Gedeeltelijke opheffing buurtweg Nr. 47 en ontwerp rooilijnplan

Na de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2021 werd de procedure tot gedeeltelijke opheffing van de buurtweg nr. 47 en goedkeuring van het ontwerp rooilijnplan opgestart. Bijgevoegd de plannen van landmeter-experten bureau Geowijzer d.d. 16 juli 2021, namelijk 

  • ADB-plan
  • Luchtfoto
  • Rooilijn- en wijzigingsplan
  • GRB-plan
  • Schattingsverslag
  • Fotoreportage

De stad Sint-Truiden heeft de aangelanden op de hoogte gebracht.

De gedeeltelijke opheffing van de voornoemde gemeenteweg houdt rekening met de principes zoals opgenomen in artikel 4 van het decreet gemeentewegen. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen werden in acht genomen. Hierbij werd ook de veiligheid van de zachte weggebruiker in acht genomen door het realiseren van een nieuwe verbinding, zijnde de fietssnelweg F21.

Het openbaar onderzoek ”de commodo et incommodo” heeft plaatsgevonden van 22 november 2021 tot en met 21 december 2021. Uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen bezwaren of adviezen werden ingediend. Aan de adviesvereiste van de deputatie mag worden voorbijgegaan wegens het niet ontvangen van een advies binnen de gestelde termijn van 30 dagen. De gemeenteraad dient ten laatste 60 dagen na sluiting van het openbaar onderzoek een beslissing te nemen.

Conclusie:

De voorgestelde gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr. 47 en het ontwerp van rooilijnplan kan ter definitieve vaststelling worden voorgelegd zonder aanpassingen.

WETTELIJKE BEPALINGEN -

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
  • Decreet van de Vlaamse Regering houdende de gemeentewegen van 24 april 2019;
  • Decreet houdende de gemeentewegen van 1 september 2019 en latere wijzigingen.