FAQ algemene maatregelen coronavirus

Laatste update van deze FAQ: zaterdag 8 mei 2021 om 8u

Het overlegcomité van 28 april 2021 heeft de opstart van het buitenplan bevestigd. Vanaf 8 mei worden bepaalde versoepelingen van kracht, zoals het heropenen van terrassen in horecagelegenheden en de hervatting van bepaalde evenementen en activiteiten in georganiseerd verband, op voorwaarde dat zij in de open lucht plaatsvinden.

Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:
1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
4. De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie moet iedere persoon zich beperken tot maximum één zelfde nauw contact per persoon per 6 weken, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;
6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.
Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

 

1. Waar kan ik de laatste updates vinden van de maatregelen afgekondigd door de Federale regering?

Alle maatregelen en hun vertaling op het terrein zijn terug te vinden op deze website van de federale overheid.
Meertalige informatie over de Coronamaatregelen kan je hier terugvinden.

2. Hoe en wanneer kan je ons ContactCenter bereiken?

Zit je met vragen over de lokale toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je contact opnemen met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden.
Het ContactCenter is telefonisch bereikaar op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

  • maandag van 9u tot 16u
  • dinsdag van 9u tot 16u
  • woensdag 9u tot 16u
  • donderdag van 9u tot 16u
  • vrijdag van 9u tot 16u
  • zaterdag van 9u tot 12u

 

3. Welke maatregelen zijn van kracht specifiek in Sint-Truiden?

Een overzicht van de specifieke coronamaatregelen in Sint-Truiden en de aangepaste dienstverlening vind je hier!

 

4. ECONOMIE

Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom is telethuiswerk nog steeds verplicht.

WERK
De algemene principes zijn de volgende:
 Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
o de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
o wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
o de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
 Fysieke teambuildings zijn verboden.
• De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op deze website); eventueel aangevuld door:
 richtlijnen op sectoraal niveau;
 en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

In afwijking van de algemene principes:
Voor private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage van het ministerieel van 28 oktober 2020)
 Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen.
Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.

Verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen:
- Het Passagier Lokalisatie Formulier invullen (met uitzondering van de werknemers of zelfstandigen die deel uitmaken van de uitzonderingen die in het deel “internationaal” van deze FAQ gepreciseerd worden);
- Bij verblijf van langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied, bewijs voorleggen van een negatieve test die werd uitgevoerd minder dan 72u voor aanvang van het werk of activiteiten in België. Deze test kan worden uitgevoerd in het buitenland voor men in België aankomt. Het negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
- de test- en quarantainemaatregelen respecteren die per SMS zijn ontvangen na het invullen van het PLF. Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine (behoudens eventuele uitzonderingen).

Elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden nagaan dat indien de werknemer of de zelfstandige daartoe verplicht is, het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is.

Als het Passagier Lokalisatie Formulier niet werd ingevuld, waakt de werkgever of gebruiker erover dat de werknemer of zelfstandige dat uiterlijk doet op het moment dat hij de werkzaamheden start in België.

Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, niet verplicht is dit na te gaan of een register bij te houden. Bv. een particulier die overgaat tot renovatiewerken in zijn privéwoning en die een beroep doet op de diensten van een zelfstandige of een vennootschap waarvan de werknemers niet in België wonen.

Behalve voor bovenstaande situatie moet de werkgever of gebruiker een register bijhouden dat de volgende gegevens moet bevatten:
1. de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
o de naam en voornamen;
o de geboortedatum;
o het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt;
5. het bewijs van een negatieve Covid-19-test geleverd door de werknemer of de zelfstandige.

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Zij worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

Moeten niet worden ingeschreven in een dergelijk register:
• de grensarbeiders in de zin van het ministerieel besluit, met andere woorden iedere werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert;
• een werknemer of zelfstandige die woont of verblijft in het buitenland en van wie het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur.

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.
Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Mogen bedrijfskantines openblijven ?
Ja deze mogen openblijven en vallen onder de grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten en die hieronder worden beschreven onder het deel horeca.

Mogen architecten zowel klanten op bureau ontvangen als een plaatsbezoek doen?
Ja, zij mogen hun werk fysiek verderzetten, zij behoren tot paritair comité 336 voor de vrije beroepen. De regels inzake telewerk en preventiemaatregelen op het werk moeten worden nageleefd, net als de toepasselijke protocollen/gidsen of de twaalf minimale regels die hierboven worden beschreven.

 

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN AANBIEDEN OF DIENSTEN AAN CONSUMENTEN (B2C)
Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.
Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op deze website geplaatst.
In elk geval dienen de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit te worden nageleefd :
1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd, behalve voor de beroepen die expliciet zijn opgenomen in het ministerieel besluit;
3. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of uitsluitend op afspraak werkt;
4. Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
5. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
6. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
7. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
8. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
9. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
10. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
11. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
12. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
13. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
14. Een consument mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

De regels die van toepassing zijn, worden in dit hoofdstuk verder gespecifieerd maar de algemene principes kunnen als volgt worden samengevat:
A. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden kunnen deze goederen aan de consumenten aanbieden, ook in hun inrichting, mits strikte naleving van de veertien minimale voorwaarden hierboven beschreven.

B. Betreffende het aanbieden van diensten :
Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft in dit stadium, verboden met uitzondering van:
• de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit), mogen hun activiteiten verder zetten, ook al kan de afstand van 1,5 meter niet worden gegarandeerd. Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorg gerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden;
• de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
• de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
• de dienstverlening door de schoonheidssalons met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de beslissing van het Overlegcomité ter zake.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten kunnen hervatten, variëren de regels die van toepassing zijn in functie van de plaats waar de dienst wordt verleend:
• Ter plaatse: in de publiek toegankelijke delen van de onderneming of vereniging, kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden mits strikte naleving van de veertien minimale regels hierboven beschreven.
• Aan huis: de dienstverlening aan huis is verboden met uitzondering van:
o De dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit);
o De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
o De diensten voor haarverzorging.
• In de openbare ruimte: indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen bovendien de regels omtrent de samenscholingen en social distancing te worden gerespecteerd. De dienstverlener wordt meegerekend bij het bepalen van het maximum aantal toegelaten personen.

Het aanbieden van goederen aan consumenten
De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak in hun inrichting mits naleving van de hierboven beschreven minimale regels.
Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:
• de veertien minimale regels hierboven beschreven;
• er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
• er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
• de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
• een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene
• er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles

Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?
Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren ondermeer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing.

Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die valt onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing. Dit maakt dat deze moet worden uitgevoerd door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz.

Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.

Het dragen van mondmaskers
Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Lokale overheden
De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?
Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.
Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.
Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.
De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

Mogen toonzalen geopend zijn?
Winkels die niet zijn opgenomen in de voormelde lijst, mogen hun toonzaal enkel uitbaten via een
systeem van bestellen en afhalen of via een systeem op afspraak.

Dienstverlening aan consumenten
De dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden, met uitzondering van: • de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit). Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorg gerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden;
• de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol ;
• de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
• de volgende niet-medische contactberoepen, kunnen volgens strikte voorwaarden hun activiteiten uitoefenen, met inachtneming van de protocollen die gevalideerd zijn door de Minister van Werk en de Minister van Zelfstandigen en KMO’s:
o schoonheidssalons (met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra alsook de privésauna’s binnen de voorziene regels);
o niet-medische pedicurezaken;
o nagelsalons;
o massagesalons, voor alle soorten massages, waaronder reflexologie, shiatsu en acupunctuur;
o kapperszaken en barbiers;
o tatoeage- en piercingsalons.

Niet-medische contactberoepen kunnen hun diensten niet aan huis verlenen, met uitzondering van de diensten voor haarverzorging. Een kapper mag geen andere diensten aan huis aanbieden.
Voor de dienstverleners die hun activiteiten mogen hervatten, variëren de maatregelen die van toepassing zijn in functie van ofwel de plaats ofwel de dienst die wordt aangeboden.
A. Ter plaatse
In de voor het publiek toegankelijke plaatsen van de onderneming of de vereniging kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden, mits respect voor de hierboven beschreven veertien minimale regels. In afwijking mogen fotografen in hun lokalen meer personen tegelijkertijd ontvangen, enkel voor wat betreft:
• personen van hetzelfde huishouden onderling;
• personen die een duurzaam contact onderhouden;
• kinderen onderling tot en met 12 jaar.
Voor de niet-medische contactberoepen die hun activiteiten kunnen hernemen, zijn hiernaast ook de aangescherpte protocollen van toepassing.

B. Aan huis
De dienstverleningen aan huis zijn verboden.
Enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit), mogen hun diensten bij de consumenten in huis aanbieden (bijvoorbeeld advocaten, architecten, loodgieters en chauffagisten,…), alsook de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.
Voor wat betreft contactberoepen, enkel de diensten voor haarverzorging, medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit, PC 330) mogen aan huis uitgeoefend worden, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.
Een kapper mag dus geen andere diensten aan huis aanbieden dan de diensten voor haarverzorging.

C. In de openbare ruimte
Indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing, gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal negen andere personen (ouder dan 12 jaar) tegelijkertijd, behalve voor de uitzonderingen die voorzien zijn voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar.
Zo kan bijvoorbeeld een privécoach met negen klanten buiten trainen, en kan een fotograaf buiten een sessie organiseren met negen klanten.

Zijn de rij-examencentra open en worden de autorijlessen toegestaan?
Ja, de rij-examencentra zijn open en rijlessen zijn opnieuw toegestaan met respect voor de modaliteiten bepaald door het toe te passen protocol.

Mogen vaarlessen en -examens nog georganiseerd worden?
De dienstverlening voor de vaarlessen en –examens met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, is toegelaten mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol, waaronder het respecteren van de regels van social distancing en het dragen van een mondmasker.

Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?
Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.

Mag een sportcoach nog steeds zijn diensten aanbieden?
Deze dienstverlening kan plaatsvinden, volgens de regels voor sportinfrastructuren. Bovendien moeten de regels inzake samenscholing en social distancing in acht worden genomen. Om deze reden dienen deelnemers vanaf 13 jaar in de buitenlucht te worden gecoacht. De dienstverlener mag zijn dienst daarom slechts aan maximum negen andere personen tegelijk aanbieden, indien zij 13 jaar of ouder zijn.

Voor wat betreft sportieve activiteiten voor jongeren tot en met 18 jaar in georganiseerd verband, zie het onderdeel sport en jeugd van deze FAQ.

Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?
Ja activiteiten zoals renovatie-, schilder-, elektriciteitswerken, loodgieter of de installatie van huishoudapparaten zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en kunnen blijven doorgaan in het huis van de consument, mits respect van social distancing maatregelen.

Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?
Immo-agentschappen mogen particulieren in hun kantoor ontvangen op afspraak en dit volgens de regels die ook voor winkels gelden (de veertien minimale regels). De prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) zijn toegelaten aan huis, mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?
Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten) met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.

Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?
Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten.

Mogen zonnebankcentra open?
De bemande zonnebanken en de bemande zonnebankcentra mogen klanten ontvangen op afspraak en dit volgens de toepasselijke protocollen. De onbemande zonnebanken en de onbemande zonnebankcentra moeten gesloten blijven.

Zijn de sauna’s geopend?
De privésauna’s zijn geopend, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn niet toegankelijk, zelfs indien ze privé zijn.

Mag een klant naar een wellnesscentrum gaan voor een behandeling?
Wellnesscentra kunnen alleen klanten ontvangen voor diensten waarvoor in het ministerieel besluit toestemming is verleend (bijvoorbeeld een massage of schoonheidsverzorging). Sauna's kunnen ter beschikking worden gesteld, maar alleen voor privégebruik dus voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren of personen die een duurzaam onderhouden nauw contact hebben met elkaar. Jacuzzi's, stoombaden of hammams blijven gesloten.

Hoeveel klanten mag een fotograaf ontvangen in zijn studio?
De fotografen mogen meer dan één persoon per 10 m² tegelijkertijd ontvangen in hun lokalen, enkel voor wat betreft:
• personen van hetzelfde huishouden onderling;
• personen die onderling een duurzaam contact onderhouden;
• kinderen onderling tot en met 12 jaar.
Dienstverlening aan en in huis blijft verboden.
De fotografen oefenen hun diensten uit met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen.

Wat met prostitutie?
Deze activiteit kan nog niet hervatten. Het ministerieel besluit staat slechts de heropstart van een beperkt aantal diensten toe waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de klant niet kan worden gegarandeerd. Prostitutie valt hier niet onder.

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN PROFESSIONELEN AANBIEDEN (B2B)
Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming. 

