FAQ maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Sint-Truiden

Laatste update van deze FAQ: maandag 6 juli om 16u30

De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft beslist om de overgang naar fase 4 van het afbouwplan goed te keuren. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase. Sommige activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.

Voor deze nieuwe fase blijven bepaalde basisregels van toepassing.

Voor het individuele gedrag zijn er zes gouden regels:
1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hen wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
4) De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5) Het is mogelijk om wekelijks met vijftien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze vijftien personen mogen elke week veranderen;
6) Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).
7) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hen wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
8) De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
9) Het is mogelijk om wekelijks met tien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze tien personen mogen elke week veranderen;
10) Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er een reglementair kader voorzien:
 Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers;
 De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van toepassing. In de mate
van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op deze website geplaatst.
be/nl/protocollen geplaatst;
 Het wordt aanbevolen om te telewerken als dat mogelijk is.

1. Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?
Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied.

2. Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde heropleving van de epidemie en uitgestelde fases van de afbouwstrategie te vermijden.
We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.
Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 

 

1. Waar kan ik de laatste updates vinden van de maatregelen afgekondigd door de Federale regering?

Alle maatregelen en hun vertaling op het terrein zijn terug te vinden op deze website van de federale overeheid.

2. Hoe en wanneer kan je ons ContactCenter bereiken?

Zit je met vragen over de lokale toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je contact opnemen met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden.
Het ContactCenter is telefonisch bereikaar op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

 • maandag van 9u tot 16u
 • dinsdag van 9u tot 16u
 • woensdag 9u tot 16u
 • donderdag van 9u tot 16u
 • vrijdag van 9u tot 16u
 • zaterdag van 9u tot 12u

 

3. Welke stedelijke accommodaties zijn open?

 • Het stadskantoor werkt met gesloten deuren en enkel na afspraak via het ContactCenter: 011 70 14 14.
 • Via het snelloket kan je in het stadskantoor terecht zonder afspraak voor volgende zaken: vuilzakken; GFT-sticker; containerparkkaart; budgetmeter; deeltijdse werkloosheid; afspraak maken met een dienst;; afhalen reispas; afhalen rijbewijs; afhalen attesten (attest van woonst, attest van gezinssamenstelling, attest van leven, attest van nationaliteit, attest van wettelijke samenwoning). De openingsuren van het snelloket kan je hier terugvinden.
 • Sociaal Huis (OCMW) werkt op afspraak via 011 69 70 30
 • Alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti blijven 
 • De Parkeerwinkel: op afspraak via 011 87 28 82 of via parkeerwinkel@sint-truiden.be
 • Ook de reguliere werking van de brandweer en de lokale politie zijn verzekerd. 
 • De atletiekpiste en het kunstgrasveld van het sportcomplex van Nieuw Sint-Truiden voor het sporten in groep onder begeleiding en te gebruiken op reservering via reservatie.sport@sint-truiden.be.
 • Bibliotheek Toni Coppers (enkel voor het uitlenen van materiaal). Meer informatie over de werking van de bib vind je hier.
 • De dienst Sport 
 • De dienst Jeugd 
 • Het stadswerkhuis 
 • De leeszaal van het Stadsarchief op woensdag van 13ut tot 16u en op vrijdag van 13u tot 16 en dit enkel na afpsraak via info.archief@sint-truiden.be
 • De balies van cultuurcentrum de Bogaard en Toerisme Sint-Truiden 
 • Het Huis van de Wereld
 • Het Huis van de Ondernemer (dienst Lokale Economie)
 • Alle sporthallen: Sint-Pieter, Trudo, Gazo, Nieuw Sint-Truiden en Oud-Atheneum: vanaf maandag 8 juni - enekel op reservering via resveratie.
 • Het woonengergieloket: enkel op afspraak

 

4. Welke stedelijke accommodaties zijn gesloten?

Volgende accommodaties zijn gesloten: 

 • buurtrestaurant in de deelgemeenten (Zepperen, Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden)
 • het recreatiezwembad Sint-Pieter is definitief gesloten. 
 • cultuurcentrum de Bogaard (alle aangekochte tickets zullen ingeruild worden voor een tegoedbon voor een latere activiteit)
 • de Gazo lounge en fuifzaal
 • Ontmoetingscentra De Veva en Den Andries
 • De uitleendienst

 

Iedereen die een zaal gereserveerd heeft in deze periode, wordt vrijgesteld van huurgeld.

