FAQ algemene maatregelen coronavirus

Laatste update van deze FAQ: dinsdag 16 februari om 11u15

Het overlegcomité van 5 februari 2021 heeft beslist om enkele nieuwe maatregelen te nemen:
De epidemiologische situatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Overlegcomité erkent echter dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Er zijn ook nieuwe maatregelen genomen voor de dierenparken, de vakantieparken en campings en de immobiliënagentschappen, deze worden verder toegelicht in deze FAQ.
Het Overlegcomité verduidelijkt wat begrepen wordt onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”, dit wordt verder toegelicht in het deel ‘Gezondheid’ van deze FAQ.

Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:
1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
4. De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden).
6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.
Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

 

1. Waar kan ik de laatste updates vinden van de maatregelen afgekondigd door de Federale regering?

Alle maatregelen en hun vertaling op het terrein zijn terug te vinden op deze website van de federale overheid.
Meertalige informatie over de Coronamaatregelen kan je hier terugvinden.

2. Hoe en wanneer kan je ons ContactCenter bereiken?

Zit je met vragen over de lokale toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je contact opnemen met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden.
Het ContactCenter is telefonisch bereikaar op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

  • maandag van 9u tot 16u
  • dinsdag van 9u tot 16u
  • woensdag 9u tot 16u
  • donderdag van 9u tot 16u
  • vrijdag van 9u tot 16u
  • zaterdag van 9u tot 12u

 

3. Welke maatregelen zijn van kracht specifiek in Sint-Truiden?

Een overzicht van de specifieke coronamaatregelen in Sint-Truiden en de aangepaste dienstverlening vind je hier!

 

4. ECONOMIE

WERK
De algemene principes zijn de volgende:
 Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
o de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
o wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
o de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
 Fysieke teambuildings zijn verboden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op deze website); eventueel aangevuld door:
 richtlijnen op sectoraal niveau;
 en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

In afwijking van de algemene principes:
Voor private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage van het ministerieel van 28 oktober 2020)
 Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen.
Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.

Verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen:
- Het Passagier Lokalisatie Formulier invullen (met uitzondering van de werknemers of zelfstandigen die deel uitmaken van de uitzonderingen die in het deel “internationaal” van deze FAQ gepreciseerd worden);
- Bij verblijf van langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied, bewijs voorleggen van een negatieve test die werd uitgevoerd minder dan 72u voor aanvang van het werk of activiteiten in België. Deze test kan worden uitgevoerd in het buitenland voor men in België aankomt. Het negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
- de test- en quarantainemaatregelen respecteren die per SMS zijn ontvangen na het invullen van het PLF. Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine (behoudens eventuele uitzonderingen).

Elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden nagaan dat indien de werknemer of de zelfstandige daartoe verplicht is, het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is.

Als het Passagier Lokalisatie Formulier niet werd ingevuld, waakt de werkgever of gebruiker erover dat de werknemer of zelfstandige dat uiterlijk doet op het moment dat hij de werkzaamheden start in België.

Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, niet verplicht is dit na te gaan of een register bij te houden. Bv. een particulier die overgaat tot renovatiewerken in zijn privéwoning en die een beroep doet op de diensten van een zelfstandige of een vennootschap waarvan de werknemers niet in België wonen.

Behalve voor bovenstaande situatie moet de werkgever of gebruiker een register bijhouden dat de volgende gegevens moet bevatten:
1. de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
o de naam en voornamen;
o de geboortedatum;
o het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt;
5. het bewijs van een negatieve Covid-19-test geleverd door de werknemer of de zelfstandige.

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Zij worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

Moeten niet worden ingeschreven in een dergelijk register:
• de grensarbeiders in de zin van het ministerieel besluit, met andere woorden iedere werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert;
• een werknemer of zelfstandige die woont of verblijft in het buitenland en van wie het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur.

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.
Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Mogen bedrijfskantines openblijven ?
Ja deze mogen openblijven en vallen onder de grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten en die hieronder worden beschreven onder het deel horeca.

Mogen architecten zowel klanten op bureau ontvangen als een plaatsbezoek doen?
Ja, zij mogen hun werk fysiek verderzetten, zij behoren tot paritair comité 336 voor de vrije beroepen. De regels inzake telewerk en preventiemaatregelen op het werk moeten worden nageleefd, net als de toepasselijke protocollen/gidsen of de twaalf minimale regels die hierboven worden beschreven.

 

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN AANBIEDEN OF DIENSTEN AAN CONSUMENTEN (B2C)
Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.
Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op deze website geplaatst.
In elk geval dienen de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit te worden nageleefd :
1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd, behalve voor de beroepen die expliciet zijn opgenomen in het ministerieel besluit;
3. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of uitsluitend op afspraak werkt;
4. Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
5. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
6. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
7. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
8. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
9. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
10. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
11. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
12. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
13. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
14. Er wordt individueel gewinkeld met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene. Er is ook een uitzondering voorzien voor de bezoeken op afspraak.

Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Het overlegcomité van 27 november 2020 heeft besloten om de maatregelen betreffende het aanbieden van goederen en diensten aan consumenten te herzien.