Desalniettemin mogen de groothandels voor professionelen worden geopend, maar enkel voor deze laatsten.

AMBULANTE ACTIVITEITEN
De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten.

Kermissen, niet-professionele rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële producten geldt niet voor de aanwezigheid van kramen op markten. Zo kunnen alle ambulante handelaren, ongeacht de aard van hun activiteit, op de markt aanwezig zijn.

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
 De regels van social distancing worden gerespecteerd;
 Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
 Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten;
 Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, take-away blijft toegelaten;
 Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 Er wordt een eenrichtingsverkeerplan voor de markt opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;
 Bovendien worden de bezoekers toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

Deze modaliteiten gelden eveneens voor de organisatie van de buitengedeelten brocante- en rommelmarkten die worden georganiseerd door professionelen.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn verboden, met uitzondering van de ambulante handelaars in voedingswaren (zoals de verkoop van ijsjes en wafels) die hun normale activiteiten mogen hervatten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan.

Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?
Ja, take-away is toegelaten tot ten laatste 22.00 uur. Foodtrucks dienen net als horeca-inrichtingen te allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren.

Onder voorwaarde van een toelating van de lokale overheid kan een foodtruck eveneens een terras zetten in de openbare ruimte. In dit geval dienen ze de modaliteiten te respecteren die zijn voorzien voor de open terrassen voor horeca-inrichtingen die zijn opgenomen in het gedeelte Horeca van deze FAQ.

Voor foodtrucks die staan op een markt, is enkel take-away toegelaten aangezien de consumptie van maaltijden verboden blijft op markten.

Mag een ambulante handelaar zijn diensten aanbieden via huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten?
Enkel de activiteiten van ambulante handel in voedingswaren zijn toegelaten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan. De verkopers van ijsjes, wafels,… mogen hun normale activiteiten hervatten.

Alle andere gelijkaardige activiteiten zijn verboden.

HORECA
Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 1 maart 2021, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

Het verbod om ter plaatse te consumeren geldt ook voor strandbars die zowel eten en drinken aanbieden als strandstoelen verhuren. Aangezien de strandstoelen een verlengstuk zijn van de strandbar, wordt het nuttigen van door de strandbar verkochte dranken en gerechten beschouwd als consumptie "ter plaatse" en blijft dit dus vooralsnog verboden.

Volgende inrichtingen zijn open:
Alle logiesvormen, met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en hun open terrassen, maar met uitsluiting van de binnengedeelten van hun eet- en drankgelegenheden en van hun andere gemeenschappelijke faciliteiten;
• De grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants;
• Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;
• De eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
• Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen;
• De open terrassen.

Voor de grootkeukens en eetzalen voor collectiviteiten, de collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen en de eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens zijn volgende modaliteiten van toepassing:
• de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 m;
• een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte wel een tafel delen;
• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
• elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
• elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt;
• het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
• de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

Voor de open terrassen, met inbegrip van de open terrassen van feest- en receptiezalen en deze in het kader van evenementen, voorstellingen en professionele wedstrijden zijn de volgende modaliteiten van toepassing:
• de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. Het is niet mogelijk om een plexiglazen wand te gebruiken om deze afstand te verkleinen;
• een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte wel een tafel delen;
• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
• elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
• minstens één volledige zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren;
• dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd;
• de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen;
• de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof, tenzij gedurende het eten, drinken of aan tafel zitten;
• de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur;
• het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden.
Voor meer details is het buitenprotocol horeca beschikbaar op info-coronavirus.be.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Wat wordt er verstaan onder een ‘open terras’?
Onder een ‘open terras’ wordt verstaan: een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of catering onderneming die gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.
Om voldoende ventilatie te verzekeren dient minstens één volledige zijde van het terras te allen tijde open te zijn.

De open zijde mag niet deels afgesloten worden, zoals bv. met windscherm of zonnewering. Worden bijvoorbeeld eveneens beschouwd als een open terras: veranda’s waarbij de schuiframen open staan, een ommuurd terras van een horeca-uitbating dat zich bevindt in open lucht, een strandbar etc.

Het moet hierbij wel gaan om een onderdeel van de horeca-inrichting dat zich buiten de besloten ruimte daarvan bevindt.
Daarentegen worden terrassen van horecazaken die in een winkelcentrum zijn gevestigd bijvoorbeeld niet als een open terras beschouwd, aangezien zij geen toegang hebben tot de open lucht.

Mogen de terrassen van sportclubs/kantines en jeugdhuizen geopend zijn?
Deze terrassen mogen openen indien zij dezelfde modaliteiten als voor de open terrassen respecteren.

Zijn pop-up terrassen en zomerbars toegelaten?
Ja, indien zij de toelating krijgen van de gemeente en voldoen aan de definitie van een open terras kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte. Zij moeten net als horeca-etablissementen de voorwaarden voor een open terras respecteren.

Welke activiteiten zijn toegelaten voor voedings-en drankgelegenheden?
Alle horecazaken mogen maaltijden en dranken aanbieden als take-away of leveren. Daarentegen mogen enkel de inrichtingen die beschikken over een open terras dranken en maaltijden aanbieden voor directe consumptie.
1. Take-away/leveringen:
Leveringen, de verkoop van afhaalmaaltijden (zoals bv. traiteurmaaltijden) en dranken zijn toegestaan, en dit tot 22 uur ’s avonds.
Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

2. Open terrassen:
De open terrassen van horecazaken mogen open zijn tussen 8 uur en 22 uur volgens de hierboven beschreven voorwaarden.

DIERENVERZORGING
Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden, kunnen hun activiteiten hervatten. Desalniettemin blijft de logica zoals hierboven beschreven in de paragraaf "diensten aan de consument", van toepassing. Zo is bijvoorbeeld de veterinaire zorg opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Dit betekent dat een dierenarts zowel in zijn praktijk als in het huis van de eigenaar van het dier kan werken. Daarentegen mag een hondentrimmer (comfortzorg), die niet in de bijlage is opgenomen, zijn activiteit in zijn onderneming uitoefenen, maar niet in de woning van de consument.

