Dinsdag 11 december infomoment - openbaar onderzoek RUP Brustem 3

dinsdag 4 december 2018

In 2000 startte het toenmalige stadsbestuur in samenspraak met de Provincie en Vlaanderen met de doelstelling om het gehele Domein van Brustem, de voormalige militaire vliegbasis, tot een dynamisch en open activiteitenpark te ontwikkelen, waarbij de noordrand van de noordelijke niet-militaire helft van het Domein de rol van meest dynamische onderdeel zal vervullen.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Brustem 3 – domein van Brustem werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2018. Volgende stap in de procedure is het openbaar onderzoek, dat zal georganiseerd worden van 19 oktober 2018 tot en met 19 december 2018.

Op dinsdag 11 december kan je met al je vragen tussen 19u en 20u30 terecht bij het Eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen. We vragen je hiervoor vooraf in te schrijven via info.ruimtelijke.ordening@sint-truiden.be.

Fasering
Fase 1 (2002) betrof in hoofdzaak de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de noordrand.
In Fase 2 (2010-2015) hebben stad en provincie elk een RUP opgemaakt om het bedrijventerrein verder te definiëren en uit te kunnen breiden.

Huidige Fase 3 behelst het resterende deel van 283ha van het in totaal 370ha grote domein van Brustem meer bepaald het midden en zuidelijk gebied van de voormalige militaire vliegbasis.

Ten zuiden van de landingsbaan ontstaat er één aansluitend natuurgebied.  Gezien de vele vaststellingen van fauna en flora is de bijkomende 100ha natuurgebied een logisch gevolg.  Met één vierde van het totale ruimtebeslag in het domein van Brustem is natuur ook één van de betrokken partners voor de ontwikkeling van dit gebied.

OPZET VAN HET PLAN:
In het voorstel is gezocht naar een evenwicht, waarbij de gronden zoveel mogelijk meervoudig kunnen gebruikt worden – dit is de zoektocht naar een optimaal ruimtelijk rendement. Hierbij worden de mogelijkheden opgesomd:

Natuur van 13ha. naar 113.5ha.:
Door de schaal, het specifieke onderhoud en het ontbreken van invulling zijn er voor een groot deel van het gebied natuurwaarden ontstaan. Deze gaan ruimer dan de huidige 13 hectare en werden onder meer geïnventariseerd in de biologische waarderingskaart. Samen met het agentschap Natuur en Bos is gezocht naar een ruime verankering van de natuurwaarden in het gebied, zonder de economische potentie van het gebied te verliezen. Daarbij is het logisch zuidelijk aan te sluiten op de zuidelijke parkgebieden van het wit en rood kasteel van Kerkom. Het gehele natuurgebied heeft mogelijkheden voor medegebruik voor defensie die ook de eigenaar is. Deze oppervlakte wordt bijna vertienvoudigd tot 113.5 hectare.  Ook is er medegebruik mogelijk voor kampeerders bij grotere events en medegebruik voor landbouwers, die hier beheerswerken zullen uitvoeren.

Behoud vliegveldinfrastructuur:
De startbaan is te ruim voor het huidig en toekomstig beperkt gebruik. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor gebruik van de resterende delen van de startbaan. De bestaande vliegactiviteiten, inclusief drones, worden samen met de mogelijkheden als testtrack, maar ook als parkeerruimte bij grote evenementen verankerd in het RUP. Een viervoudig gebruik dus.

Verankering van de het militair gebruik:
Van oudsher wordt de basis van Brustem gebruikt door de militairen. Het RUP behoudt de mogelijkheid van gebruik voor de militairen die zich behoudens in de noordwestrand volledig terugtrekken naar het gebied ten zuiden van de startbaan.

Landbouw
Planmatig verdwijnen heel wat landbouwgronden. Het grootste deel hiervan heeft vandaag geen of slechts een beperkt landbouwgebruik. Ook zijn de mogelijkheden in functie van landbouw op bepaalde plaatsen beperkt: zo kan de zone rond de startbaan enkel als grasland gebruikt worden en zijn grote delen vandaag ingenomen door verhardingen van de startbanen. Uit de gegevens van het planMER blijkt dat in functie van de landbouw de focus voornamelijk moet liggen op de reële uitruilmogelijkheden van de actieve landbouwers die vandaag omgrensd worden door militair domein. Hier is actief met de landbouworganisaties gezocht naar een valabel alternatief op een plaats waar vandaag geen landbouwgebruik is. Het landbouwgebruik blijft hierdoor verankerd voor een belangrijk deel van het gebied. Hierdoor blijft ook deze gebruiksbalans evenwichtig. Bovendien zullen er ook beheerstaken voor landbouwers zijn binnen het natuurgebied en zal hetzelfde gelden voor het centrale deel.

Centrale deel: occasionele evenementen
Ook voor de centrale zone wordt gestreefd naar een meervoudig gebruik. Zo kunnen er kleine, middelgrote of grote evenementen plaatsvinden.

Meer concreet gaat het over maximum 6 periodes per jaar met in totaal maximum 12 effectieve activiteitsdagen per jaar, waarvan maximum 2 periodes per jaar met in totaal maximum 8 effectieve activiteitsdagen per jaar voor de grote evenementen met meer dan 30.000 bezoekers per dag. De maximum vier middelgrote manifestaties kunnen één of twee dagen duren en hebben een schaalgrootte van enkele duizenden bezoekers tot maximum 30.000 bezoekers per dag. Daarnaast worden kleine evenementen (tot maximum 500 bezoekers) het hele jaar door toegelaten. In deze centrale zone zijn er bovendien mogelijkheden om beperkt aan landbouw te doen, kan er nog natuurontwikkeling gebeuren en kunnen er ook nog activiteiten voor droneport gebeuren.

Adviezen, opmerkingen en bezwaren kan u uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend verzenden aan de voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), de heer David Schalenbourg (stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden) of afgeven in het stadskantoor tegen ontvangstbewijs.

Na het openbaar onderzoek zullen alle adviezen, opmerkingen en bezwaren verwerkt worden en zal het verwerkte dossier geagendeerd worden voor de definitieve vaststelling op de gemeenteraad.

Meer informatie over het RUP en de bijhorende documenten vind je hier.

Meer info?

RUP Brustem 3