Definitieve vaststelling opheffing voetweg nr.23 te Kerkom

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden brengt ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021 het rooilijnplan en wijzigingsplan ter opheffing van voetweg nr. 23 te Kerkom, zoals opgenomen in de atlas der buurtwegen, definitief vaststelde. Overeenkomstig artikel 18, tot gedeeltelijke opheffing van de gemeenteweg 23 (art. 22) van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, wordt het definitieve grafisch plan ter kennis gebracht.

De aanvraag tot afschaffing heeft betrekking op de percelen met als ligging 16e afdeling, sectie B, perceelnummers 308A, 307E, 307G, 307H en 309.

U kan de stukken hieronder raadplegen of het dossier, na afspraak, komen inkijken bij het Team Omgeving en Wonen in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Tegen deze beslissing kan overeenkomstig artikel 21, § 5 van het wegendecreet, een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De periode hiervoor loopt van 4 oktober tot en met 3 november 2021. Het georganiseerd administratief beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Stafdienst
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Gelieve voor inzage bij Team Omgeving en Wonen eerst een afspraak te maken via www.sint-truiden.be/afspraak of via het ContactCenter 011-70 14 14.

De inhoud van het dossier:

  • Beslissing gemeenteraad van 31 mei 2021
  • Beslissing gemeenteraad van 27 september 2021
  • PV van opening openbaar onderzoek
  • PV van sluiting openbaar onderzoek
  • Verwerking bezwaren
  • Arrest van 2011
  • Aanduiding ligging op kadaster en luchtfoto
  • Rooilijn en wijzigingsplan
  • Foto reportage
  • Schattingsverslag