FAQ algemene maatregelen coronavirus

Laatste update van deze FAQ: donderdag 30 juli 2020 om 8u30

Verduidelijking van de beslissing van de nationale veiligheidsraad van maandag 27 juli

De Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 heeft beslist om op basis van een nieuw rapport vanCeleval de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – om de verspreiding van het virus aan te pakken, te versterken.

Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega’s te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

 

Mondmaserkplicht Sint-Truiden
De stad Sint-Truiden heeft beslist om vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt te verplichten voor iedereen boven de 12 jaar in de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein ’t Speelhof (uitgezonderd de Finse piste) en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel.

Op 1 juli werd reeds een verplichting ingevoerd voor het dragen van een mondmasker in de publieke delen van de gebouwen van de stad en het OCMW van Sint-Truiden. Door het grote aantal bezoekers op de markten, kermissen en braderieën kan één besmette persoon een groot aantal andere personen besmetten. Om het risico op een verspreiding van het virus te beperken en de openbare gezondheid te beschermen, werd het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt, op 15 juli al verplicht op de Haspengouw Markt, de rommelmarkt (Sunday Markt), kermissen en braderieën.

De verplichting wordt vanaf zaterdag 25 juli uitgebreid naar de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein ’t Speelhof (uitgezonderd de Finse piste) en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel. De politie zal hierop controles uitoefenen.

 

1. Waar kan ik de laatste updates vinden van de maatregelen afgekondigd door de Federale regering?

Alle maatregelen en hun vertaling op het terrein zijn terug te vinden op deze website van de federale overeheid.

2. Hoe en wanneer kan je ons ContactCenter bereiken?

Zit je met vragen over de lokale toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je contact opnemen met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden.
Het ContactCenter is telefonisch bereikaar op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

 • maandag van 9u tot 16u
 • dinsdag van 9u tot 16u
 • woensdag 9u tot 16u
 • donderdag van 9u tot 16u
 • vrijdag van 9u tot 16u
 • zaterdag van 9u tot 12u

 

3. Welke stedelijke accommodaties zijn open?

 • Het stadskantoor werkt met gesloten deuren en enkel na afspraak via het ContactCenter: 011 70 14 14 of via de online afsprakenmodule.
 • Via het snelloket kan je in het stadskantoor terecht zonder afspraak voor volgende zaken: vuilzakken; GFT-sticker; containerparkkaart; budgetmeter; deeltijdse werkloosheid; afspraak maken met een dienst;; afhalen reispas; afhalen rijbewijs; afhalen attesten (attest van woonst, attest van gezinssamenstelling, attest van leven, attest van nationaliteit, attest van wettelijke samenwoning). De openingsuren van het snelloket kan je hier terugvinden.
 • Sociaal Huis (OCMW) werkt op afspraak via 011 69 70 30
 • Alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti blijven 
 • De Parkeerwinkel: op afspraak via 011 87 28 82 of via parkeerwinkel@sint-truiden.be
 • Ook de reguliere werking van de brandweer en de lokale politie zijn verzekerd. 
 • De atletiekpiste en het kunstgrasveld van het sportcomplex van Nieuw Sint-Truiden voor het sporten in groep onder begeleiding en te gebruiken op reservering via reservatie.sport@sint-truiden.be.
 • Bibliotheek Toni Coppers (enkel voor het uitlenen van materiaal). Meer informatie over de werking van de bib vind je hier.
 • De dienst Sport 
 • De dienst Jeugd 
 • Het stadswerkhuis 
 • De leeszaal van het Stadsarchief op woensdag van 13ut tot 16u en op vrijdag van 13u tot 16 en dit enkel na afpsraak via info.archief@sint-truiden.be
 • De balies van cultuurcentrum de Bogaard en Toerisme Sint-Truiden 
 • Het Huis van de Wereld
 • Het Huis van de Ondernemer (dienst Lokale Economie)
 • Alle sporthallen: Sint-Pieter, Trudo, Gazo, Nieuw Sint-Truiden en Oud-Atheneum: - enkel op reservering via reservatie.sport@sint-truiden.be 
 • Het woonenergieloket: enkel op afspraak

 

4. Welke stedelijke accommodaties zijn gesloten?

Volgende accommodaties zijn gesloten: 

 • buurtrestaurant in de deelgemeenten (Zepperen, Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden)
 • het recreatiezwembad Sint-Pieter is definitief gesloten. 