De regels die van toepassing zijn, worden in dit hoofdstuk verder gespecifieerd maar de algemene principes kunnen als volgt worden samengevat:
A. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden kunnen deze goederen aan de consumenten aanbieden, ook in hun inrichting, mits strikte naleving van de veertien minimale voorwaarden hierboven beschreven.
B. Betreffende het aanbieden van diensten :

Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft in dit stadium, verboden met uitzondering van: 
- de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun activiteiten verder zetten, ook al kan de afstand van 1,5 meter niet worden gegarandeerd. Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorggerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden.
- de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met als doel een professionele kwalificatie, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten kunnen hervatten, variëren de regels die van toepassing zijn in functie van de plaats waar de dienst wordt verleend:
• Ter plaatse: in de publiek toegankelijke delen van de onderneming of vereniging, kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden mits strikte naleving van de veertien minimale regels hierboven beschreven.
• Aan huis: enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun diensten aanbieden bij de consument thuis.
• In de openbare ruimte: indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen bovendien de regels omtrent de samenscholingen en social distancing te worden gerespecteerd. De dienstverlener wordt meegerekend bij het bepalen van het maximum aantal toegelaten personen.

Het Overlegcomité heeft beslist dat sinds 13 februari de niet-medische contactberoepen progressief hun activiteiten kunnen herstarten. Deze heropening is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. In een eerste fase kunnen de kapperszaken en barbiers, enkel voor de verzorging van het kapsel uitgevoerd in hun inrichting, sinds 13 februari terug openen. In een tweede fase kunnen de kapperszaken en barbiers, alsook de andere niet-medische contactberoepen al hun activiteiten herstarten vanaf 1 maart. Tot 1 maart zijn diensten waarbij de klant het masker moet afzetten (bv. baardverzorging) verboden.

Het aanbieden van goederen aan consumenten
Alle ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen hun activiteiten hervatten.
Het overlegcomité heeft besloten dat zij opnieuw consumenten in hun inrichting kunnen ontvangen, mits naleving van de hierboven beschreven veertien minimale regels.

Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:
• de veertien minimale regels hierboven beschreven;
• er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
• er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
• de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
• de bezoekers verplaatsen zich alleen, met uitzondering van volwassenen die minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding mogen vergezellen;
• er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles

Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?
Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren ondermeer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing.

Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die valt onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing. Dit maakt dat deze moet worden uitgevoerd door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz.

Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.

Het dragen van mondmaskers
Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Lokale overheden
De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.

Wat met winkels die mogen openblijven en een breder aanbod hebben dan enkel de essentiële goederen?
Deze winkels mogen in de winkel enkel de essentiële goederen fysiek aanbieden. De andere goederen dienen ontoegankelijk te worden gemaakt of worden afgeschermd voor het publiek en kunnen enkel na bestelling worden geleverd of opgehaald in open lucht en aan de buitenzijde van de winkel.
Bijvoorbeeld, een supermarkt mag geen speelgoed aanbieden en moet deze afdeling sluiten of de producten uit de rekken halen Een doe-het-zelf zaak mag geen tuinmeubels te koop aanbieden, maar de klanten mogen deze producten wel vooraf bestellen en buiten op afspraak komen ophalen of laten leveren. Het is niet de bedoeling dat de producten kunnen worden gekozen of besproken in de winkel.

Daarnaast mogen ook wedterminals in dagbladhandelaars niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?
Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.
Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.
Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.
De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

Dienstverlening aan consumenten
Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden. De niet-medische contactberoepen kunnen volgens strikte voorwaarden wel progressief hun activiteiten herstarten, met inachtneming van de protocollen die gevalideerd zijn door de Minister van Werk en de Minister van Zelfstandigen en KMO’s:
Sinds 13 februari de kapperszaken en barbiers, enkel voor verzorging van het kapsel uitgevoerd in hun inrichting. Tot 1 maart zijn diensten waarbij de klant het masker moet afzetten (bv. baardverzorging) verboden.
• Vanaf 1 maart:
o schoonheidssalons (met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra);
o niet-medische pedicurezaken;
o nagelsalons;
o massagesalons, voor alle soorten massages, waaronder reflexologie, shiatsu en acupunctuur;
o kapperszaken en barbiers;
o tatoeage- en piercingsalons.

Niet-medische contactberoepen kunnen hun diensten niet aan huis verlenen.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten mogen hervatten, variëren de maatregelen die van toepassing zijn in functie van ofwel de plaats ofwel de dienst die wordt aangeboden:

A. Ter plaatse
In de voor het publiek toegankelijke plaatsen van de onderneming of de vereniging kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden, mits respect voor de hierboven beschreven veertien minimale regels.

Voor de niet-medische contactberoepen die hun activiteiten progressief kunnen hernemen, zijn hiernaast ook de aangescherpte protocollen van toepassing.

B. Aan huis
Enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit), mogen hun diensten bij de consumenten in huis aanbieden (bijvoorbeeld advocaten, architecten, loodgieters en chauffagisten,…), mits naleving van de social distancing maatregelen.

Voor wat betreft contactberoepen, enkel medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit, PC 330) mogen aan huis uitgeoefend worden, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

C. In de openbare ruimte
Indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing, gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal drie andere personen (ouder dan 12 jaar) tegelijkertijd, behalve voor de uitzonderingen die voorzien zijn voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar.
Zo kan bijvoorbeeld een privécoach met drie klanten buiten trainen, en kan een fotograaf buiten een sessie organiseren met drie klanten.

