Disclaimer

Je bevindt je op dit moment op de website van het lokaal bestuur Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Het raadplegen van deze website betekent automatisch dat je je akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

INHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID

Het lokaal bestuur Sint-Truiden stelt alles in het werk om de informatie op de diverse pagina’s van deze website zo up-to-date mogelijk te houden. Dit geldt zowel voor de informatie over onze eigen dienstverlening, als voor de informatie over/van derden die voorkomt op deze website. Dit neemt niet weg dat we de juistheid van deze gegevens niet altijd voor 100 % kunnen garanderen.

Wil je op basis van een goedgekeurd besluit bijvoorbeeld een juridische actie ondernemen, vraag dan bij de bevoegde dienst steeds de laatst goedgekeurde en ondertekende versie van het document op.

Stel je vast dat er onjuiste of gedateerde informatie voorkomt op deze website? Dan kan je dit altijd melden via website@sint-truiden.be.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie die er op voorkomt.

 

BEVEILIGING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het lokaal bestuur Sint-Truiden stelt alles in het werk om deze website te beveiligen. Indien er een veiligheidsrisico wordt vastgesteld, dan behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om deze website offline te halen of af te schermen, totdat het risico verdwenen is.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het niet correct of onvolledig invullen van een webformulier op deze website.

 

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Deze website bevat ook linken en verwijzingen naar externe websites. Het lokaal bestuur Sint-Truiden kan geen garantie bieden tot de inhoud van of de toegang tot deze websites. Het lokaal bestuur Sint-Truiden kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. Bovendien kan Het lokaal bestuur Sint-Truiden nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het gebruik of het raadplegen van deze externe websites.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze website behoren toe aan het lokaal bestuur Sint-Truiden.

De toegang tot deze website betekent geenszins de overdracht van intellectuele rechten.

Het is verboden om het geheel of een deel van de informatie van deze website te kopiëren of te reproduceren zonder de uitdrukkelijke toelating van het lokaal bestuur Sint-Truiden, tenzij voor persoonlijk gebruik of voor niet-commercieel gebruik.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen over deze website zijn enkel Belgische rechtbanken bevoegd.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen en / of klachten in verband met deze website, kan je steeds bij ons terecht via website@sint-truiden.be.

 

TOEGANKELIJKHEID

Het lokaal bestuur Sint-Truiden stelt alles in het werk om deze website toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. Om dit te realiseren werden de Any-surferrichtlijnen gebruikt bij het aanmaken van deze website. Bovendien kunnen blinden en slechtzienden gebruik maken van de Readspeaker-technologie om de inhoud van de website taalkundig correct voor te lezen. Het laten voorlezen van de inhoud van deze website kan door een stuk tekst te selecteren of door bovenaan rechts op de 'voorlees-knop' te klikken.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het lokaal bestuur Sint-Truiden hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u contact opneemt met het ContactCenter op het telefoonnummer 011 70 14 14, dan kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde dienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. (privacyverklaring)