 

5. ECONOMIE

Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie.
Tijdens deze nieuwe fase van het afbouwen van de maatregelen is het geheel van de economische activiteiten hernomen, met uitzondering van diegene die nog een te groot risico vormen voor de volksgezondheid.

Telewerken blijft sterk aanbevolen indien mogelijk. Transacties en vergaderingen op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.

Voor activiteiten die zijn hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers (inclusief de ministers van de deelstaten) indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen, indien nodig met raadpleging van de GEES. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol.

Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op deze website geplaatst.

Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:
• De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
• Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
• Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
• De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
• De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
• De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
• De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
• Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

HANDELSZAKEN, WINKELS, VRIJE BEROEPEN EN MIDDENSTAND
Algemeen
Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van :

 • discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020);
 • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

 

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met uitzondering van contactberoepen)
Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden. Voor wat betreft winkels of ondernemingen die op afspraak werken, deze kunnen ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen.
Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak. Een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

Specifieke regels voor winkelcentra
In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten :
1° één klant per 10 m2 wordt toegelaten gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk;
2° het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten bij de in- en uitgang;
3° het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
4° er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk;
5° in afwijking van 4°, mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.”

De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

Het dragen van mondmaskers
Iedereen vanaf 12 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en elke private- of publieke druk bezocht plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente.
Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels…

In winkelcentra mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hieronder beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Klanten
Voor klanten gelden er een aantal beperkingen:
- Er wordt individueel gewinkeld behalve in geval van een afspraak. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
- Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel behalve in geval van een afspraak;

Dragen van een mondmasker in Sint-Truiden

Sinds zaterdag 25 juli is het voor bezoekers van een horecazaak verplicht een mondmasker te dragen wanneer ze in de horecazaak toekomen, wanneer ze de tafel verlaten en wanneer ze de horecazaak weer verlaten.

Sinds zaterdag 25 juli is het bovendien verplicht om een mondmasker te dragen in de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein ’t Speelhof (uitgezonderd de Finse piste) (voor iedereen +12 jaar die zich te voet of met de fiets in deze zone verplaatst) en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel.

Sinds zaterdag 18 juli is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt VERPLICHT voor alle bezoekers boven de 12 jaar van de HASPENGOUW MARKT, kermissen, braderieën en rommelmarkten op het grondgebied van de stad Sint-Truiden. Het blijft bovendien verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke gedeelten van de gebouwen van de stad en het OCMW van Sint-Truiden.

Het dragen van een mondmasker blijft ook verplicht in volgende plaatsen: in winkels en winkelcentra; in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, casino’s, speelhallen, musea, bibliotheken, de publieke ruimtes van gerechtsgebouwen en op het openbaar vervoer.

Lokale overheden
De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

1. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in de winkels?
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen en het dragen van een mondmasker te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

2. Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?
Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

3. Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22u.
Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 1 uur ’s nachts.

4. Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?
Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren. Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol. Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.

5. Bestaan er specifieke beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor casino’s en speelautomatenhallen?
Ja, ze mogen hun activiteiten uitoefenen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Ze moeten vanaf één uur ’s nachts gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

3. Vallen bemanningswissels van zeelieden onder dezelfde regeling als die voor essentiële diensten?
Ja, dezelfde regeling is van toepassing.

AMBULANTE ACTIVITEITEN
Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.
Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt (uitgezonderd jaarmarkten) of de kermis bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op eenkermis of op een jaarmarkt, bedraagt 200;
 • Voor marktkramers en kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden). Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Bezoekers aan de Haspengouw Markt, de Sunday Markt en elke voor van ambulante handel op het grondgebied van Sint-Truiden dragen verplicht een mondmasker. (+ 12 jaar)
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Er wordt op de markt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

 

Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

5. Wat wordt er verstaan onder “een kermis”?
Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.

6. Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden?
Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.

HORECA
Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol en minstens onder volgende voorwaarden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend). Het is een individuele verantwoordelijkheid van de klant om de regels van de sociale bubbel te respecteren;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel;
 • het dragen van een mondmasker is verplicht voor elke klant boven de 12 jaar en dit wanneer hij of zij de tafel verlaat.
 • per tafel moeten de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant verplicht geregistreerd worden bij aankomst. De gegevens worden 14 kalenderdagen bewaard en enkel voor het doeleinden in de strijd tegen het Coronavirus. Klanten die dit weigeren te doen, wordt de toegang tot de horecazaak geweigerd;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering.