Zijn de rij-examencentra open en worden de autorijlessen toegestaan?
Ja, de rij-examencentra zijn open en rijlessen zijn opnieuw toegestaan met respect voor de modaliteiten bepaald door het toe te passen protocol.

Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?
Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.

Kan er afgeweken worden van het individueel winkelen op afspraak?
In principe niet. In hoogst uitzonderlijke omstandigheden kan hierop worden afgeweken zoals bij de aankoop van grote goederen waarbij een grondige bespreking noodzakelijk is gezien de impact op het huishouden of de woning Dit kan via een voorafgaande afspraak in ondernemingen of verenigingen die uitsluitend op afspraak werken en waarbij twee personen aanwezig kunnen zijn: 1 extra lid van het huishouden of voor de alleenstaande het knuffelcontact.

Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?
Ja activiteiten zoals renovatie-, schilder-, elektriciteitswerken, loodgieter of de installatie van huishoudapparaten zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en kunnen blijven doorgaan in het huis van de consument, mits respect van social distancing maatregelen.

Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?
Immo-agentschappen mogen particulieren individueel in hun kantoor ontvangen, met respect voor de regels die ook voor winkels gelden (de veertien minimale regels). Desalniettemin, tot en met 12 februari mogen mensen die een woning willen huren of kopen, de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.
Sinds 13 februari zijn de prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) toegelaten aan huis mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?
Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten) met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.

Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?
Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten.

Mogen zonnebankcentra open?
Vanaf 1 maart mogen de bemande zonnebanken en de bemande zonnebankcentra openen. De onbemande zonnebanken en de onbemande zonnebankcentra moeten gesloten blijven.

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN PROFESSIONELEN AANBIEDEN (B2B)
Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

AMBULANTE ACTIVITEITEN
De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten.

Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
 De regels van social distancing worden gerespecteerd;
 Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
 Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten;
 Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, take-away blijft toegelaten;
 Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 Er wordt een eenrichtingsverkeerplan voor de markt opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;
 Bovendien wordt er individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt en gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.

Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?
Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends.

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

HORECA
Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 1 maart 2021, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

Volgende inrichtingen kunnen openblijven:
- Alle logiesvormen, met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, maar  met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten. 
De grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants;
- Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;
- De eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
- Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

Voor de horeca activiteiten die toegelaten blijven moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd:
• de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
• een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen;
• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
• elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
• elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
• het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
• het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
• de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Welke activiteiten zijn toegelaten voor voedings-en drankgelegenheden?
Enkel leveringen en de verkoop van afhaalmaaltijden (zoals bv. traiteurmaaltijden) zijn toegestaan, en dit tot 22 uur ’s avonds. De levering of verkoop van alcoholische dranken om mee te nemen is enkel toegestaan bij een maaltijd, en dit enkel tot 20u.

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden, en dus ook niet op de privéparking van de horeca-inrichting. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

DIERENVERZORGING
Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden, kunnen hun activiteiten hervatten. Desalniettemin blijft de logica zoals hierboven beschreven in de paragraaf "diensten aan de consument", van toepassing. Zo is bijvoorbeeld de veterinaire zorg opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Dit betekent dat een dierenarts zowel in zijn praktijk als in het huis van de eigenaar van het dier kan werken. Daarentegen mag een hondentrimmer (comfortzorg), die niet in de bijlage is opgenomen, zijn activiteit in zijn onderneming uitoefenen, maar niet in de woning van de consument.

Mogen dierenkapsalons en hondenscholen open zijn?
Ja, dergelijke salons mogen openen mits naleving van de veertien minimale regels en in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen de dienstverlener en consument. Dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Mogen hondentrainingscentra open blijven?
Ja, deze mogen openen en hun diensten aanbieden maar dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de veertien minimale regels worden gerespecteerd. Indien de training in de openbare ruimte plaatsvindt, zijn de regels met betrekking tot de samenscholingen van toepassing (maximum 4 personen ouder dan 12 jaar, instructeur inbegrepen). Aangezien hondentrainingscentra niet zijn opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit, zijn hondentrainingen aan huis niet toegelaten.

Het is mogelijk om met meerdere groepjes buiten te trainen, indien elke groep bestaat uit 1 lesgever en maximum 3 deelnemers. Tussen de verschillende groepjes moeten de nodige social distancing maatregelen nageleefd worden zodat het verbod om samenscholingen kan worden gerespecteerd. Eén lesgever mag dus niet aan meerdere groepjes tegelijk les geven.

Zijn dierenasielen open?
Dierenasielen zijn inmiddels open voor het publiek, mits het respecteren van de veertien minimale regels.

 

5. GEZONDHEID

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.
De meest actuele informatie is beschikbaar op de deze website.

Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?
Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?
Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:
 op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauwer contact;
 tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:
 Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
 De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 In winkels en winkelcentra;
 In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 In Musea
 In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.
1. respecteer de hygiëneregels;
2. doe je activiteiten liefst buiten ;
3. denk aan kwetsbare mensen ;
4. hou afstand (1.5 m) ;
5. beperk je nauwe contacten ;
6. volg de regels over bijeenkomsten.