Mogen dierenkapsalons en hondenscholen open zijn?
Ja, dergelijke salons mogen openen mits naleving van de veertien minimale regels en in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen de dienstverlener en consument. Dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Mogen hondentrainingscentra open blijven?
Ja, deze mogen openen en hun diensten aanbieden maar dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de veertien minimale regels worden gerespecteerd. Indien de training in de openbare ruimte plaatsvindt, zijn de regels met betrekking tot de samenscholingen van toepassing (maximum 4 personen ouder dan 12 jaar, instructeur inbegrepen). Aangezien hondentrainingscentra niet zijn opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit, zijn hondentrainingen aan huis niet toegelaten.

Het is mogelijk om met meerdere groepjes buiten te trainen, indien elke groep bestaat uit 1 lesgever en maximum 3 deelnemers. Tussen de verschillende groepjes moeten de nodige social distancing maatregelen nageleefd worden zodat het verbod om samenscholingen kan worden gerespecteerd. Eén lesgever mag dus niet aan meerdere groepjes tegelijk les geven.

Zijn dierenasielen open?
Dierenasielen zijn inmiddels open voor het publiek, mits het respecteren van de veertien minimale regels.

 

5. GEZONDHEID

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.
De meest actuele informatie is beschikbaar op de deze website.

Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?
Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?
Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:
 op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, beperkt tot maximum één zelfde nauw contact per persoon per 6 weken, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;
 tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:
 Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
 De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 In winkels en winkelcentra;
 In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 In Musea
 In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 Tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportwedstrijden;
 Tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.
1. respecteer de hygiëneregels;
2. doe je activiteiten liefst buiten ;
3. denk aan kwetsbare mensen ;
4. hou afstand (1.5 m) ;
5. beperk je nauwe contacten ;
6. volg de regels over bijeenkomsten.

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op deze website.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke regeles moeten gevolgd worden met betrekking tot de quarantaine?
Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 19 oktober 2020 bepaald net zoals het opschorten van bepaalde preventieve screenings.

Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest. Alle verblijven van 48 uur of meer in rode zones worden beschouwd als hoogrisicocontacten.

Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald:
1. De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
         a. Voor patiënten met positieve PCR test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de      respiratoire symptomen.
         b. Voor personen met positieve PCR test die geen symptomen hebben, begint de 10-daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
2. De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 10 dagen. Deze quarantaineperiode kan echter verkort worden tot minimaal 7 dagen, mits een negatieve PCR-test ten vroegste afgenomen de zevende dag na de laatste blootstelling.
3. De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek "Internationaal" van deze FAQ.

Wat betreft de quarantainemaatregelen na terugkeer van een reis naar het buitenland, verwijzen wij u naar de rubriek "Internationaal" van deze FAQ.

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS

Waarom moet ik mijn telefoonnummer achterlaten in een horecazaak, de sportles, het zwembad,… ?
In het geval dat een persoon positief test, vergemakkelijkt het feit dat deze gegevens zijn bijgehouden het opsporen van de aanwezigen die eventueel met deze persoon in contact kwamen. Zo kunnen deze personen snel getest en, indien noodzakelijk, geïsoleerd worden.

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst.
De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en worden bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen worden de gegevens vernietigd.

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?
Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.
Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN

Zijn activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen en gericht zijn op mensen met specifieke zorg-en ondersteuningsnoden toegelaten?
Ja, professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen in het kader van een huishouden of van groepen van maximaal 10 personen, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden zijn toegelaten, wanneer ze georganiseerd worden door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg of geestelijke gezondheidszorg en mits deze activiteiten in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd.

Het gaat bijvoorbeeld om sessies van (gezins-)therapie met alle leden van het huishouden, over groepstherapeutische sessies, over begeleide activiteiten van zelfhulpgroepen, over educatieve groepssessies in het kader van zwangerschapsbegeleiding, over groepssessies in het kader van rookstopbegeleiding, etc.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest

Mogen lokale opvanginitiatieven voor personen in een urgente problematische huisvestingssituatie hun activiteiten verder zetten?
Personen in een urgente problematische huisvestingssituatie omwille van ongunstige familiale omstandigheden (echtscheiding/relatiebreuk, familiaal of seksueel geweld) of omwille van de onbewoonbaarheid van de huidige woning, kunnen terecht bij lokale opvang initiatieven.

Desgevallend kan daartoe ook plaatsbezoek plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Een plaatsbezoek kan niet doorgaan bij weigering door de zittende bewoner. Gezien de sociale huurmarkt als essentiële dienst wordt beschouwd in uitvoering van het algemeen sociaal beleid, kunnen plaatsbezoeken plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt je hieronder:
De belangrijkste websites zijn de volgende:
1. https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
2. https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10.

 

6. ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven.
Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

 

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders.

ONDERWIJS
Meer info over het onderwijs en bijhorende maatregelen is terug te vinden op deze website van de Vlaamse overheid.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
U kan de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regeles moeten gevolgd worden met betrekking tot de quarantaine?” hierboven.

Mogen scholen of derden ook buiten de lesuren initiatieven ondernemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval?
Ook buiten de lesuren kunnen scholen of derden initiatieven nemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van Onderwijs.

Mogen schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs plaatsvinden?
De schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs mogen plaatsvinden op deze culturele locaties, sportzalen en infrastructuren die volgens het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 zoals aangepast op 28 januari 2021, geopend mogen zijn.

Deze locaties mogen enkel groepen van kinderen tot en met 12 jaar ontvangen en dit volgens de protocollen zoals opgesteld door de ministers van Onderwijs.

Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs zijn extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.

Het samenscholingsverbod en andere maatregelen die van toepassing zijn op georganiseerde activiteiten, zijn niet van toepassing op buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs zoals buiten-, voor- en naschoolse opvang, op huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

Wat met het deeltijds kunstonderwijs?
Het deeltijds kunstonderwijs kan worden georganiseerd volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van de gemeenschappen. Gedetailleerde info is terug te vinden op deze website.

Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?
De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer.

 

7. OPENBAAR LEVEN

Gelet op het feit dat het risico op besmetting buiten kleiner is en rekening houdend met het mentale welzijn van de bevolking heeft het Overlegcomité beslist dat de buitengedeelten van pretparken en de open terrassen van horeca-inrichtingen onder bepaalde voorwaarden kunnen heropenen. Bovendien kunnen voor iedereen georganiseerde activiteiten terug hernemen indien ze buiten plaatsvinden. Een publiek van maximum 50 personen kan terug evenementen, culturele voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden bijwonen, op voorwaarde dat deze worden georganiseerd door professionelen en buiten plaatsvinden. Ook voor erediensten mag er een maximum van 50 personen aanwezig zijn indien ze buiten worden georganiseerd. In elk geval dienen, in deze fase van de epidemie, buitenactiviteiten waar mogelijk de voorkeur krijgen.