 

ECONOMIE EN WERK

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

Ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:
• Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.
• Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
o de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
o wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.
o Als er gewerkt wordt in ploegen en teams:
▪ Beperk de grootte van de teams;
▪ Beperk de rotatie in de samenstelling van de teams.

In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op deze website); eventueel aangevuld door:
• richtlijnen op sectoraal niveau;
• en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten
Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.

Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.
Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

Is de verkoop tussen particulieren toegestaan (bv. tweedehandsverkoop, verkoop via veilingsites) ?
Ja, dat is toegestaan mits respect van de sociale distance maatregelen.

Wordt de geldigheidsduur van de maaltijd-, eco- en andere cheques verlengd?
Ja, verschillende handelszaken werden immers verplicht door de Veiligheidsraad een tijd te sluiten. Daarom heeft de Regering beslist de geldigheid van de maaltijd- en ecocheques die zijn vervallen in de maanden maart, april, mei en juni 2020 te verlengen met zes maanden.
Ook de sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, werden verlengd. Deze cheques kunnen uitzonderlijk gebruikt worden tot 31 december 2020.

Welke ondernemingen moeten gegevens van klanten bijhouden in het kader van de contactopsporing en onder welke voorwaarden?
De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:
- de wellnesscentra;
- de gemeenschappelijke sportlessen;
- de zwembaden;
- de casino’s en de speelautomatenhallen;
- de feest- en receptiezalen;
De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd worden.

Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan bedrijven in cruciale sectoren?
Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat in principe niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.
Het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 is verruimd naar de organisaties die enerzijds erkend zijn door de bevoegde overheid voor wat betreft hulp en zorg aan oudere personen, opvang en huisvesting van oudere personen en die anderzijds onder de private commerciële sector vallen en dit voor de periode gaande van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020.

Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld?
Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

 

6. GEZONDHEID

ZIEKENHUIZEN
1. Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?
De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.
Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. Er wordt gepreciseerd dat modaliteiten over het bezoek aan het gezin voor alle patiënten gelden.
Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

BESMETTING EN BESCHERMING
De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. De meest actuele informatie is hier beschikbaar

Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?
Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.
Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt. Wat betreft de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen is meer informatie beschikbaar op de site van het FAVV.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?
Het bedekken van mond en neus is belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker, een alternatief beschermingsmiddel (sjaal of bandana) of indien dit redenen niet mogelijk is, een gelaatsscherm ook toegestaan.

Dit is verplicht, voor personen vanaf 12 jaar:
• op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
• Op markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten en kermissen voor de markt- en kermiskramers en de bezoekers;
• voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
• voor het zaalpersoneel in de horeca;
• voor het keukenpersoneel in de horeca;
• voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
• In winkels en winkelcentra;
• In winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
• In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
• In casino’s en speelautomatenhallen;
• In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
• bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
• Evenementen;
• Betogingen.

Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in andere situaties.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:
1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verflucht;
3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op deze website.
4) De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5) Elk huishouden mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Het is een individuele verantwoordelijkheid om de regels van de sociale bubbel te respecteren;
6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.
Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op deze website:

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Dragen van een mondmasker in Sint-Truiden

Sinds zaterdag 25 juli is het voor bezoekers van een horecazaak verplicht een mondmasker te dragen wanneer ze in de horecazaak toekomen, wanneer ze de tafel verlaten en wanneer ze de horecazaak weer verlaten.

Sinds zaterdag 25 juli is het bovendien verplicht om een mondmasker te dragen in de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein ’t Speelhof (uitgezonderd de Finse piste) (voor iedereen +12 jaar die zich te voet of met de fiets in deze zone verplaatst) en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel.

Sinds zaterdag 18 juli is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt VERPLICHT voor alle bezoekers boven de 12 jaar van de HASPENGOUW MARKT, kermissen, braderieën en rommelmarkten op het grondgebied van de stad Sint-Truiden. Het blijft bovendien verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke gedeelten van de gebouwen van de stad en het OCMW van Sint-Truiden.