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op deze website.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke regeles moeten gevolgd worden met betrekking tot de quarantaine?
Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 19 oktober 2020 bepaald net zoals het opschorten van bepaalde preventieve screenings.

Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest. Alle verblijven van 48 uur of meer in rode zones worden beschouwd als hoogrisicocontacten.

Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald:
1. De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
         a. Voor patiënten met positieve PCR test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de      respiratoire symptomen.
         b. Voor personen met positieve PCR test die geen symptomen hebben, begint de 10-daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
2. De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 10 dagen. Deze quarantaineperiode kan echter verkort worden tot minimaal 7 dagen, mits een negatieve PCR-test ten vroegste afgenomen de zevende dag na de laatste blootstelling.
3. De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek "Internationaal" van deze FAQ.

Wat betreft de quarantainemaatregelen na terugkeer van een reis naar het buitenland, verwijzen wij u naar de rubriek "Internationaal" van deze FAQ.

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS

Waarom moet ik mijn telefoonnummer achterlaten in een horecazaak, de sportles, het zwembad,… ?
In het geval dat een persoon positief test, vergemakkelijkt het feit dat deze gegevens zijn bijgehouden het opsporen van de aanwezigen die eventueel met deze persoon in contact kwamen. Zo kunnen deze personen snel getest en, indien noodzakelijk, geïsoleerd worden.

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst.
De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en worden bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen worden de gegevens vernietigd.

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?
Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.
Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest

Mogen lokale opvanginitiatieven voor personen in een urgente problematische huisvestingssituatie hun activiteiten verder zetten?
Personen in een urgente problematische huisvestingssituatie omwille van ongunstige familiale omstandigheden (echtscheiding/relatiebreuk, familiaal of seksueel geweld) of omwille van de onbewoonbaarheid van de huidige woning, kunnen terecht bij lokale opvang initiatieven.

Desgevallend kan daartoe ook plaatsbezoek plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Een plaatsbezoek kan niet doorgaan bij weigering door de zittende bewoner. Gezien de sociale huurmarkt als essentiële dienst wordt beschouwd in uitvoering van het algemeen sociaal beleid, kunnen plaatsbezoeken plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt je hieronder:
De belangrijkste websites zijn de volgende:
1. https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
2. https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10.

 

6. ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven.
Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

 

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders.

ONDERWIJS
Het hybride systeem van maximum 50% contactonderwijs vanaf de 2de graad in het secundair onderwijs en de code ‘rood’ in het hoger onderwijs wordt verlengd.

Meer info over het onderwijs en bijhorende maatregelen is terug te vinden op deze website van de Vlaamse overheid.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
U kan de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regeles moeten gevolgd worden met betrekking tot de quarantaine?” hierboven.

Mogen scholen of derden ook buiten de lesuren initiatieven ondernemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval?
Ook buiten de lesuren kunnen scholen of derden initiatieven nemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van Onderwijs.

Mogen schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs plaatsvinden?
De schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs mogen plaatsvinden op deze culturele locaties, sportzalen en infrastructuren die volgens het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 zoals aangepast op 28 januari 2021, geopend mogen zijn.

Deze locaties mogen enkel groepen van kinderen tot en met 12 jaar ontvangen en dit volgens de protocollen zoals opgesteld door de ministers van Onderwijs.

Wat met het deeltijds kunstonderwijs?
Het deeltijds kunstonderwijs kan worden georganiseerd volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van de gemeenschappen. Gedetailleerde info is terug te vinden op deze website.

Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?
De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer.

 

7. OPENBAAR LEVEN

De huidige epidemiologische situatie laat vooralsnog niet toe bepaalde activiteiten te hervatten, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector. Desalniettemin werd besloten om de vakantieparken, campings (vanaf 8 februari) en de buitengedeelten van dierentuinen en dierenparken (vanaf 13 februari) te openen.

Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen):
 casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, onbemande zonnebanken en onbemande zonnecentra, stoomcabines en hammams;
 discotheken en dancings;
 feest- en receptiezalen;
 pretparken;
 binnenspeeltuinen;
 dierentuinen en dierenparken;
 bowlingzalen;
 kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
 fitnesscentra;
 handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 bioscopen.
 skipistes, langlaufpistes en skicentra

Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:
• buitenspeeltuinen;
• musea;
• buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
• zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
• bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
• gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
• buitengedeelten van sportinfrastructuren;
• overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
• culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
• sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
o trainingen van professionele sporters;
o professionele wedstrijden;
o andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.

Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:
o om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie;
o om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
o het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld;
o het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
o verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast;
o Iemand van of naar de luchthaven brengen.

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

SOCIALE CONTACTEN
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.
Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:
 Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
 Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
 Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’. Als uitzondering hierop mag een alleenstaande het duurzaam onderhouden nauw contact en de voormelde bijkomende persoon tegelijkertijd in huis of in toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020.

Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.

De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:
voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
 voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
 tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds

Mag ik verhuizen?
Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven die behoren tot het paritair subcomité 140.05 mogen hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.

Mag een grensbewoner zijn knuffelcontact aan de andere kant van de grens bezoeken?
Een dergelijke verplaatsing kan als een essentiële reis beschouwd worden maar de bepalingen van punt 3 uit het deel “Internationaal” moeten gerespecteerd worden.