Buiten deze proef- en pilootprojecten blijven de regels onveranderd en zijn de onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) gesloten voor het publiek::
 casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, onbemande zonnebanken en onbemande zonnecentra, stoomcabines en hammams;
 discotheken en dancings;
 feest- en receptiezalen;
 pretparken;
 binnenspeeltuinen;
 bowlingzalen;
 kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
 fitnesscentra;
 handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 bioscopen.
 skipistes, langlaufpistes en skicentra

Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:
• buitenspeeltuinen;
• musea;
• buitengedeelten van pretparken en natuurparken, dierentuinen en dierenparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
• zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
• bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
• gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
• buitengedeelten van sportinfrastructuren;
• overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
• culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
• sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
o trainingen van professionele sporters;
o professionele wedstrijden;
o andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.
• de privésauna’s, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden.
de buitengedeelten van brocante- en rommelmarkten, voor zover deze door professionelen worden georganiseerd;
• de open terrassen van de feest- en receptiezalen;
• de buitengedeelten van handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.

Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan drie personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, verboden tussen middernacht en 5 uur ’s morgens. Leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen op de openbare weg en in de openbare ruimte bevinden.

Wat wordt er verstaan onder een activiteit in ‘georganiseerd verband’?
Dit is een activiteit georganiseerd door een vereniging of een club en gebeurt in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter. Om als club of vereniging te kunnen worden beschouwd, moeten er minstens geldige statuten met een duurzame/continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur zijn, en dat moet kunnen worden aangetoond.
Bovendien moeten activiteiten in georganiseerd verband voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Ze vinden plaats met maximum 25 personen, begeleiders niet meegeteld;
• Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
• Ze vinden plaats zonder overnachting;
• Deze activiteiten moeten buiten of in een zwembad plaatsvinden;
• Voor kinderen tot en met 12 jaar mogen deze activiteiten ook binnen plaatsvinden, voor groepen met maximum tien personen, (begeleiders niet inbegrepen) ;
• De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
• De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
• De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
• De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

SOCIALE CONTACTEN
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.
Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:
• In deze fase van de epidemie moet iedere persoon zich beperken tot maximum één zelfde nauw contact per persoon per 6 weken, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker.
• Ieder huishouden mag maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijkertijd in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren.

Behalve de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal tien personen. Tussen middernacht en 5 uur ’s morgens zijn samenscholingen beperkt tot maximaal drie personen op de openbare weg en in de openbare ruimte. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld en de leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen bevinden op de openbare weg en in de openbare ruimte, ongeacht de grootte van dat huishouden.

De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:
voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
 voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
 tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds

Hoeveel personen mag ik ontvangen in mijn tuin of op mijn terras?
Het is toegelaten om met maximum 4 personen buiten samen te komen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Deze regel is ook van toepassing in tuinen en op terrassen bij mensen thuis (of in een toeristische logies). De veiligheidsafstand tussen de personen moet gerespecteerd worden (behalve voor personen van hetzelfde huishouden onderling of de duurzaam onderhouden nauwe contacten onderling). Het dragen van een masker is verplicht wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Voor het betreden van de tuin of het terras, is het toegestaan om het huis van de gastheer binnen te gaan. Dit mag echter slechts met één persoon tegelijk. Deze persoon is verplicht om, in alle gevallen, zijn mond en neus te bedekken tijdens het binnengaan van de woning. Het is ook toegelaten voor de gasten om, onder dezelfde voorwaarden, naar het toilet te gaan.

Mag ik verhuizen?
Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven die behoren tot het paritair subcomité 140.05 mogen hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.

Mag een grensbewoner zijn knuffelcontact aan de andere kant van de grens bezoeken?
Een dergelijke verplaatsing kan als een essentiële reis beschouwd worden maar de bepalingen van punt 3 uit het deel “Internationaal” moeten gerespecteerd worden.

TRANSPORT
Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

Van 3 tot en met 18 april 2021 en op 24 en 25 april 2021 moet in ieder geval de capaciteit beperkt worden in de treinen met een toeristische bestemming zoals bepaald door de minister van Mobiliteit, in overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en het Nationaal Crisiscentrum, zodat de preventiemaatregelen nageleefd worden, in principe door enkel de plaatsen naast het venster te bezetten, met uitzondering van de kinderen tot en met 12 jaar, die naast de begeleidende volwassenen mogen plaatsnemen. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ziet erop toe dat deze beperking wordt gerespecteerd.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?
De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.
Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.
Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

Mogen de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) doorgaan?
De nascholing vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) kan doorgaan omdat dit een essentiële dienst is ter ondersteuning van de logistieke sector en de sector van het personenvervoer.
De bijlage van het ministerieel besluit beschouwt “de taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek”, als essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?
Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?
Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.
Info voor het Vlaams Gewest vind je hier.

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

TOERISME
Reizen naar het buitenland met recreatieve en toeristische doeleinden worden ten stelligste afgeraden. Meer details met betrekking tot deze maatregel worden behandeld in het deel "internationaal" van deze FAQ.

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun open terrassen en sanitaire voorzieningen, mogen openen, maar met uitsluiting van de binnengedeelten van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. sportzaal, etc.).

De accommodaties die open blijven, mogen klanten toegang verlenen tot het zwembad (uitgezonderd de recreatieve en subtropische gedeeltes), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden.

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum twee andere personen tegelijkertijd, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, een wooneenheid te huren, op voorwaarde dat deze deel uitmaken van hetzelfde huishouden.

Buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden, maar de grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken.

Mag ik naar mijn tweede verblijf?
Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark.

Zijn picknickplaatsen toegelaten?
Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

SPORTEN

Sportinfrastructuur en -inrichtingen
De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Met uitzondering van fitnesscentra blijven de indoor sporthallen, zwembaden en sportinfrastructuren open voor:
 groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
 sportactiviteiten, - tages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar, volgens de regels zoals hieronder uitgelegd;
 trainingen van professionele sporters;
 professionele wedstrijden;
 andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.
 Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten.

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen (coach inbegrepen) gesport worden.
Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.
De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

De open terrassen van kantines, restaurants en andere drankgelegenheden mogen openen volgens de modaliteiten voor de horeca en het buitenprotocol van de horeca.