5. ECONOMIE

Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie.
Tijdens deze nieuwe fase van het afbouwen van de maatregelen is het geheel van de economische activiteiten hernomen, met uitzondering van diegene die nog een te groot risico vormen voor de volksgezondheid.
Telewerken blijft aanbevolen indien mogelijk. Transacties op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.
Voor activiteiten die worden hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers (inclusief de ministers van de deelstaten indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen, indien nodig met raadpleging van de GEES. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld vanaf 1 juli 2020, indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol. Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt.
In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be geplaatst.
Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

 • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

 

HANDELSZAKEN, WINKELS, VRIJE BEROEPEN EN MIDDENSTAND
Algemeen
Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van :

 • discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020);
 • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

 

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met uitzondering van contactberoepen)
Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden. Voor wat betreft winkels of ondernemingen die op afspraak werken, deze kunnen ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen.
Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
 • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
 • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

 

Klanten
Het is sterk aanbevolen aan elke klant om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Lokale overheden
De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

1. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in de winkels?
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

2. Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?
Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

3. Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 1 uur ‘s nachts.
Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 1 uur ’s nachts.

4. Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?
Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren. Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol. Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.

AMBULANTE ACTIVITEITEN
Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.
Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Voor marktkramers en kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden). Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

 

Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

5. Wat wordt er verstaan onder “een kermis”?
Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.

6. Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden?
Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.

HORECA
Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol en minstens onder volgende voorwaarden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden), met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering.

 

ECONOMIE EN WERK
Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

 • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu bv. mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen (zie hieronder) worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de zomer.
 • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om: de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

 

In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”; eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

 • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu bv. wel mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de zomer.
 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Wie, buiten de werknemers, mag zich op het terrein van een onderneming bevinden?
Op publiek toegankelijke plaatsen binnen ondernemingen die niet tot de essentiële diensten en cruciale sectoren behoren, kan het publiek toegang krijgen met inachtneming van de social distancing maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming van toepassing in het bedrijf. Op de publiek toegankelijke plaatsen die tot de essentiële diensten en cruciale sectoren behoren, wordt de toegang van het publiek georganiseerd om in de mate van het mogelijke de social distance regels toe te passen.

Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan bedrijven in cruciale sectoren?
Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat in principe niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.
Het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 is verruimd naar de organisaties die enerzijds erkend zijn door de bevoegde overheid voor wat betreft hulp en zorg aan oudere personen, opvang en huisvesting van oudere personen en die anderzijds onder de private commerciële sector vallen en dit voor de periode gaande van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020.

Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld?
Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

DIENSTEN AAN HUIS VOOR PARTICULIEREN
Ondernemingen mogen diensten aan huis voor klanten aanbieden.
De ondernemingen die deze diensten aanbieden, respecteren de social distance maatregelen en de protocollen die van toepassing zijn in hun sector.
Voor wat betreft een masseur/masseuse, schoonheidsspecialist(e), gespecialiseerd voetverzorger, manicure, kapper en barbier, tatoeëerder en piercer, om deze diensten aan huis te leveren moeten zij de volgende voorwaarden respecteren:

 • de dienstverlener mag slechts aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • Het dragen van een mondmasker (of elk alternatief in stof) is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;
 • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

Voor wat betreft bouwwerkzaamheden en herstellingen binnenshuis:

 • Dringende herstellingen moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen in de mate van het mogelijke worden nageleefd of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden worden toegepast;
 • Een niet-dringende herstelling of verbouwingswerken moeten plaatsvinden op een manier waarop de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.

 

Is de verkoop tussen particulieren toegestaan (bv. tweedehandsverkoop, verkoop via veilingsites)?
Ja, dat is toegestaan mits respect van de sociale distance maatregelen. 