TRANSPORT
Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?
De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.
Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.
Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

Mogen de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) doorgaan?
De nascholing vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) kan doorgaan omdat dit een essentiële dienst is ter ondersteuning van de logistieke sector en de sector van het personenvervoer.
De bijlage van het ministerieel besluit beschouwt “de taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek”, als essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?
Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?
Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.
Info voor het Vlaams Gewest vind je hier.

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

TOERISME
Niet-essentiële reizen met recreatieve en toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden. Alleen noodzakelijke reizen van en naar België zijn toegestaan. Meer details met betrekking tot deze maatregel worden behandeld in het deel "internationaal" van deze FAQ.

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun sanitaire voorzieningen, mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. gedeelde badkamer, zwembad, sportzaal, etc.).

De accommodaties die open blijven, mogen klanten toegang verlenen tot het zwembad (uitgezonderd de recreatieve en subtropische gedeeltes), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden.

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren. Als uitzondering hierop mag een alleenstaande het duurzaam onderhouden nauw contact en de bijkomende persoon tegelijkertijd in toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020.

Buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden, maar de grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken.

Mag ik naar mijn tweede verblijf?
Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark.

Zijn picknickplaatsen toegelaten?
Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

SPORTEN

Sportinfrastructuur en -inrichtingen
De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Met uitzondering van fitnesscentra blijven de indoor sporthallen, zwembaden en sportinfrastructuren open voor:
 groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
 sportactiviteiten, - tages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar, volgens de regels zoals hieronder uitgelegd;
 trainingen van professionele sporters;
 professionele wedstrijden;
 andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen (coach inbegrepen) gesport worden.
Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.
De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Uitoefening van een sportactiviteit en sporttrainingen
Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten. Deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek.

Sinds 1 februari 2021 moeten kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Indien de georganiseerde activiteit buiten de Krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• Aantal deelnemers: Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken.
• Locatie:
o Voor kinderen tot en met 12 jaar, dienen activiteiten waar mogelijk buiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, dienen de ruimtes voldoende te worden verlucht;
o Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd.

Indien de georganiseerde activiteit tijdens de Krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021) plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• Aantal deelnemers:
o Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 25 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
o jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
• Locatie: dezelfde regels tijdens als buiten de Krokusvakantie blijven gelden.

De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen .

Trainingen voor amateursporters vanaf 19 jaar kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,...). In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod (maximum in groepen van vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van vier personen.

Sportcompetities
Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Alle niet professionele sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, worden niet toegelaten.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

De kantines zijn gesloten.

Kunnen niet-professionele sportieve trainingen voor deelnemers ouder dan 12 jaar plaatsvinden?
Ja, trainingen voor deelnemers ouder dan 12 kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels zoals het algemeen samenscholingsverbod (maximum in groepen van vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt dus deel uit van deze van deze deze groep van vier personen.

Kan een privétrainer zijn activiteiten verderzetten?
Ja, ze kunnen verder werken, met maximum 3 klanten in de open lucht, met respect voor de geldende beperkingen voor samenscholingen en de social distancing maatregelen.

Zijn skateparken geopend ?
Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.

Mag ik gaan skiën ?
De openstelling van de skipistes, langlaufpistes en skicentra is verboden.

Wat is de regeling voor de zwembaden?
De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties die open blijven, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de volgende minimale regels respecteren:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Daarnaast zijn ook de andere algemene regels van toepassing, zoals onder andere het samenscholingsverbod en de regels rond trainingen en wedstrijden.

CULTUUR EN RECREATIE

De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen en musea zijn dus gesloten.

In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:
 de buitenspeeltuinen;
 de buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 de musea;
 de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
o stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar; volgens de regels zoals hieronder uitgelegd.

Voor de inrichtingen (of delen van inrichtingen) die open mogen blijven, moeten de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?
De activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten volgen het geldende protocol voor onderwijs;

Sinds 1 februari 2021 zijn groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector toegelaten, in georganiseerd verband door een club of vereniging, met 10 deelnemers tot 18 jaar. Tijdens de Krokusvakantie (van 13 februari tot en met 21 februari) mogen deze activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar met 25 deelnemers worden georganiseerd.

Voor personen van 13 tot en met 18 jaar moeten de activiteiten verplicht buiten worden georganiseerd. De culturele activiteiten verlopen volgens de geldende protocollen.

De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Repetities met deelnemers vanaf 19 jaar zijn niet toegestaan in groepsverband, ongeacht het deelnemersaantal.

Bovendien moeten de 7 minimale regels zoals hierboven vermeld gerespecteerd worden.

Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?
Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Neen, culturele voorstellingen zijn niet meer toegelaten.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?
Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).
Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Kan de jacht doorgaan ?
De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen, dus maximum vier personen en met respect voor de social distancing regels.
Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

EVENEMENTEN
Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort.

Mag een conferentie georganiseerd worden?
De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek.

Anderzijds kunnen de conferentiezalen gebruikt worden als vergaderzalen door bedrijven, overheidsdiensten,… om strikt professionele vergaderingen te organiseren wanneer deze niet op afstand kunnen georganiseerd worden.

