Erkenning van een kind

Let op! Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, vragen we je om je aanvragen zoveel mogelijk elektronisch te regelen. Informeer je bij dienst Burgerlijke stand welke documenten je kan indienen vooraleer je aan te melden in het stadskantoor. Informatie kan je bekomen via info.burgerzaken@sint-truiden.be of via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Je kan dan zelf online een afspraak maken of via het ContactCenter op 011 70 14 14 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur uitgezonderd feestdagen).

Een erkenning is een verklaring, waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Wie kan erkennen?

 • Vader
 • Meemoeder

Wie geeft toestemming?

 • Moeder als het kind nog niet geboren is of jonger is dan 12 jaar
 • Moeder en kind als kind tussen 12 en 18 jaar oud is
 • Kind als het kind meerderjarig of ontvoogd is

Wanneer aanvragen?

 • Voor de geboorte (prenataal)
 • Bij de geboorteaangifte
 • Op een later moment na de geboorte

 

Waar aangifte doen?

 • Prenatale erkenning
 • In de woonplaats van de moeder
 • In de woonplaats van de persoon die het kind wil erkennen (erkenner)
 • Bij de geboorteaangifte: in de geboorteplaats van het kind
 • Op een later moment na de geboorte
 • In de geboorteplaats van het kind
 • In de woonplaats van het kind
 • In de woonplaats van de moeder
 • In de woonplaats van de erkenner

 

Familienaam van je kind?
Meer informatie over prenatale en postnatale erkenning vind je hier.
Opgelet! Het kind, dat erkend werd en meerderjarig is, kan zijn/haar familienaam wijzigen

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerlijke stand. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Je kan het kind prenataal erkennen tijdens de zwangerschap van de moeder (voor de geboorte). Je mailt hiervoor de mee te brengen documenten naar de dienst Burgerlijke stand. Een medewerker neemt contact met je op voor een afspraak.
Je kan als vader/mee-moeder het kind erkennen als er in de akte van geboorte geen andere persoon als vader of meemoeder vermeld is (bij de geboorteaangifte).
Je kan het kind erkennen op een later moment na de geboorte.

Je gaat als vader/meemoeder naar de dienst Burgerlijke stand voor het aangeven van de erkenning van het kind en dit samen met de moeder.
Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moet ook het kind haar/zijn toestemming geven.

Onze medewerker stelt een dossier samen. Indien alle documenten in België beschikbaar zijn, zal de ambtenaar burgerlijke stand deze documenten verzamelen. Indien er buitenlandse aktes of documenten moeten voorgelegd worden, zal je deze zelf dienen te verzamelen en dienen voor te leggen tegen ontvangstbewijs. Afhankelijk van je persoonlijke situatie informeer je best vooraf welke documenten er moeten voorgelegd worden.

Indien aan alle voorwaarden voldaan is maakt de ambtenaar burgerlijke stand de akte van erkenning op, waarna de registratie van de akte volgt.

Bij de prenatale erkenning kan je deze akte van erkenning gebruiken als bewijs van erkenning bij de geboorteaangifte van het kind.

Opgelet! Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgeno(o)t(e) van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat op voorhand mailen naar dienst Burgerlijke stand bij een prenatale erkenning?

 • Identiteitsbewijs moeder
 • Identiteitsbewijs erkenner
 • Attest arts/vroedvrouw met bevestiging zwangerschap en vermoedelijke bevalllingsdatum
 • Jouw gegevens en gsm-nummer

Wat meebrengen bij aangifte bij en na de geboorte?
Gelet op je persoonlijke situatie informeer je best vooraf bij de dienst Burgerlijke stand welke documenten noodzakelijk zijn.

 • Identiteitsbewijs moeder en van kind indien ouder dan 12 jaar
 • Identiteitsbewijs erkenner
 • Recente akte van geboorte (na geboorte)
 • Bewijs van nationaliteit, bewijs van inschrijving in de bevolkings- of vreemdelingenregister of actuele verblijfplaats van erkenner en moeder/kind
 • Bewijs van ongehuwde staat of ontbinding/nietigverklaring huwelijken moeder
 • Bewijs van ongehuwde staat of ontbinding/nietigverklaring huwelijken erkenner, indien het toepasselijk recht bepaalt dat een gehuwde persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan de echtgeno(o)t(e)
 • Ieder ander authentiek stuk/ieder ander document waaruit blijkt dat in hoofde van betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (wetscertificaten, vonnis, …)

 

Opgelet!

 • Indien je op datum van de aangifte van de erkenning ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dien je geen bewijs van nationaliteit, burgerlijke staat en inschrijving voor te leggen. In dit geval levert de ambtenaar burgerlijke stand een uittreksel uit het rijksregister af.
 • Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn en vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
 • Indien je als moeder of erkenner niet-Belg bent en het statuut ven erkend vluchteling hebt, is het Belgisch recht van toepassing