 

6. GEZONDHEID

ZIEKENHUIZEN
1. Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?
De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.
Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. Er wordt gepreciseerd dat modaliteiten over het bezoek aan het gezin voor alle patiënten gelden.
Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

BESMETTING EN BESCHERMING
De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. De meest actuele informatie is hier beschikbaar

Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?
Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.
Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt. Wat betreft de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen is meer informatie beschikbaar op de site van het FAVV.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?
Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.
Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana of indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, is het dragen van een gelaatsscherm ook toegestaan. Dit wordt:

 • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte, in winkels en op markten en kermissen voor de klanten;
 • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
 • Sterk aangeraden voor het personeel in lagere en middelbare scholen;
 • Sterk aangeraden voor leerlingen in het middelbaar onderwijs;
 • Verplicht voor markt- en kermiskramers en hun personeel;
 • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • Verplicht voor het horecapersoneel in de zaal;
 • Verplicht voor het horecapersoneel in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.

 

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.
Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan je terecht op deze website.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Wie wordt momenteel getest?
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS
Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?
Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.
Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN
De bijstand (vrijwilligers inbegrepen) aan oudere personen, mindervalide personen en kwetsbare personen kan verder gezet worden.
Hieronder vallen ondermeer:

 • Thuishulp
 • Familiale hulp
 • Assistentie aan mindervalide personen
 • Thuisverpleegkundigen
 • Opvang tehuizen voor mishandelde vrouwen
 • Opvangcentra en nachtopvang voor mensen met sociale problemen en daklozen.

 

Worden serviceflats gelijkgesteld aan woonzorgcentra?
Ja, serviceflats moeten behandeld worden als woonzorgcentra wanneer ze beschikken over een gemeenschappelijke ingang.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
Voor de specifieke regels rond bezoek in woonzorgcentra kan je terecht op deze website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?
Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.
Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt je hieronder:
De belangrijkste websites zijn de volgende:
1. https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
2. https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10.

 

7. ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

 

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders.

ONDERWIJS
Meer info over het onderwijs en de heropstart in september is terug te vinden op deze website van de Vlaamse overheid.

Hoger onderwijs:
Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

Volwassenenonderwijs:
De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan.
Sciensano heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot de COVID-19 maatregelen voor kinderen in collectiviteiten, deze is beschikbaar op de deze website.

Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?
Deze instellingen blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze inrichtingen voorzien worden.

Hoe zit het met de (her)examens van het hoger onderwijs?
Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen. “Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

Mogen de academies voor muziek, woord en dans en tekenacademies de lessen hervatten?
De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

Wat met het onderwijs en de opleidingen voor veiligheidsberoepen?
De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.

Mogen professionele opleidingen hervat worden?
Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?
Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.

Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?
Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

 

8. OPENBAAR LEVEN

Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten ten minste tot 31 augustus 2020. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

Samenscholingen van meer dan vijftien personen blijven echter verboden tot minstens 31 augustus 2020 behoudens de uitzonderingen geformuleerd in deze FAQ.

SOCIALE CONTACTEN
In deze vierde fase van de afbouw ligt het accent op een bijkomende versoepeling van de sociale contacten.
Elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, tot vijftien verschillende personen ontmoeten per week. Dit is een individueel recht en de vijftien personen mogen elke week veranderen.
Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,…).

Indien grootouders in de sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?
Ja, als ze deel uitmaken van de sociale bubbel. Als ze deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…) wordt dit evenwel sterk afgeraden.

TRANSPORT
Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
Het openbaar vervoer blijft behouden. Het is aanbevolen om het gebruik van openbaar vervoer te vermijden indien men over een alternatief beschikt.
De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?
De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.
Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.
Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?
Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.
Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?
Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.
Info voor het Vlaams Gewest vind je hier.

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

TOERISME
Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten per wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing, met name het maximum van 15 personen met inbegrip van het gezin (of de personen die onder hetzelfde dak wonen). De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken, dancings, zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten op dit moment nog gesloten blijven.

SPORTEN
Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:
Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.
Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):
Deze activiteiten kunnen plaatsvinden

 • maximum met 50 personen ;
 • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

 

Sportcompetities
Competities mogen plaatsvinden.
Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

 • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

 

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

 • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020).