Bovendien is iedereen verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?
Deze toepassing moet gebruikt worden voor het nemen van een beslissing in verband met de organisatie van activiteiten die toegestaan zijn door artikel 15 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld een betoging of een professionele sportwedstrijd of een niet-professionele sportwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

BETOGINGEN
Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 100 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.
Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

RECEPTIES EN BANKETTEN

Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.

Mag een vereniging, jeugdbeweging,… een eetfestijn (spaghettislag, mosselfestijn,…) organiseren?
Ja maar dan dient die een beroep te doen op een professionele catering/traiteur onderneming als haar recepties of banketten niet louter bestemd zijn voor hun leden.

JEUGD

Sinds 1 februari 2021 moeten kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van groepsgerichte activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging zonder overnachting in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Indien de georganiseerde activiteit buiten de Krokusvakantie plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• Aantal deelnemers: Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) afspreken.
• Locatie:
o Voor kinderen tot en met 12 jaar, dienen activiteiten waar mogelijk buiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, dienen de ruimtes voldoende te worden verlucht;
o Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd.

Indien de georganiseerde activiteit tijdens de Krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021) plaatsvindt, zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• Aantal deelnemers:
o Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 25 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
o jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen (begeleider niet inbegrepen);
• Locatie: dezelfde regels tijdens als buiten de Krokusvakantie blijven gelden.

De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een stoffen alternatief te dragen .

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via deze website.

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.

Zijn kampen, stages en activiteiten, evenals de speelpleinwerking toegestaan?
Voor de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren die van toepassing zijn vanaf 1 februari, gelden de hierboven beschreven regels.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN, EREDIENSTEN EN CERMONIES

De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.
Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:
• burgerlijke huwelijken ;
• begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
• de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
• de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
• het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:
1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?
Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij een dienst of op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:
1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Het is niet toegelaten om een koffietafel te organiseren.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?
Neen, ceremonies mogen enkel plaatsvinden in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.

Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?
De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar er mogen slechts maximum 15 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst. Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.

Mogen gebouwen voor erediensten nog opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie?
Gebouwen voor erediensten mogen opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie van een erkend museum of kunsthal. Daarbij moeten steeds de regels van het sectorprotocol voor musea gevolgd worden.

 

8. INTERNATIONAAL

MAG JE REIZEN? 

Noot vooraf:
1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande beschouwd te worden als EU-residenten.
2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

VERPLAATSINGEN VAN EN NAAR BEGLIË
Algemene principes
Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België.

Vanaf 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk wordt opgeheven op de site van Re-open EU.

De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.
• Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen.
• Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld.
• Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.
Bij aankomst uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine in België.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van info-coronavirus.be. Aan de kleur voor België zijn er geen specifieke maatregelen verbonden vanuit Belgisch standpunt.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen. Zie deze website.

Categorieën van essentiële reizen.

1. Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land , zoals hier opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?
Je mag enkel vanuit en naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet daarvoor een verklaring op eer invullen, ondertekenen en bijhouden tijdens de reis (zie verder):
1° de reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
2° de reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; de reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
3° de reizen omwille van dwingende gezinsredenen, met name: - reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; - bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; en een knuffelcontact; - reizen in het kader van co-ouderschap; - reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste; - de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad;
4° de reizen omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder: - reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling; - reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon; - bezoeken in het kader van palliatieve zorgen;
5° de reizen die studie gerelateerd zijn, in het bijzonder de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
6° de reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensgemeenten en hun directe buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensregio's als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden;
7° de reizen om zorg te dragen voor dieren;
8° de reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
9° de reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
10° de reizen in het kader van een verhuizing;
11° de doorreizen.

Bij gebrek aan deze formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

2. Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet is opgenomen hier. Mag ik naar België reizen?
Je mag enkel naar of vanuit België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):
1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2° de professionele reizen van grensarbeiders;
3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;
5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
- de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; - de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; - de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting); - de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad; - de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
8° de professionele reizen van zeevarenden;
9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
10° de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op deze website.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

3. Kan ik reizen om mijn partner te bezoeken?
Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd.
Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet op deze lijst is hernomen en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:
− ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
− ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
− ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

Welke maatregelen zijn verbonden aan essentiële reizen?
1. Wanneer moet ik een verklaring op eer hebben om te reizen?

Een verklaring op eer is verplicht voor een persoon met de nationaliteit van, of met de hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of met de hoofdverblijfplaats in een derde land die op deze lijst is hernomen.

Voor deze reizen, is de reiziger – behoudens overmacht – verplicht de digitale of papieren verklaring op eer, waarvan je het formulier hier terugvindt, voorafgaand aan de reis in te vullen, te ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de integrale reis.
Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat deze reizigers voorafgaand aan de boarding, een verklaring op eer hebben ingevuld. Bij gebrek aan deze verklaring, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de verklaring op eer werd ingevuld.

Bij gebrek aan deze verklaring op eer of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

Voor werknemers van de transportsectoren of dienstverleners van transportdiensten (met inbegrip van bestuurders van goederentransportwagens die op het grondgebied gebruikt worden alsook van bestuurders in transit), gezien zij er wettelijk toe gehouden zijn om over transportdocumenten te beschikken die reeds de informatie bevatten die gevraagd wordt door de verklaring op eer. Zij worden dus vrijgesteld van deze verklaring op eer.