Is het toegelaten om je mondmasker tijdelijk af te nemen op een openbare plaats waar het verplicht is om een mondmasker te dragen?
Ja, het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger,…).

Wat wordt er beschouwd als een openbaar gebouw?
Elk gebouw of elk gedeelte van een gebouw dat toegankelijk is voor het publiek, met inbegrip van openbare administraties, bibliotheken, zwembaden, sporthallen,…

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS
Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?
Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.
Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN
De bijstand (vrijwilligers inbegrepen) aan oudere personen, mindervalide personen en kwetsbare personen kan verder gezet worden.
Hieronder vallen ondermeer:

 • Thuishulp
 • Familiale hulp
 • Assistentie aan mindervalide personen
 • Thuisverpleegkundigen
 • Opvang tehuizen voor mishandelde vrouwen
 • Opvangcentra en nachtopvang voor mensen met sociale problemen en daklozen.

 

Worden serviceflats gelijkgesteld aan woonzorgcentra?
Ja, serviceflats moeten behandeld worden als woonzorgcentra wanneer ze beschikken over een gemeenschappelijke ingang.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
Voor de specifieke regels rond bezoek in woonzorgcentra kan je terecht op deze website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?
Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.
Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt je hieronder:
De belangrijkste websites zijn de volgende:
1. https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
2. https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10.

 

7. ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

 

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders.

ONDERWIJS
Meer info over het onderwijs en de heropstart in september is terug te vinden op deze website van de Vlaamse overheid.

Hoger onderwijs:
Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.
In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Volwassenenonderwijs:
De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.

In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan.
Sciensano heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot de COVID-19 maatregelen voor kinderen in collectiviteiten, deze is beschikbaar op de deze website.

Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?
Deze instellingen blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze inrichtingen voorzien worden.

Hoe zit het met de (her)examens van het hoger onderwijs?
Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen. “Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de bibliotheken. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bibliotheken is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mogen de academies voor muziek, woord en dans en tekenacademies de lessen hervatten?
De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

Wat met het onderwijs en de opleidingen voor veiligheidsberoepen?
De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.

Mogen professionele opleidingen hervat worden?
Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?
Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.

Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?
Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

 

8. OPENBAAR LEVEN

Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

Volgens de beslissingen van 11 en 23 juli 2020 wordt naast de bestaande verplichtingen iedereen vanaf 12 jaar verplicht om ook een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra, elke private- of publieke druk bezochte plaats, markten (inclusief rommelmarkten en brocantes) en kermissen, bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en in de publiek toegankelijke delen en openbare gebouwen, bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, evenementen en betogingen.

Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In het geval van de openbare gebouwen geldt het verplicht dragen van een mondmasker enkel en alleen voor de publiek toegankelijke delen. Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.
Het dragen van een mondmasker wordt nog steeds sterk aanbevolen op andere openbare plaatsen.

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten ten minste tot 31 augustus 2020. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

Samenscholingen van meer dan tien personen (kinderen jonger dan twaalf jaar niet meegeteld) blijven echter verboden. Tenzij men zich met de sociale bubbel in de privésfeer bevindt, gelden de algemene regels, aangevuld met de eventuele lokale bijkomende maatregelen.

SOCIALE CONTACTEN
Elk huishouden mag maximum 5, steeds dezelfde personen, ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. 

Deze limiet van 5 personen moet worden gerespecteerd om de snelle verspreiding van het virus te vermijden. Elke burger moet een lijst kunnen opmaken van alle personen met wie hij of zij nauwe contacten heeft gehad en deze gegevens indien nodig aan de centra voor contact tracing kunnen overmaken.

Indien grootouders in de sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?
Ja, als ze deel uitmaken van de sociale bubbel. Als ze deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…) wordt dit evenwel sterk afgeraden.

TRANSPORT
Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
Het openbaar vervoer blijft behouden. Het is aanbevolen om het gebruik van openbaar vervoer te vermijden indien men over een alternatief beschikt.
De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?
De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.
Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.
Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?
Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?
Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.
Info voor het Vlaams Gewest vind je hier.

