Ik heb een andere vraag

Wat zijn technische werken?
Technische werken zijn bijvoorbeeld:het aanleggen of wijzigen van wegen, parkeerplaatsen, pleinen en andere verhardingen, niet bij woongebouwen; het bouwen of verbouwen van bruggen, tunnels, viaducten of aquaducten; de werken ten behoeve van het vervoer zoals tram- of spoorwegen of metrolijnen; de aanleg of wijziging van luchtvaartterreinen en start- of landingsbanen voor vliegtuigen; het bouwen of wijzigen van industriële installaties voor de productie, het transport, de omzetting en de verdeling van elektriciteit, voor de productie en het transport van gas, stoom, warm water, en in het algemeen energie of grondstoffen; installaties voor de opslag van aardgas, gasvormige brandstoffen, fossiele brandstoffen, omvormings- of drukstations; het aanleggen of wijzigen van transportleidingen voor energie of grondstoffen, zoals elektriciteitsleidingen, gas-, olie-, chemicaliën- en andere pijpleidingen, televerbindingen, …; het bouwen van masten en antennes; de waterbeheersings- of waterbouwkundige werken – de werken ten behoeve van de waterproductie; het aanleggen of wijzigen van collectoren, riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties; de werken ten behoeve van de afvalverwijdering of –verwerking, zoals stortterreinen, containerparken of verwerkingsinstallaties, …;

het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals raffinaderijen, installaties voor chemie en petrochemie, overslaginstallaties, installaties voor groeven, dagbouwmijnen of ondergrondse mijnbouw, installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie, installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, technische installaties van benzinestations of geluidwerende installaties, …;

het slopen of verwijderen van zaken die hierboven zijn opgesomd.

Hoe kan ik mij aanmelden bij het omgevingsloket?
Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een eID-kaartlezer of over een token. Meer details vindt u op de website van het omgevingsloket.

Welke vergunningverlenende instantie (gemeente, Deputatie, Vlaamse regering…) is bevoegd voor welk project?
Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg):

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten.
 

Dossiertypes op lokaal niveau (gemeenten):

  • projecten met verplichte medewerking van een architect
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes mogen nog analoog ingediend worden. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten
 

Moet ik gebruik maken van een ‘bibliotheek’ voor het invullen van de aanvraag?
De ‘addendabibliotheek’is een verwijzing naar de papieren formulieren waar alle mogelijke addenda voorzien zijn (bijlage 2 bij het omgevingsvergunningsbesluit). Het omgevingsloket is zo opgebouwd dat enkel de vragen die voor jou van toepassing zijn (op basis van de reeds gegeven antwoorden), ingevuld moeten worden.

Wie gaat het dossier van de omgevingsvergunning ondertekenen/indienen
De aanvraag wordt ondertekend én ingediend door de aanvrager/exploitant. Als de medewerking van een architect verplicht is, ondertekent ook de architect de aanvraag.

Wie gaat het dossier van de omgevingsvergunning samenstellen?
De architect, de milieucoördinator of -adviseur indien betrokken, de bouwheer?
Dit wordt bewust niet wettelijk geregeld. Enkel wie de aanvragen moet ondertekenen, wordt vastgelegd. De bouwheer kan hierrond zelf afspraken maken samen met architect en milieuadviesbureau.

Is er een vergunning nodig voor het vellen van een hoogstammige boom?
De vergunningsplicht voor het vellen van hoogstammige bomen (niet in een bosverband) is in de stad Sint-Truiden geregeld in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Wat zijn terreinaanlegwerken?
Terreinaanlegwerken zijn volgende handelingen:
ontbossen in de zin van het Bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet; hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voor zover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990; het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen; een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: - het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval; - het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens; - het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten; - het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt; recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, voor zover geen gebouwen worden opgericht.

Tot welke klasse op basis van hinderlijkheid voor het milieu behoort mijn inrichting?
Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid zijn bedrijven ingedeeld in drie klassen.
Meer info over deze klassen vind je hier.

Waar vind ik de nieuwe indelingslijst van de ingedeelde inrichtingen?
De nieuwe indelingslijst van de ingedeelde inrichtingen is van toepassing vanaf 23 februari 2017.
De ‘indelingslijst’ bevat een lijst van inrichtingen die als hinderlijk worden beschouwd. 

De activiteiten zijn ingedeeld volgens een aantal criteria. Meestal gaat het om het totaal geïnstalleerde vermogen of de opslagcapaciteit.

Elke hinderlijke inrichting is ingedeeld in klasse 1, 2 of 3. Inrichtingen van de derde klasse kunnen gezien worden als licht hinderlijk, terwijl inrichtingen van de eerste klasse veelal zware, mogelijk sterk milieubelastende activiteiten zijn. Inrichtingen van de tweede klasse bevinden zich daar ergens tussenin.

Via de indelingslijst kan u dus nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

Waar kan ik milieuhinder melden?
Waar je milieuhinder kan melden, hangt af van de soort hinder en de locatie.

Hoe kan ik een bouwmisdrijf of een vermeende bouwovertreding melden?
Melden vermeend bouwmisdrijf doe je via dit formulier of via het Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen, tel: 011 70 14 90 of mail info.omgevingsvergunningen@sint-truiden.be

De Dienst Omgevingsvergunningen treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheid, waterschade... Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kan je contact opnemen met de politie.

Anonieme klachten worden niet behandeld.

Waar kan ik (oude) plannen inkijken van woningen of andere gebouwen?
De stad Sint-Truiden heeft een rijke geschiedenis, bijgevolg beschikken wij ook over tal van oorspronkelijke bouwplannen van oude woningen of andere gebouwen. Voor meer info verwijzen we naar onze collega’s van het Stadsarchief.

Digitale bouwplannen en recentere aanvragen (het lopende jaar en het vorige jaar) vind je bij het omgevingsloket.

Als je een dossier van voor 2017 wilt inkijken, neem je contact op met de Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen (mail of telefoon), zodat wij dit voor jou kunnen klaarleggen aan het loket.

Wanneer moet ik een gemengde aanvraag indienen?
Als aanvrager maak je zelf de reflex of uw aanvraag zowel vergunningsplichtige ingedeelde milieu-activiteiten als stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken zal omvatten.

Is dit het geval, dan ben je verplicht om een gemengde omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Voor u uw aanvraag indient in het Omgevingsloket, zorgt u ervoor dat u volgende stappen doorlopen hebt:

  • Volg strikt het normenboek OMV Digitale aanvragen en maak de gevraagde plannen/gevels/snedes/…;
  • Duid op het inplantingsplan/uitvoeringsplan de indelingsrubrieken aan;
  • Zorg dat je een duidelijke omschrijving geeft van de geplande werken, het voorwerp van de milieuaanvraag of de verandering eraan en de omschrijving van de hinderaspecten (geluid, emissies naar bodem en grondwater, …)

 

Bij het indienen van je gemengde aanvraag in het Omgevingsloket zal jegeleid worden naar de juiste velden om de specifieke info rond milieu- en stedenbouwkundige aspecten in te geven.
Voorbeelden:

  • de bouw van een nieuwe varkenshouderij
  • de bouw van een kantoorgebouw en de bijhorende technische installaties