Indien een vervoerder samen met zijn of haar gezin (echtgenoot en/of kinderen) in het kader van een essentiële reis (laden en lossen van goederen) naar het buitenland reist, dient deze naast de wettelijke documenten die vereist zijn voor een essentiële reis naar het buitenland (een Business Travel Abroad-document) ook een verklaring op eer in te vullen voor alle gezinsleden die meereizen (en die niet tot de bemanning behoren).

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
• U kan vragen getest te worden. De laboratoria of testcentra hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) worden niet terugbetaald.
• U kan vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door u vooraf in te schrijven via deze website en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.

2. Wanneer dien ik een negatieve test hebben om naar België te reizen?
Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 6 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen uit een rode zone, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.
• Uitzonderingen:
• Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
• Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is.

In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigde vliegtuigtickets heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming.

Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

Let op:
Het document van het negatief testresultaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.
Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.
Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:
− Het resultaat van de test moet negatief zijn.
− De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
− Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
− De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).
Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.
Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
• De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
• De zeevarenden;
• De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
• De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
• De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
• De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

3. Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen ?
ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
• Uitzondering: Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/
• Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
• Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting die verplicht in te vullen is. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”.

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het PLF gebruikt worden. Het papieren PLF-document is beschikbaar op deze website.

De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.
• Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen het PLF moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
• Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun PLF moeten afgeven aan de grenscontrole.
• Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het PLF binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het PLF.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Bij gebrek aan deze formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

4. Wat is het BTA-formulier en wie kan het gebruiken?
Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 een onderscheid te maken in de score van de zelfevaluatietool voor buitenlandse reizen:
• Om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door een internationale organisatie of instelling of door een diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.
• Om niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

Het BTA-formulier is beschikbaar op: https://bta.belgium.be/nl

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) geldt een aangepaste score op basis waarvan al dan niet beslist wordt over een verplichte quarantaine.

Het systeem van professionele reizen is gebaseerd op drie elementen:
• Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier dat door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever, de ambtenaar van een internationale organisatie of instelling of een diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied online moet ingevuld worden voor het vertrek van de betrokken medewerker.
• Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
• Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van een de quarantaine.
Het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar ons land van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies). Het BTA-formulier kan wel gebruikt worden voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.

Het moet gaan om verplaatsingen voor dossiers of projecten waarbij een interventie ter plaatse noodzakelijk is. Hier is geen tijdsbeperking voorzien.

Voor officiële reizen: het moet gaan om de diplomatieke en consulaire gemeenschap, ambtenaren van internationale organisaties en instellingen in België of officiële bezoekers (ministers, staatshoofden enz.).
Het BTA-formulier moet worden ingevuld door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie of instelling of diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied waar of in wiens opdracht de reiziger tijdelijk wordt tewerkgesteld/op een officiële missie of bezoek is. . Het kan ook worden ingevuld door ambtenaren die tot een internationale organisatie of instelling behoren, officiële bezoekers, reizigers van de diplomatieke en consulaire gemeenschap. De aanvrager is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het systeem.

Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte quarantaine.

Deze specifieke regeling voor professionele redenen heeft geen invloed op de verplichte testings die moeten voorzien worden voor inwoners en niet-inwoners afkomstig uit een rode zone conform de huidige regeling.

5. Welke reizigers moeten in quarantaine?
Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:
(1) Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever of zelfstandige. (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);
(2) Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);
Het Passagier Lokalisatie Formulier houdt rekening met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.
Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Dit impliceert voor de burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland een quarantaine doorlopen van minstens 10 dagen, gevolgd door 4 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7).
Reizigers die terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika voor een verblijf van meer dan 48 uur, moeten 10 dagen in quarantaine.

De specificaties zijn hier terug te vinden.

Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen en waarbij deze activiteit niet kan worden uitgesteld.
• Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.
• Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
• Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit of essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.

6. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?
Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.
Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):
• Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
• Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
• Bezoek van externen is niet toegestaan.
• Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
• Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
• Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
o Dringende medische zorgen;
o Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
o Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Quarantaine versus isolatie: het verschil
Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.
De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:
• niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en
• minstens 3 koortsvrije dagen en
• een verbetering van de ademhalingssymptomen.
• Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
o Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
o Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
o Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

7. Welke reizigers moeten zich laten testen in België?
Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners die aankomen uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.
• Uitzondering: Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.
o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
o Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen vanaf de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.
Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika voor een verblijf van meer dan 48 uur, moeten een test afleggen op dag 1 en dag 7 van de quarantaine.

Eventuele, beperkte uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om voor zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.
a. In een beperkt aantal gevallen zijn er uitzonderingen op de quarantaine. Betekent dit ook dat de verplichting tot test hier niet van toepassing is (dag 1 en 7)?
Een uitzondering op quarantaine betekent niet een uitzondering op testen bij de bestaande uitzonderingen. Deze personen dienen met andere woorden getest te worden op dag 1 en dag 7.
b.(1). Richtlijnen voor grensarbeiders die na een werkdag / na een werkweek:
• Uit het buitenland terugkeren naar België
• Vanuit België terugkeren naar het buitenland
b.(2). Sleepdiensten die langer dan 48 uur in het buitenland werken en dan een week naar huis gaan, moeten die iedere keer als ze naar België komen in quarantaine?
b.(3). Wat zijn de huidige regels voor de Belgische grensarbeiders die van maandag tot vrijdag in een aan ons grenzend land verblijven (dus > 48u) en dit op structurele basis?