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

TOERISME
Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten per wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing, met name de personen die onder hetzelfde dak wonen en hun dezelfde vijf personen met een maximum van 10 personen (uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar). De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

SPORTEN
Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:
Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden
• maximum met 50 personen ;
• steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Sportcompetities
Competities mogen plaatsvinden.
Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:
• 100 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
• 200 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:
• 100 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
• 200 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum tien personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten. Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mag ik zwemmen?
De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven. De zwembaden zijn verplicht om de gegevens van de bezoekers te registreren met het oog op de contact tracing.

CULTUUR EN RECREATIE

Zijn gegidste bezoeken toegestaan?
Ja, deze zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal twintig personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.

Zijn pretparken open?
Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?
Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.
Voor de Vlaamse Gemeenschap
Voor de Franse Gemeenschap
Voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze activiteiten hebben steeds plaats in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging en moeten steeds wel:
• in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
• met een groep van maximum vijftig personen zijn, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.
Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 100 personen binnen;
 • 200 personen buiten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet voor artiesten op het podium.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mogen amateuropnames plaatsvinden?
Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

 • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
 • met een groep van maximum twintig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?
Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.

EVENEMENTEN
Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.
Elke bezoeker van een evenement is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
• 100 personen binnen;
• 200 personen buiten.

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.
• Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om:
o De geldende sectorprotocollen toe te passen;
o Het evenement te evalueren via het Covid Event Risk Model, wanneer het CERM moet gebruikt worden (protocol CERM: https://www.covideventriskmodel.be/protocol).

• Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:
o De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
o Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
o Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
o De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
o De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
o De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
o De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
o Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Tot slot mogen evenementen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 

Voor het organiseren van activiteiten op het grondgebied van de stad Sint-Truiden verwijzen we door naar de specifieke procedure.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Eenmalige evenementen
Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.
Op de openbare weg:
- CERM is verplicht
- Sector- en CERM protocollen van toepassing
- Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Niet op de openbare weg:
- CERM aanbevolen
- Indien er geen geldend protocol toepasbaar is, zijn de acht minimale regels van toepassing.

Evenementen op regelmatige basis
Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

Mag een conferentie georganiseerd worden?
Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.
Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.
Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing. In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mag een traiteur maaltijden aanbieden op een éénmalig evenement?
Ja, dit is toegestaan indien de regels voor de horeca worden gerespecteerd.

BETOGINGEN
Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 200 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

RECEPTIES EN BANKETTEN
De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.
Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers of koffietafels. Een bedrijfsfeestje georganiseerd voor het personeel en waarbij de levenspartners eveneens worden uitgenodigd, wordt als een banket of een receptie met privékarakter beschouwd, net zoals een banket of een receptie georganiseerd door een vereniging voor haar leden.

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.
De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter:

Recepties en banketten met privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel).

De recepties en banketten moeten georganiseerd worden volgens het geldende protocol wanneer ze in een publiek toegankelijke plaats doorgaan.

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :
De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. Het maximum aantal aanwezigen is 100 binnen en 200 buiten. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:
1. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
2. een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
4. elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
5. het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
6. het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
7. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
8. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
9. De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
Het personeel van de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

GEZETEN RECEPTIES EN BANKETTEN
De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers of koffietafels. Een bedrijfsfeestje georganiseerd voor het personeel en waarbij de levenspartners eveneens worden uitgenodigd, wordt als een banket of een receptie met privékarakter beschouwd, net zoals een banket of een receptie georganiseerd door een vereniging voor haar leden.

Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?
Ja, het is mogelijk om een receptie of een banket bij je thuis te organiseren. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

Hoeveel mensen mogen er aanwezig zijn op mijn (huwelijks)receptie-of banket ?
Aangezien het gaat om een receptie of banket met privékarakter is de regel van de sociale bubbel van toepassing, dus maximum 10, ongeacht de plaats waar dit wordt georganiseerd.

Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?
Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen. Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.

Mag ik dansen op een receptie of banket?
Nee, dansen op een receptie of banket is niet toegestaan. Echter, op een privé-receptie of -banket kunnen alleen mensen worden uitgenodigd die deel uitmaken van de sociale bubbel, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd dient te worden gerespecteerd.

JEUGD

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
Ja, deze mogen hun activiteiten uitoefenen volgens het geldende protocol.

Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?
Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid vanaf 1 juli 2020 voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).

Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.

De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt en met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, waarvan de lijst is bekendgemaakt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen.
Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op deze website.