Professionele sporttrainingen
Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten. Deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek. Er is geen limiet op het aantal professionele deelnemers op deze sporttrainingen.

Sportactiviteiten- en trainingen in georganiseerd verband
Activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, zijn toegelaten voor een of meerdere groepen van maximum 25 personen, begeleiders niet meegeteld. Deze activiteiten moeten steeds plaatsvinden in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Voor activiteiten in een georganiseerd verband zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• Deze activiteiten moeten buiten of in een zwembad plaatsvinden;
• Voor kinderen tot en met 12 jaar mogen deze activiteiten ook binnen plaatsvinden, voor groepen met maximum tien personen, (begeleiders niet inbegrepen);
• De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
• De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
• De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

Sportactiviteiten- en trainingen in niet-georganiseerd verband
Trainingen en activiteiten in een niet-georganiseerd verband kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod (met tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele (privé-)trainer/coach maakt deel uit van deze groep van tien personen. De sporters kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,...).

Sportcompetities
Alle niet-professionele sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, blijven verboden.
Professionele sportwedstrijden kunnen plaatsvinden, ongeacht of deze binnen of buiten plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal professionele deelnemers van deze wedstrijden. Een professionele sportwedstrijd is een wedstrijd waarbij de deelnemers de betrokken sport als beroep uitoefenen.

Een zittend publiek van maximum 50 personen mag sportwedstrijden bijwonen indien deze door professionelen georganiseerd zijn en indien deze buiten worden georganiseerd en met naleving van de 7 minimale regels die hierboven staan vermeld, evenals de toepassing van het toepasselijke protocol. Het dragen van een mondmasker is verplicht uitgezonderd voor kinderen tot en met 12 jaar.
Bij professionele sportwedstrijden met een parcours is het maximum aantal toeschouwers beperkt tot 50 in de de aankomst- en vertrekzone. Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich in groepen van maximum tien personen, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar (volgens de regels van het samenscholingsverbod) verzamelen.

Wanneer een sportieve wedstrijd buiten wordt georganiseerd met een zittend publiek van maximum 50 personen, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en wanneer van toepassing de CIRM in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Mogen avonturenparken/klimparken openen?
Ja, de buitengedeelten van deze parken worden gezien als buitengedeelten van sportinfrastructuren en mogen openen mits respect voor de hierboven beschreven zeven minimale regels.

Zijn skateparken geopend ?
Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.

Mag ik gaan skiën ?
De openstelling van de skipistes, langlaufpistes en skicentra is verboden.

Wat is de regeling voor de zwembaden?
De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties die open blijven, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de volgende minimale regels respecteren:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Mogen avonturenparken/klimparken openen?
Ja, de buitengedeelten van deze parken worden gezien als buitengedeelten van sportinfrastructuren en mogen openen mits respect voor de zeven minimale regels in artikel 8, §1, lid 3.

CULTUUR EN RECREATIE
Culturele infrastructuur en -inrichtingen
De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen en musea zijn dus gesloten.

In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:
 de buitenspeeltuinen;
 de buitengedeelten van pretparken en natuurparken, dierentuinen en dierenparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 de musea;
 de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
o stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar; volgens de regels zoals hieronder uitgelegd.

Voor de inrichtingen (of delen van inrichtingen) die open mogen blijven, moeten de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Culturele activiteiten in georganiseerd verband
De activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs volgen het geldende protocol voor onderwijs.
Groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector in georganiseerd verband door een club of vereniging, moeten steeds plaatsvinden in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter. De volgende modaliteiten zijn van toepassing:
• Er mogen maximum 25 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden, (begeleider niet inbegrepen);
• Deze activiteiten zijn binnen enkel toegestaan voor groepen van maximum tien kinderen tot en met 12 jaar, begeleider niet meegeteld;
• De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
• De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen; • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
• De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting en zonder publiek.
De culturele activiteiten verlopen volgens de geldende protocollen.

Culturele activiteiten in niet-georganiseerd verband
Culturele activiteiten in niet-georganiseerd verband kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht. In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod (met tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele dienstverlener (bv. stadsgids) maakt deel uit van deze groep van tien personen.

Culturele en andere voorstellingen
Een zittend publiek van maximum 50 personen mag culturele en andere voorstellingen bijwonen indien deze door professionelen georganiseerd zijn, indien deze buiten worden georganiseerd en met naleving van de 7 minimale regels die hierboven staan vermeld, evenals de toepassing van het toepasselijke protocol. Het dragen van een mondmasker is verplicht uitgezonderd voor kinderen tot en met 12 jaar.

Wanneer een voorstelling buiten wordt georganiseerd met een zittend publiek van maximum 50 personen, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en indien van toepassing de CIRM in (https://www.covideventriskmodel.be) en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?
Ja dit kan volgens de modaliteiten die van toepassing zijn op culturele activiteiten in georganiseerd verband, die hierboven staan beschreven.

Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?
Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Met uitzondering van de geselecteerde proef- en pilootprojecten, zijn culturele voorstellingen met publiek niet toegelaten.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?
Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).
Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Voor wat betreft vergaderingen van clubs en verenigingen, zij moeten zich houden aan de regels voor georganiseerde activiteiten ofwel dient de vergadering uitgesteld te worden of op afstand plaats te vinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).

Kan de jacht doorgaan ?
De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen.
Overdag mag dus niet gejaagd worden met meer dan 10 personen. Tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends mag er niet gejaagd worden met meer dan 3 personen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

EVENEMENTEN
Een zittend publiek van maximum 50 personen mag evenementen bijwonen indien deze door professionelen georganiseerd zijn, indien deze buiten worden georganiseerd en met naleving van de 7 minimale regels die hierboven staan vermeld, evenals de toepassing van het toepasselijke protocol. Het dragen van een mondmasker is verplicht uitgezonderd voor kinderen tot en met 12 jaar.

Wanneer een evenement buiten wordt georganiseerd met een zittend publiek van maximum 50 personen, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en indien van toepassing de CIRM in (https://www.covideventriskmodel.be) en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Daarnaast heeft het Overlegcomité van 14 april beslist dat er een dertigtal proef- en pilootprojecten kunnen plaatsvinden die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen. De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité.

