Geen belastingverhoging dankzij positieve rekening 2015

dinsdag 7 juni 2016

De rekening 2014  was een kentering in de stadsfinanciën. Er werd een boni van 5 miljoen euro opgebouwd en de schulden uit het verleden werden verder versneld afgebouwd. Ook het jaar 2015 bevestigt deze evolutie.

Het gevoerde budgettair beleid heeft ertoe geleid dat het jaar 2015 zelf bedruipend is. De spaarpot van 5 miljoen euro bleef onaangeroerd. Het verwachte exploitatieresultaat verdubbelde zelfs bijna naar een boni van 8,1 miljoen euro.

De exploitatieuitgaven bedragen 48,8 miljoen euro. Dit is 1,1 miljoen euro onder het gebudgetteerde totaalbedrag of 2 %. Reden hiervoor is dat het stadsbestuur geen nieuwe schulden heeft opgenomen en daarnaast ook de dure oude leningen uit het verleden heeft afgebouwd. Samen heeft dat gezorgd voor een daling van de interestuitgaven.

De personeelsuitgaven blijven binnen het vooropgestelde budget. Er werden wel bijkomende mensen ingezet voor de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang. Omdat er geen pesticiden meer gebruikt worden, was er ook extra mankracht nodig bij de dienst groenbeheer.

De werkingsuitgaven blijven met 700.000 euro of 8% onder de gebudgetteerde 9,2 miljoen euro. De aanbestedingsprocedure is dan ook verder verfijnd, om betere voorwaarden de bedingen bij leveranciers. De prijs die betaald wordt, daalt zo met 15,28% of in euro uitgedrukt met 2,8 miljoen euro.

Aan de inkomstenzijde is er voor 5 % meer ontvangen of voor een bedrag van 2,6 miljoen euro. Sint-Truiden heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken. Dat heeft nu pas een effect op de jaarrekening, met 600.000 euro meer geïnde personenbelasting. Verder zijn er twee budgettaire meevallers. Zo betaalde Limburg.net de starttussenkomst van 800.000 euro terug. Verder kwamen er 1,2 miljoen euro meer ontvangsten binnen van de hogere overheid door de omschakeling naar een vast subsidiestelsel voor contractueel personeel.

De investeringen bedragen 9,2 miljoen euro, waarvan 3,7 miljoen euro voor wegenwerken en stadsvernieuwing. Verder werd er 1,5 miljoen aangewend voor de aankoop van divers rollend materieel voor de uitvoeringsdiensten en nog eens 1,5 miljoen euro voor aanpassingswerken aan gebouwen. 

Er werden geen nieuwe lange termijnschulden aangegaan. Hierdoor is de schuld gezakt tot 45 miljoen euro. Ook de korte termijnschulden om de oude dure leningen van Agost te herfinancieren zijn voor 13 miljoen euro in de rekening opgenomen.

De autofinancieringsmarge, de capaciteit om de eigen financiële verplichtingen van het jaar te kunnen voldoen, is bijgevolg positief met 839.000 euro. En ook dit jaar wordt er voor 7 miljoen euro schuldaflossing voorzien. De huidige stadsvernieuwingsprojecten kunnen daarom gemakkelijk gefinancierd worden.

Afbeelding Grote Markt Sint-Truiden