Belasting op reclamedrukwerk

Het stadsbestuur heft een belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde producten op het grondgebied van Sint-Truiden. De belastingplichtige is gehouden, voorafgaandelijk aan elke bedeling, bij de Financiële Dienst van het stadsbestuur een aangifte in te dienen met alle inlichtingen die nodig zijn voor het berekenen van de aanslag. Deze aangifte dient vergezeld te zijn van een specimen.
De belastingschuldige is verplicht om bij zijn aangifte een bewijs te voegen van de distributiedienst waarop duidelijk het aantal bedeelde exemplaren vermeld is

Voor wie?
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die geldt als verantwoordelijke uitgever van het betreffende reclamedrukwerk. Wanneer de uitgever niet bekend is of indien hij in een staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem reclame wordt gevoerd.

Te betalen bedrag?
Het verschuldigd bedrag (B) wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief (ET) met het aantal gezinshoofden (GH) dat de hierboven omschreven publiciteitsbladen ontving :

                B = ET X GH
Het eenheidstarief (ET) wordt bepaald in functie van de grootte en het aantal bladzijden van het drukwerk.

Het eenheidstarief bedraagt:

                                        Grootte drukwerk                 ET
 <=  A4 formaat - recto/verso bedrukt - max 1blad (2 pagina’s)

 <=  A4 formaat –recto/verso bedrukt -   3 tem 10 pagina’s

 <=  A4 formaat –recto/verso bedrukt - 11 tem 20 pagina’s

 <=  A4 formaat –recto/verso bedrukt – meer dan 20 pagina’s

 alle publicaties groter dan een A4 formaat (ongeacht het aantal pagina’s)        

0,0085 EUR

0,015  EUR

0,020  EUR

0,033  EUR

0,033  EUR

Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en verhoogd met 50%.

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 6 januari 2020.

BijlageGrootte
PDF icon Belastingregl. op huis aan huis verspr van reclamedrukwerk 2020-2024 (GR 19-12-2019).pdf1.65 MB