met de kerkfabriek is overeengekomen om de drie gebouwen als een gezamenlijk lot te koop aan te bieden en zo vast te houden aan een totaaldossier voor beide partijen. De opmaak van het verkoopdossier gebeurt in samenspraak met de kerkfabriek en het bisdom en naar het voorbeeld van vergelijkbare verkopen in de omgeving.

Het spreekt voor zich dat we de verenigingen die op de site aanwezig zijn geruime tijd op voorhand inlichten over deze plannen.

De opbrengst na verkoop zal volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel tussen de kerkfabriek en het lokaal bestuur worden verdeeld. Voor de definitieve verkoop legt het lokaal bestuur het verkoopdossier nogmaals voor aan het bisdom, onder meer met het oog op de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Elk bod en het daaraan verbonden schriftelijke dossier zal bovendien beoordeeld worden door de gemeenteraad, de kerkraad en het bisdom.

 

Kerkhof blijft gevrijwaard

Het kerkhof van Engelmanshoven behoudt zijn functie als begraafplaats en wordt niet betrokken in de verkoop. Het lokaal bestuur zal wel een opdracht lanceren voor de herinrichting van het kerkhof, met het oog op vergroening en verfraaiing als afscheidstuin. Het behoud van de grafstenen wordt in ieder geval gewaarborgd.

Ook de mogelijkheden voor de inrichting van het naastliggende perceel moeten mee in kaart worden gebracht, inclusief een zone voor parkeren en een degelijke, toegankelijke ontsluiting van het kerkhof. Op dit perceel zal onder andere een nieuwe zone voor de petanqueclub voorzien worden, zodat de tuin van de pastorie terug vergroend kan worden en ten dienste kan staan van de pastorie en haar nieuwe bestemming.

 

Voor meer informatie over de ruimtelijke strategische projecten in Sint-Truiden kan je terecht bij team Omgeving en wonen via info @sint-truiden.be of het ContactCenter op 011 70 14 14.

Kerk Engelmanshoven