Mogen reguliere activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?
Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum vijftig personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar.

Vanaf 1 juli kunnen deze activiteiten georganiseerd worden met een maximum van vijftig personen en onder dezelfde voorwaarden.
Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

OFFICIËLE GEMEENTELIJKE PLECHTIGHEDEN EN DIENSTEN

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken voltrokken worden?
Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 100 personen met respect voor de sociale afstand. 

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regels van de sociale bubbel.

EREDIENSTEN EN CEREMONIEËN

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

1° het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon,behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
2° het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 100 personen per gebouw;
3° het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;
4° de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.”

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?
Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus nooit georganiseerd worden voor meer dan 100 personen, los van het gegeven of dit binnen of buiten gebeurt.

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen.

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?
Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 100 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. 

De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?
Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden (met een publiek van meer dan 200 personen; of op de openbare weg)
 • betogingen;
 • sportcompetities (met meer dan 200 deelnemers; of op de openbare weg)
 • gezeten recepties en banketten openbaar voor het publiek.

 

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.

In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

DIVERSE

Wat met betrekking tot uithuiszettingen?
De gewesten hebben beslist voorlopig de uitvoering van uithuiszettingen op te schorten.

 

9. INTERNATIONAAL

 

1. Wat zijn de algemene principes die gelden voor internationale reizen?
Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België alsook hun wettelijk bepaald gezin kunnen steeds naar België terugkeren.
Een persoon met een dubbele nationaliteit of die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.
Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...
Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID19-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.
Het staat bovendien ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen een attest van een recente, negatieve COVID-19 test voor te leggen.

Iedereen die na een reis in het buitenland terugkeert, is verplicht op 48u voor zijn of haar terugkeer een formulier in te vullen waarop de gegevens van het verblijf in het buitenland worden aangegeven. Het formulier is terug te vinden op de website van de FOD Buitenlandse zaken. (Passanger locator form).

2. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?
Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.
De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl
De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde regio mogelijk is.
• Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.
• Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/gebieden te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.
• Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Let op: het bovenstaand advies betreft enkel niet-essentiële reizen zoals toerisme. Essentiële reizen zijn mogelijk WEL toegelaten.
De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:
1) Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie;
2) Grensarbeiders;
3) Seizoenarbeiders in de landbouw;
4) Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
5) Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
6) Passagiers in transit;
7) Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
8) Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
9) Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
10) Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
11) Hoogopgeleide en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht;
12) Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;
13) Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;
14) Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

Specifieke regels zijn van toepassing voor zomerkampen over de grens. Voor meer informatie, zie vraag “Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?”.

3. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België?
Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.
In het geval van een lokale heropflakkering in lokale zones binnen Europa, is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking treden voor bepaalde “zones” wanneer u uit deze zones terugkeert.
De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.
• Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.
Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen.
Voor meer informatie over mogelijke zelfisolatie, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in zelfisolatie te plaatsen?”.
Zij zullen tevens een Passenger Locator Form moeten invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.
• Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria.
Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zichzelf in quarantaine te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.
• Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. De reizigers zijn niet onderworpen aan bijkomende maatregelen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:
1) Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie;
2) Grensarbeiders;
3) Seizoenarbeiders in de landbouw;
4) Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
5) Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
6) Passagiers in transit;
7) Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
8) Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
9) Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
10) Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
11) Hoogopgeleide en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht;
12) Verplaatsingen naar België in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;
13) Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie;
14) Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

4. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk?
Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

Bij het gradueel opheffen van het verbod op niet-essentiële reizen zal het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen. De lijst wordt tweewekelijks door de EU herzien en de Belgische positie zal telkens daarna bekendgemaakt worden.
De volgende categorieën personen mogen, ongeacht het doel van de reis, vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:
a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;
b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.
De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:
1) Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2) Grensarbeiders;
3) Seizoenarbeiders in de landbouw;
4) Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig;
5) Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
6) Passagiers in transit;
7) Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
8) Zeelui;
9) Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
10) Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
11) Hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

Voor meer informatie gelieve deze website van de Europese Commissie te raadplegen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-respons...
Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ….

OPGELET:
Deze specifieke voorwaarden komen bovenop de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot een land buiten de EU. Zo is het onder meer belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Bovendien hangt de binnenkomst in het land van bestemming af van de toestemming van dit land. De lidstaten mogen ook passende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl
Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in zelfisolatie moeten. Voor meer informatie over mogelijke zelfisolatie, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in zelfisolatie te plaatsen?”.

