Belastingreglement op seksuitbatingen

Datum bekendmaking woensdag 20 december 2023 Datum besluit dinsdag 19 december 2023 Datum zitting dinsdag 19 december 2023 College van burgemeester en schepenen

De belasting op de seksuitbatingen dient enerzijds voor een bijdrage in de kosten voor het bestrijden van de overlast met betrekking tot de handhaving van de openbare rust en zedelijkheid. Er dienen regelmatig controles uitgevoerd te worden op de seksuitbatingen, met bijzondere aandacht voor aspecten als illegaliteit, pooierschap en mensenhandel. Anderzijds dient de belasting om een doordacht lokaal handhavingsbeleid te voeren.

Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op de seksuitbatingen. De openings- en jaarlijkse belasting worden geïnd als kohierbelasting.

De openingsbelasting

De openingsbelasting is een éénmalige belasting die vastgesteld is op 6.000 euro en verschuldigd is wanneer er een uitbatingsvergunning wordt verleend. Gevestigde uitbatingen, die al open waren voor de inwerkingtreding van dit reglement, moeten geen openingsbelasting betalen wanneer een uitbatingsvergunning wordt verleend.

Indien na verval van de uitbatingsvergunning, een nieuwe uitbatingsvergunning door de burgemeester wordt verleend, is opnieuw een openingsbelasting verschuldigd.

De jaarlijkse belasting

De jaarlijkse belasting is vastgesteld op 2.500 euro en is verschuldigd per aanslagjaar waarin de seksuitbating wordt uitgebaat. Deze belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar.

Indien na verval van de uitbatingsvergunning, een nieuwe uitbatingsvergunning door de burgemeester wordt verleend, is opnieuw een openingsbelasting verschuldigd.

Downloads

Naar top