Personen beschreven in deze vraag (b(1), b(2), b(3)) dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

c. Richtlijnen voor gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg?
De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Gezondheidsmedewerkers kunnen reeds een uitzondering op de quarantaine bekomen, enkel als er een continuïteitsprobleem is door hun afwezigheid.

d. Richtlijnen voor seizoenarbeiders in de landbouw, gedetacheerde arbeiders
De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen indien ze een kritieke functie uitoefenen in een essentiële sector.

e. Richtlijnen voor vervoerspersoneel met inbegrip van crew/piloten/load masters/… van vliegtuigen, scheepvaart (ocean shipping en binnenscheepvaart), treinen, vrachtwagens, bussen, …
Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

f. Richtlijnen voor staatshoofden en regeringsleiders, diplomatiek en consulair personeel, personeel van internationale organisaties en instellingen en door missies, internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is, professionele verplaatsingen van militair personeel, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners
De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen.
- Meer info op deze website
- Extra info op deze website.

g. Richtlijnen voor de verplaatsingen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit?
De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen.
- Meer info op deze website
- Extra info op deze website.

h. Familie: Richtlijnen voor personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
(1). reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
(2). reizen in het kader van co-ouderschap (bvb; Grensoverschrijdend co-ouderschap in een week-week regeling, een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting, …)
(3). reizen in het kader van begrafenissen of crematies
De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen), behalve voor de vraag betreffende co-ouderschap.

h.(2). Personen die reizen in het kader van co-ouderschap (bvb grensoverschrijdend) dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

i. Richtlijnen in het kader van onderwijs:
• Buitenlandse leerlingen op internaat: leerlingen die tijdens de week op internaat zitten in België en die in het weekend naar huis gaan (Nederland, Frankrijk, Duitsland…)
• Grensverkeer: leerlingen, cursisten en studenten die in het buitenland wonen maar les volgen in België en dus pendelen.
Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
Dit advies betreft regelmatige verplaatsingen. Studenten die zich uitzonderlijk verplaatsen zoals buitenlandse leerlingen en studenten die in ons land op kot zitten, worden aangeraden om tijdig terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Indien dit onmogelijk is, wordt “examen afleggen” gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, mits de periode ervoor en erna in quarantaine wordt doorgebracht.

j. Mobiliteit
(1). Transport van goederen en personen: is er een verplichte test voor buitenlandse vervoerders, PLF/quarantaine bij verblijf langer dan 48u?
(2). Toepassing van de quarantaineregels door binnenschippers.
j.(1). Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet maatregelen na te leven zowel in België als in buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
Het behoud van de 48-uren regel is van essentieel belang om te verzekeren dat transport van goederen en personen van en naar het Belgisch grondgebied vlot blijft verlopen. Wanneer een PLF toch noodzakelijk is (bv. omdat het transport gebeurt via luchtvervoer, zeevervoer, binnenvaartvervoer) moet een uitzondering op quarantaine voor de vervoerders (op basis van PLF) mogelijk blijven. Het gaat immers om ‘zakelijke verplaatsingen’.
j.(2). Binnenschippers kunnen hun quarantaine doorbrengen op hun schip en tijdens hun quarantaine blijven varen indien zij zich als volledige bemanning in dezelfde situatie bevinden (bv. gezin). Vanuit de redenering ‘kritieke functies’ in de transportsector die als essentieel wordt ervaren, kunnen zij hun schip eenmalig ook lossen indien het om bederfbare of onmisbare producten gaat – mits inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Terug laden kan niet.

k. Sport
Impact van de huidige quarantaineregels, met uitzondering voor professionele verplaatsingen, biedt geen oplossing voor heel wat topsporters, omdat zij door de aard van hun sportactiviteit te hoog zullen scoren op de PLF (door het reizen in team of contact met de tegenstanders) waardoor ze toch in quarantaine moeten. Dit vormt een probleem voor zowel Belgische atleten die naar het buitenland gaan voor een wedstrijd, als voor buitenlandse atleten die in België aan een wedstrijd komen deelnemen (specifiek het WK veldrijden eind januari).
Professionele atleten worden voor hun sportieve activiteiten vrijgesteld van quarantaine in België, onafhankelijk van hun score op het PLF. De activiteiten waarvoor ze de quarantaine mogen verlaten, dienen zeer strikt georganiseerd te zijn: trainingen volgens de strikte regels van topsport, wedstrijd volgens de verschillende protocollen opgelegd door de gemeenschappen en/of de internationale federaties.

l. Cultuur: Wat zijn de richtlijnen voor internationale artiesten?
De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
m. Humanitaire reizen
• Richtlijnen voor personen die om humanitaire reden reizen; Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Dringende medische hulpverlening of bijstand valt hier uiteraard ook onder.

8. Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

 

10. Kan ik rijlesen volgen en mijn rijbewijs halen? En wat met de officiële documenten?

Voor meer informatie over het volgen van rijlessen en het behalen van een rijbewijs kan je terecht op deze website.