Alle reizigers die naar België reizen van buiten de EU, Schengenzone en Verenigd Koninkrijk moeten een Passenger Locator Form invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

5. Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?
Het “Public Health Passenger Locator Form” moet worden ingevuld door alle reizigers naar België na een verblijf:
• Buiten de Schengenzone;
• In een rode zone binnen de Europese Unie, Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (zie: https://diplomatie.belgium.be/nl)

LET OP: u dient het formulier ook in te vullen wanneer de situatie van de regio waar u bent geweest verandert naar rood of oranje tot 14 dagen na uw aankomst in België.
Het formulier kan u vinden op de sites van FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken en FOD Buitenlandse Zaken. Vanaf 1 augustus zal het formulier verplicht zijn voor alle reizigers indien ze voor een periode van meer dan 48u van of naar België reizen. Het formulier zal dan ook elektronisch ingevuld kunnen worden.

Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om contact tracing op te starten indien noodzakelijk.
Het volledig, en waarheidsgetrouw, invullen van het Public Health Passenger Locator Form is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan in eerste instantie leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.

Indien u met het vliegtuig naar België komt:
Het formulier dient voor boarding ingevuld te worden en voorgelegd te worden aan de vervoerder. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.
Bij aankomst vanuit een land binnen de Schengenzone moet het formulier worden overhandigd aan de vervoerder. Bij aankomst vanuit een land buiten de Schengenzone moet het formulier samen met de vereiste reisdocumenten (paspoort, visum, …) worden overhandigd aan de met grenscontrole belaste overheden.

U moet het formulier op de dag de van aankomst in België sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be
Instructies:
• Vul het formulier LEESBAAR en volledig in;
Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden.
• De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.
Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door de volledige en aangepaste gegevens door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

6. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?
Quarantaine of zelfisolatie betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passenger Locator Form. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.
• De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt.
• Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).
o Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
o Zelfisolatie in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
• Bezoek van externen is niet toegestaan.
• Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
• Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien klachten optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.
• Tijdens de hele periode van zelfisolatie moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:
• Dringende medische zorgen;
• Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
• Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
• Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid.

7. Wanneer dient een reiziger zich in quarantaine te plaatsen?
Quarantaine is een bevoegdheid van de gefedereerde entiteiten. Meer informatie hierover kan u op de website van de deelstaten vinden.

A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist
Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...

B. Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist
In België is quarantaine en het ondergaan van een COVID19-test in principe verplicht voor reizigers uit uit rode zones. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.
Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarantaine ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.
Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in quarantaine te blijven.
Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

C. Uitzonderingen op de quarantaine maatregelen
De personen die, afkomstig uit een rode zone, in België toekomen, en die essentieel werk of een dwingende reden hebben in de hieronder opgenomen categorieën, moeten zich niet verplicht in quarantaine plaatsen:
1. Grensbewoners;
2. Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
3. Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
4. Passagiers in transit;
5. Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
6. Hoogopgeleide en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

8. Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?
De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.
Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

9. Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

10. Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?
Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, uitgezonderd in rode zones, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden. De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.

 

10. BLIJFT DE AFVALOPHALING GEGARANDEERD EN IS HET CONTAINERPARK OPEN?

Containerpark
Het containerpark van Sint-Truiden is open. MAAR om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan roepen we je op om onderstaande richtlijnen goed te lezen en NIET naar het containerpark te komen tenzij strikt noodzakelijk.