 

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum vijftien personen (sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mag ik zwemmen?
De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven.

CULTUUR EN RECREATIE

Zijn gegidste bezoeken toegestaan?
Ja, deze zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal twintig personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.

Zijn pretparken open?
Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?
Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.
Voor de Vlaamse Gemeenschap
Voor de Franse Gemeenschap
Voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze activiteiten hebben steeds plaats in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging en moeten steeds wel:
• in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
• met een groep van maximum vijftig personen zijn, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.
Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

 

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Mogen amateuropnames plaatsvinden?
Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

 • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
 • met een groep van maximum twintig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?
Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.

EVENEMENTEN
In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.
Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

 

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.
 Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om:
o Het geldende sectorprotocol toe te passen;
o Het evenement te evalueren via het Covid Event Risk Model, wanneer het CERM moet gebruikt worden.

 Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:
o De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
o Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
o Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
o De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
o De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
o De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
o De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
o Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

 

Eenmalige evenementen
Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

Op de openbare weg:
- CERM is verplicht
- CERM Protocol van toepassing
- Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Niet op de openbare weg:
Evenementen tot 200 personen:
- CERM aanbevolen
- Acht minimale regels van toepassing.

Evenementen groter dan 200 personen:
- CERM is verplicht
- CERM Protocol van toepassing
- Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Evenementen op regelmatige basis
Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES. Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Mag een conferentie georganiseerd worden?
Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.
Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing worden gerespecteerd.

BETOGINGEN
Betogingen op het openbaar domein zijn toegestaan met een maximum van 400 deelnemers (800 deelnemers vanaf 1 augustus 2020). Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

GEZETEN RECEPTIES EN BANKETTEN
De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.
Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden. Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.
Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :
 Wordt verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming;
 Voor maximum 50 personen tot 31 juli 2020 (maximum 100 personen vanaf 1 augustus 2020);
 Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
 Met respect voor het protocol of voor de volgende geldende regels van toepassing voor de horeca/ de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ; een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan; enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd; er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :
De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:
o de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
o een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
o enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
o elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
o het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
o het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
o er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
o terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?
Ja, het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met privékarakter bij je thuis te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020).

Een etentje, receptie of barbecue die georganiseerd wordt binnen de eigen sociale bubbel (maximum 15 personen) valt niet onder de verplichting van een professionele catering/traiteur noch onder de regels van de horeca.

Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?
Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020).
Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.

Mag ik dansen op een receptie of banket met privékarakter?
Neen, dit is niet toegelaten. Op een huwelijksfeest is enkel de openingsdans van het pas getrouwde koppel toegelaten.

JEUGD

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?
Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid vanaf 1 juli 2020 voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).

Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.

De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt.

Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen.
Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op deze website.

Mogen reguliere activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?
Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum vijftig personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar.

Vanaf 1 juli kunnen deze activiteiten georganiseerd worden met een maximum van vijftig personen en onder dezelfde voorwaarden.
Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

OFFICIËLE GEMEENTELIJKE PLECHTIGHEDEN EN DIENSTEN

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken voltrokken worden?
Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. Vanaf 1 augustus 2020 mogen burgerlijke huwelijken plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 400 personen onder dezelfde voorwaarden.

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

EREDIENSTEN EN CEREMONIEËN

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per 10 m², met een maximum van 200 personen. Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit aantal uitgebreid tot 400 personen.
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.

 

Mag men thuis of op een andere plaats een ceremonie organiseren?
Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus georganiseerd worden voor maximum 200 personen (400 personen vanaf 1 augustus 2020).

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?
Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 200 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen er tijdens de ceremonie maximaal 400 personen aanwezig zijn maar steeds onder dezelfde voorwaarden.

De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?
Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden (met een publiek van meer dan 200 personen; of op de openbare weg)
 • betogingen;
 • sportcompetities (met meer dan 200 deelnemers; of op de openbare weg)
 • gezeten recepties en banketten openbaar voor het publiek.

 

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.

In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

DIVERSE

Wat met betrekking tot uithuiszettingen?
De gewesten hebben beslist voorlopig de uitvoering van uithuiszettingen op te schorten.