Mag ik buiten een privé-evenement voor 50 personen organiseren?
Neen, een privéfeest voor 50 personen mag niet georganiseerd worden door een particulier, ook niet als er een beroep gedaan wordt op professionele dienstverleners. De algemene regels en de regels omtrent samenscholingen zijn van toepassing op privéfeesten. Het aantal aanwezigen in de open lucht is dus beperkt tot 10 personen. Dienstverlening aan huis is nog steeds verboden. De veiligheidsafstand tussen deze personen moet steeds gerespecteerd worden (behalve voor personen van hetzelfde huishouden onderling of de duurzaam onderhouden nauwe contacten onderling). Het dragen van een masker is verplicht wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Mag een conferentie georganiseerd worden?
De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek.

Anderzijds kunnen de conferentiezalen gebruikt worden als vergaderzalen door bedrijven, overheidsdiensten,… om strikt professionele vergaderingen te organiseren wanneer deze niet op afstand kunnen georganiseerd worden.

Bovendien is iedereen verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?
De “CERM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot de organisatie op haar grondgebied van een bepaald evenement in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be”.

De “CIRM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot een bepaalde infrastructuur op haar grondgebied voor de organisatie van evenementen in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be/cirm”.

De CERM, en wanneer van toepassing, de CIRM moeten gebruikt worden voor beslissingen in verband met de organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportwedstrijden, betogingen en handelsbeurzen met inbegrip van salons.

HANDELSBEURZEN EN SALONS
Een publiek van maximum 50 personen mag een handelbeurs of een salon bijwonen voor zover deze buiten wordt georganiseerd. Het dragen van mondmaskers is verplicht, uitgezonderd voor kinderen tot en met 12 jaar.

In ieder geval dienen de volgende minimale regels te worden gerespecteerd:
1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon moet worden gegarandeerd behalve voor de beroepen die expliciet zijn opgenomen in het ministerieel besluit;
3. Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
4. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
5. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
6. Het bedekken van mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
7. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
8. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
9. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
10. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
11. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
12. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
13. Een consument mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

Wanneer een handelsbeurs of salon buiten wordt georganiseerd voor een publiek van maximum 50 personen, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en wanneer van toepassing de CIRM in (https://www.covideventriskmodel.be) en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

BETOGINGEN
Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 100 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.
Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

RECEPTIES EN BANKETTEN
Enkel open terrassen die onderdeel uitmaken van een horeca-inrichting, van een professionele traiteur- of catering onderneming of van een feest- of receptiezaal, mogen mensen ontvangen en dranken en spijzen aanbieden voor directe consumptie. Bijgevolg kunnen recepties of banketten, bv. huwelijksrecepties of koffietafels en rouwmaaltijden, enkel plaatsvinden op open terrassen en dit volgens de modaliteiten die hier van toepassing zijn, zoals beschreven in het gedeelte Horeca van deze FAQ.

Buiten dit kader zijn recepties en banketten niet toegelaten.

Mag een vereniging, jeugdbeweging,… een eetfestijn (spaghettislag, mosselfestijn,…) organiseren?
Ja maar dan dient die een beroep te doen op een professionele catering/traiteur onderneming als haar recepties of banketten niet louter bestemd zijn voor hun leden.

JEUGD
Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van groepsgerichte activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging zonder overnachting moeten in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De activiteiten moeten steeds plaatsvinden in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Voor georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing op het aantal deelnemers. De volgende modaliteiten zijn van toepassing:
• Er mogen maximum 25 personen, begeleider niet inbegrepen, deelnemen aan activiteiten die buiten of in een zwembad georganiseerd worden. Deze activiteiten zijn binnen enkel toegestaan voor groepen van maximum tien kinderen tot en met 12 jaar, begeleider niet meegeteld;
• De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
• De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
• De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De bovenstaande maatregelen en het samenscholingsverbod zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.

Kunnen recreatieve inrichtingen (bijv. lasergames, paintballs, trampolineparken,...) onder bepaalde voorwaarden worden geopend?
Neen, deze inrichtingen moeten in dit stadium gesloten blijven, ongeacht de leeftijd van de deelnemers, en kunnen dus geen groepen kinderen tot en met 12 jaar ontvangen worden in het kader van georganiseerde activiteiten. Zij worden immers gelijkgesteld met binnenspeeltuinen, die thans gesloten zijn, en het ministerieel besluit voorziet niet in een afwijking van deze regel op grond van de leeftijd van de deelnemers.

Zijn kampen, stages en activiteiten, evenals de speelpleinwerking toegestaan?
Voor de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren die van toepassing zijn vanaf 1 februari, gelden de hierboven beschreven regels.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN, EREDIENSTEN EN CERMONIES

De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.
Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:
• burgerlijke huwelijken ;
• begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
• de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
• de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
• het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de dienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:
- begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Deze regel is ook van toepassing voor de wachtruimtes. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.

Voor zover ze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn en desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol:
o Burgerlijke huwelijken. Hiervoor wordt de bestemde plaats bepaald door de gemeente;
o De individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:
1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?
Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de dienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Deze regel is ook van toepassing voor de wachtruimtes. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.

Het is toegelaten om meerdere begrafenissen en crematies tegelijk te organiseren in eenzelfde gebouw dat hiervoor bestemd is, zolang deze in afzonderlijke en gescheiden ruimtes plaatsvinden.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:
1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Koffietafels en rouwmaaltijden kunnen enkel plaatsvinden op open terrassen die onderdeel uitmaken van een horeca-inrichting, van een professionele traiteur- of catering onderneming of van een feest- of receptiezaal. Enkel deze mogen mensen ontvangen en dranken en spijzen aanbieden voor directe consumptie en dit volgens de modaliteiten die van toepassing zijn op open terrassen, zoals beschreven in het gedeelte Horeca van deze FAQ.

Buiten dit kader zijn koffietafels en rouwmaaltijden niet toegelaten.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?
Ja, voor enkele ceremonies is het mogelijk om deze buiten te organiseren, maar enkel op plaatsen die hiervoor bestemd zijn en desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Zo is het voor burgerlijke huwelijken, individuele/collectieve uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening toegelaten om op private gedeelten in de open lucht een ceremonie te organiseren (bv. binnenkoer, binnentuin of private parking in open lucht, speelplaats van scholen, terreinen van jeugdbewegingen of de tuin van een pastorie,…. ). Deze locaties mogen niet aan de openbare weg grenzen of zich bevinden op het openbaar domein.

Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?
De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar er mogen slechts maximum 15 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst. Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.

Mogen gebouwen voor erediensten nog opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie?
Gebouwen voor erediensten mogen opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie van een erkend museum of kunsthal. Daarbij moeten steeds de regels van het sectorprotocol voor musea gevolgd worden.

 

8. INTERNATIONAAL

MAG JE REIZEN? 

Noot vooraf:
1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande beschouwd te worden als EU-residenten.
2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

VERPLAATSINGEN VAN EN NAAR BEGLIË
Algemene principes
Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.
Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden sterk afgeraden.

Opgelet
Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:
- De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
- De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk wordt opgeheven op deze website.

De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.
• Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen.
• Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld.
• Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.

Bij terugkeer uit een rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen op dag 1 (enkel residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7. Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

Bij aankomst uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine in België.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van info-coronavirus.be. Aan de kleur voor België zijn er geen specifieke maatregelen verbonden vanuit Belgisch standpunt.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen. Zie deze website.

Categorieën van reizen.

1. Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land, aangeduid als groen of oranje. Mag ik naar of vanuit België reizen?
Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden echter sterk afgeraden.

U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Location Form, tests, quarantaine...).

Uitzondering
Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:
- De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
- De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

2. Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat hier aangeduid is als rood. Mag ik naar België reizen?
Je mag enkel naar of vanuit België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):
1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2° de professionele reizen van grensarbeiders;
3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;
5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
- de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; - de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; - de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting); - de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad; - de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
8° de professionele reizen van zeevarenden;
9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
10° de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op deze website.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

Uitzondering
Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:
- De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
- De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

3. Kan ik reizen om mijn partner te bezoeken?
Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd.
Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet op deze lijst is hernomen en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:
− ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
− ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
− ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

Welke maatregelen zijn verbonden aan reizen?
Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een Passagier Lokalisatie Formulier of een attest dat een negatieve COVID-19-test werd afgelegd, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
• U kan vragen getest te worden. De laboratoria of testcentra hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) worden niet terugbetaald.
• U kan vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door u vooraf in te schrijven via deze website en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.

2. Wanneer dien ik een negatieve test hebben om naar België te reizen?
Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 6 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen uit een rode zone, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.
• Uitzonderingen:
• Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
• Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is.

In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigde vliegtuigtickets heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming.

Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

Let op:
Het document van het negatief testresultaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.
Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.
Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:
− Het resultaat van de test moet negatief zijn.
− De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
− Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
− De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).
Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.
Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
• De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
• De zeevarenden; de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
• De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
• De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
• De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
• De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

3. Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen ?
ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

Uitzondering: 
• Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
o De zeevarenden; de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.
Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is beschikbaar op deze website.
• Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
• Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting die verplicht in te vullen is. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”.
Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het PLF gebruikt worden. Het papieren PLF-document is hier beschikbaar.
De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.
• Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen het PLF moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
• Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun PLF moeten afgeven aan de grenscontrole.
• Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het PLF binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het PLF.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via deze website met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd.

Bij gebrek aan deze formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

4. Wat is het BTA-formulier en wie kan het gebruiken?
Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 een onderscheid te maken in de score van de zelfevaluatietool voor buitenlandse reizen:
• Om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door een internationale organisatie of instelling of door een diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.
• Om niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

Het BTA-formulier is beschikbaar op: https://bta.belgium.be/nl

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) geldt een aangepaste score op basis waarvan al dan niet beslist wordt over een verplichte quarantaine.

Het systeem van professionele reizen is gebaseerd op drie elementen:
• Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier dat door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever, de ambtenaar van een internationale organisatie of instelling of een diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied online moet ingevuld worden voor het vertrek van de betrokken medewerker.
• Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
• Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van een de quarantaine.
Het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar ons land van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies). Het BTA-formulier kan wel gebruikt worden voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.

Het moet gaan om verplaatsingen voor dossiers of projecten waarbij een interventie ter plaatse noodzakelijk is. Hier is geen tijdsbeperking voorzien.

Voor officiële reizen: het moet gaan om de diplomatieke en consulaire gemeenschap, ambtenaren van internationale organisaties en instellingen in België of officiële bezoekers (ministers, staatshoofden enz.).
Het BTA-formulier moet worden ingevuld door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie of instelling of diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied waar of in wiens opdracht de reiziger tijdelijk wordt tewerkgesteld/op een officiële missie of bezoek is. . Het kan ook worden ingevuld door ambtenaren die tot een internationale organisatie of instelling behoren, officiële bezoekers, reizigers van de diplomatieke en consulaire gemeenschap. De aanvrager is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het systeem.

Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte quarantaine.

Deze specifieke regeling voor professionele redenen heeft geen invloed op de verplichte testings die moeten voorzien worden voor inwoners en niet-inwoners afkomstig uit een rode zone conform de huidige regeling.

5. Welke reizigers moeten in quarantaine?
Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

In slechts enkele gevallen zijn er strikte uitzonderingen hieronder terug te vinden onder “Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België”.

Het Passagier Lokalisatie Formulier houdt rekening met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Bij terugkeer uit een rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

Reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika komen voor een verblijf van meer dan 48 uur, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

De specificaties zijn hier terug te vinden.

Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen en waarbij deze activiteit niet kan worden uitgesteld.
• Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.
• Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
• Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit of essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit Zuid-Afrika, India, Zuid-Amerika en UK.

6. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?
Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.
Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):
• Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
• Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
• Bezoek van externen is niet toegestaan.
• Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
• Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
• Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
o Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
o Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
o Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
o Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor (huis)dieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
o Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

Quarantaine versus isolatie: het verschil
Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.
De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:
• niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en
• minstens 3 koortsvrije dagen en
• een verbetering van de ademhalingssymptomen.
• Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
o Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
o Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
o Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

7. Welke reizigers moeten zich laten testen in België?
Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners die aankomen uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten (naast de hierboven vermelde test vóór aankomst) zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

Uitzonderingen:
• Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
o De zeevarenden; de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.
o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
o Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen vanaf de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.
Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika voor een verblijf van meer dan 48 uur, moeten zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine.

Eventuele, beperkte uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.

Meer informatie over deze uitzonderingen vind je op de websites van Buitenlandse zaken.

Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.
 

10. Kan ik rijlesen volgen en mijn rijbewijs halen? En wat met de officiële documenten?

Voor meer informatie over het volgen van rijlessen en het behalen van een rijbewijs kan je terecht op deze website.