 • Stel je bezoek uit en stockeer thuis uw afval of geef het mee met de huis-aan-huisophaling.
 • Het containerparkbezoek kan ENKEL op afspraak. Via 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule.
 • De toegang is beperkt. Er wordt slecht een beperkt aantal wagens per uur toegelaten volgens reservatie.
 • Elke kaarthouder kan maximum 1 bezoek per week aan het park brengen.
 • Kom ALLEEN naar het park. Indien het niet anders kan met MAX. 2
 • Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen zitten.
 • Je kan voorlopig enkel elektronisch betalen.
 • HOU AFSTAND (1,5 meter) 
 • Asbest kan vanaf 18 augustus opnieuw naar het containerpark gebracht worden, hetzij onder strikte voorwaarden: meer info vind je hier.
 • De huis-aan-huisinzamelingen van asbest blijven opgeschort.  Er kunnen ook nog geen ophalingen ingepland worden.  Wij verwachten niet dat de huis-aan-huisinzameling van asbest voor 1 september opgestart kunnen worden.    
 • kleding kan NIET.
 • Voor het afhalen van gratis compost of houtsnippers moet je ook vooraf een afspraak maken. Je moet hierover eigen materiaal voorzien. (zowel voor het vervoer als het inladen)
 • Vanaf 18 augustus tot en met 5 september kan je je gesorteerd GROFVUIL gratis naar het containerpark brengen ter vervanging van de jaarlijkse lenteschoonmaak.
 • Volg altijd de richtlijnen van de parkwachter.
 • Ophaling van het snoeiafval en glasophaling blijven doorgaan aan huis zoals voorzien op je afvalkalender.

 

❗ Heb je geen containerparkkaart? Stuur dan een mailtje met je naam, adres, nummerplaat, scan/foto inschrijvingsbewijs van je voertuig en scan/foto van je identiteitskaart (voor- en achterzijde) naar info.stadsloket@sint-truiden.be.  Je kaart wordt dan aangemaakt en per post bezorgd.

Wanneer je een afspraak hebt voor het langskomen op het containerpark, vergeet zeker niet jouw containerparkkaart goed zichtbaar te leggen in je voertuig. Vul het afsprakenformulier steeds correct in en vul daarij altijd je nummerplaat correct in.

Afvalophaling
In lijn met de huidige maatregelen van de Federale overheid blijft de afvalophaling van Limburg.net voorlopig gegarandeerd. Het aantal aangeboden afvalzakken is beperkt tot vier per afvalsoort.

GFT-sticker
Sinds 1 juni 2020 ledigen de ophalers enkel gft-containers met een sticker van 2020.

De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Werp papieren zakdoeken in de vuilbak en doe ze vervolgens in de huisvuilzak. Doe ze zeker niet bij het papier en karton!

Tegoed huisvuilzakken
Een aantal vaste verdeelpunten van de tegoed huisvuilzakken zijn ondertussen doorheen hun voorraad. Heb je intussen toch dringend huisvuilzakken nodig? Dan kan je altijd een rol huisvuilzakken kopen in de supermarkt. Hier vind je een overzicht.

Produceer jijzelf of een gezinslid meer afval om medische redenen? Dan heb je eenmaal per jaar recht op een sociale tegemoetkoming onder de vorm van 3 rollen grote rollen huisvuilzakken. Mensen die hier recht op hebben kunnen contact opnemen met het ContactCenter: 011 70 14 14 of info@sint-truiden.be

Het tegoed aan huisvuilzakken blijft geldig tot eind december van dit jaar. Je kan ze afhalen van zodra de voorraad weer aangevuld is in jouw supermarkt. 

Textiel
De textielophalingen zijn tot nader order geannuleerd.

Grof vuil
Sinds het begin van de maand mei gaat de ophaling grofvuil opnieuw door zoals gepland. Meer info over de ophaling van grofvuil vind je hier.

Afval correct aanbieden
Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan!
* De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
* Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
* Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
* Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

 

11. Kan ik rijlesen volgen en mijn rijbewijs halen? En wat met de officiële documenten?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden hervat. Het oefenen op de openbare weg wordt beschouwd als een toegestane verplaatsing.

Bij koninklijk besluit houdende de maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de coronacrisis, worden volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd tot en met 30 september 2020.
- het Belgisch rijbewijs
- het Belgisch voorlopig rijbewijs
- de rijgeschiktheidsattesten
- de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
- de deelnemignsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken
De verlening van de geldigheid van deze documenten geld uitsluitend in België.

Volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:
- De op het rijbewijs voor groep C en / of groep D vermelde code 95 die na 15 maart 2020 en voor 30 september verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
- De geldiheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E, en D, D1, D+E, D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep  die na 15 maart en voor 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
- Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees Rijbewijs, geldig voor een of meer categorieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden toe en met 30 september 2020 vrijgesteld van het rijbewijs indie zij in het bezit zijn van dit rijbewijs.
- Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van de aanvraag automatisch verlengd tot en met 30 september 2020. 
- Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.