 

9. INTERNATIONAAL

Artikel 18 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020, houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bepaalt dat niet-essentiële reizen vanuit en naar België verboden zijn: echter,
Binnen de EU+:
- Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.
Buiten de EU+:
- Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot en met 7 juli en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.
- Vanaf 8 juli (datum indicatief) zou het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en om te reizen naar België vanuit deze landen.

Niettemin, elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.

Het staat ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen te beschikken over een attest van een recente, negatieve COVID-19 test.

Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt:

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone, het Verenigd Koninkrijk of landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken?
De EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden hebben alle niet-essentiële reizen vanuit en naar "derde landen" tijdelijk verboden.

Niettemin, mogen de volgende categorieën personen ongeacht het doel van de reis vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:
a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;
b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:
1) Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2) Grensarbeiders;
3) Seizoenarbeiders in de landbouw;
4) Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig;
5) Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
6) Passagiers op doorreis;
7) Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
8) Zeelui;
9) Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
10) Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
11) Hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

De lidstaten mogen echter wel passende maatregelen nemen. Ze mogen bijvoorbeeld deze personen bij terugkeer uit een derde land waarvoor de tijdelijke beperking voor niet-essentiële reizen wordt gehandhaafd, verplichten om in zelfquarantaine te gaan, mits dat ook voor hun eigen onderdanen geldt.

Voor meer informatie gelieve de volgende website van de Europese Commissie te raadplegen.

Het is steeds noodzakelijk om deze verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten …

Het is belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er op dat moment actief zijn. Omwille van COVID-19 zijn mogelijk (nog) niet alle visumprocedures hernomen.
Tot slot krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?
Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden.
De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.

Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?
A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist
Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen:
B. Wanneer u naar België reist van buiten de Europese Unie, de Schengenzone, Verenigd Koninkrijk of uit landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken:

Indien een reiziger van buiten de Europese Unie, de Schengenzone of Verenigd Koninkrijk naar België komt, dient deze zich in quarantaine te plaatsen. Behalve na een verplaatsing omwille van de in vraag 1. (Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk?) genoemde redenen, dan dient deze reiziger zich niet in quarantaine te plaatsen.
Met deze quarantaine wordt bedoeld:
1. De persoon zich gedurende 14 dagen in quarantaine plaatst; en
2. De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.

Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?
De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

 

10. BLIJFT DE AFVALOPHALING GEGARANDEERD EN IS HET CONTAINERPARK OPEN?

Containerpark
Het containerpark van Sint-Truiden is open. MAAR om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan roepen we je op om onderstaande richtlijnen goed te lezen en NIET naar het containerpark te komen tenzij strikt noodzakelijk.

 • Stel je bezoek uit en stockeer thuis uw afval of geef het mee met de huis-aan-huisophaling.
 • Het containerparkbezoek kan ENKEL op afspraak. Via 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule.
 • De toegang is beperkt. Er wordt slecht een beperkt aantal wagens per uur toegelaten volgens reservatie.
 • Elke kaarthouder kan maximum 1 bezoek per week aan het park brengen.
 • Kom ALLEEN naar het park. Indien het niet anders kan met MAX. 2
 • Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen zitten.
 • Je kan voorlopig enkel elektronisch betalen.
 • HOU AFSTAND (1,5 meter) 
 • Asbest nog steeds niet welkom in het recyclagepark en er is ook nog geen huis-aan-huisinzameling van asbest.  Omdat de mondmaskers type FFP3 nog steeds worden voorbehouden voor de zorgsector, mogen wij voorlopig nog geen asbest op het recyclagepark aanvaarden. Ook de huis-aan-huisinzamelingen van asbest zijn opgeschort.  Er kunnen ook nog geen ophalingen ingepland worden.  Wij verwachten niet dat de huis-aan-huisinzameling van asbest voor 1 september opgestart kunnen worden.    
 • kleding kan NIET.
 • Voor het afhalen van gratis compost of houtsnippers moet je ook vooraf een afspraak maken. Je moet hierover eigen materiaal voorzien. (zowel voor het vervoer als het inladen)
 • De gratis lenteschoonmaakactie is UITGESTELD tot na de crisis.
 • Volg altijd de richtlijnen van de parkwachter.
 • Ophaling van het snoeiafval en glasophaling blijven doorgaan aan huis zoals voorzien op je afvalkalender.

