Eerstelijnszone Haspengouw (ELZ) voor gezamenlijke aanpak zorguitdagingen binnen regio

zaterdag 22 september 2018

Eerstelijnszone Haspengouw (ELZ) kreeg groen licht en start positief met een multidisciplinair symposium omtrent Positieve Gezondheid met internationale topspreker Dr. Machteld Huber op 22 september 2018.

Dr. Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO). Positieve Gezondheid kijkt verder dan lichamelijk, mentaal en sociaal welzijn. 

ELZ Haspengouw wil professionals en hun organisaties inspireren, opleiden en versterken om hun kijk op gezondheid te verbreden. Om dit te bereiken, moet de samenleving geherorganiseerd worden. Dit realiseren ze onder meer door in te zetten op maximale samenwerking tussen mensen en organisaties.

Met de eerstelijnshervorming organiseren ze de eerstelijnszorg meer integraal. De eerstelijnszones zijn de structuren die de integrale zorg op het lokale niveau organiseren. Het zijn gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners. Binnen zo’n zone moeten zorgverleners en lokale overheden elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwerking en buurtzorg. De expertise zal in elke zone toenemen, dankzij het uitwisselen van kennis en doordat de zones ondersteund worden door een centrale expertiseorganisatie, het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL.

De oprichting van de eerstelijnszones is een realisatie in de hervorming van de eerste lijn door de Vlaamse Overheid. Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich in Vlaanderen de afgelopen maanden verenigd in 60 eerstelijnszones. Deze zorg- en hulpverleners in de eerste lijn gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken. Onderling, maar ook met hun patiënten, het lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. 

De komende maanden zullen de zorg- en welzijnsactoren elkaar beter leren kennen en afspraken beginnen maken.  Daarom moet zorg en hulp gericht zijn op alle levensdomeinen. 

Voor de Vlaming betekent dit betere zorg en meer betrokkenheid met een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger. Eerstelijnszorg- of hulpverleners krijgen een ruimer zicht op welke oplossingen er voor zijn specifieke zorgvraag zijn. Daarbij wordt ook meer rekening gehouden met wat de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger zelf willen, kunnen en verwachten. 

Op het terrein zijn een SEL- en LMN-medewerker bezig met het opstarten van veranderteams en veranderfora, samen met de transitiecoach. Elke zone zal op termijn een zorgraad oprichten met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en de lokale overheden. Die zorgraden zullen blijvend het initiatief nemen om de samenwerking in elke zone te versterken.

ELZ Haspengouw staat voor de opdracht om te bepalen welke zorguitdagingen er in haar regio zijn en hoe ze die het best gezamenlijk aanpakken. Om dan uiteindelijk voor elke persoon met een zorgnood die zich aanmeldt bij een eerstelijnszorgverlener, het beste zorgpad te kunnen uittekenen in overleg met die persoon. 

Steeds meer  professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te verbeteren. 

afbeelding eerstelijnszorg haspengouw 2