 

❗ Heb je geen containerparkkaart? Stuur dan een mailtje met je naam, adres, nummerplaat, scan/foto inschrijvingsbewijs van je voertuig en scan/foto van je identiteitskaart (voor- en achterzijde) naar info.stadsloket@sint-truiden.be.  Je kaart wordt dan aangemaakt en per post bezorgd.

Wanneer je een afspraak hebt voor het langskomen op het containerpark, vergeet zeker niet jouw containerparkkaart goed zichtbaar te leggen in je voertuig. Vul het afsprakenformulier steeds correct in en vul daarij altijd je nummerplaat correct in.

Afvalophaling
In lijn met de huidige maatregelen van de Federale overheid blijft de afvalophaling van Limburg.net voorlopig gegarandeerd. Het aantal aangeboden afvalzakken is beperkt tot vier per afvalsoort.

GFT-sticker
Sinds 1 juni 2020 ledigen de ophalers enkel gft-containers met een sticker van 2020.

De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Werp papieren zakdoeken in de vuilbak en doe ze vervolgens in de huisvuilzak. Doe ze zeker niet bij het papier en karton!

Huis-aan-huis inzameling van papier en karton door verenigingen is opnieuw toegestaan vanaf juni. Voor Sint-Truiden is dit geldig voor de deelgemeente Velm. De inwoners van de deelgemeente Velm kunnen ofwel hun papier en karton wat langer bij hun thuis stockeren of kunnen het papier en karton ook naar het containerpark brengen. De eerstvolgende papier- en kartonophaling is Velm is gepland op zaterdag 13 juni.

Je mag jezelf verplaatsen om naar een glascontainer, kledingcontainer en ondergrondse containers voor glas en PMD te gaan.

Tegoed huisvuilzakken
Een aantal vaste verdeelpunten van de tegoed huisvuilzakken zijn ondertussen doorheen hun voorraad. Heb je intussen toch dringend huisvuilzakken nodig? Dan kan je altijd een rol huisvuilzakken kopen in de supermarkt. Hier vind je een overzicht.

Produceer jijzelf of een gezinslid meer afval om medische redenen? Dan heb je eenmaal per jaar recht op een sociale tegemoetkoming onder de vorm van 3 rollen grote rollen huisvuilzakken. Mensen die hier recht op hebben kunnen contact opnemen met het ContactCenter: 011 70 14 14 of info@sint-truiden.be

Het tegoed aan huisvuilzakken blijft geldig tot eind december van dit jaar. Je kan ze afhalen van zodra de voorraad weer aangevuld is in jouw supermarkt. 

Textiel
De textielophalingen zijn tot nader order geannuleerd.

Grof vuil
Sinds het begin van de maand mei gaat de ophaling grofvuil opnieuw door zoals gepland. Meer info over de ophaling van grofvuil vind je hier.

Afval correct aanbieden
Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan!
* De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
* Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
* Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
* Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

 

11. Kan ik rijlesen volgen en mijn rijbewijs halen? En wat met de officiële documenten?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden hervat. Het oefenen op de openbare weg wordt beschouwd als een toegestane verplaatsing.

Bij koninklijk besluit houdende de maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de coronacrisis, worden volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd tot en met 30 september 2020.
- het Belgisch rijbewijs
- het Belgisch voorlopig rijbewijs
- de rijgeschiktheidsattesten
- de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
- de deelnemignsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken
De verlening van de geldigheid van deze documenten geld uitsluitend in België.

Volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:
- De op het rijbewijs voor groep C en / of groep D vermelde code 95 die na 15 maart 2020 en voor 30 september verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
- De geldiheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E, en D, D1, D+E, D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep  die na 15 maart en voor 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
- Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees Rijbewijs, geldig voor een of meer categorieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden toe en met 30 september 2020 vrijgesteld van het rijbewijs indie zij in het bezit zijn van dit rijbewijs.
- Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van de aanvraag automatisch verlengd tot en met 30 september 2020. 
- Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.