Belasting op onbebouwde percelen (activeringsheffing)

De activeringsheffing vervangt de vroegere belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling. Zoals vroeger heeft deze belasting in de eerste plaats een stedenbouwkundig doel: ze is bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid. Enerzijds het bewoonbaar maken en bebouwen van percelen die daartoe bestemd zijn en anderzijds het tegengaan van grondspeculatie door het stimuleren van de verkoop van deze percelen.

Voor wie ?
De belasting op niet-bebouwde percelen is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de niet-bebouwde grond. Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de belasting op
niet-bebouwde percelen verschuldigd door de erfpachter of de opstalhouder en subsidiair door de eigenaar.

Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde activeringsheffing.

In geval van eigendomsoverdracht onder levenden is de nieuwe eigenaar de belasting verschuldigd met ingang van 1 januari volgend op de datum van de authentieke akte die hem het eigendom toekent. Er zal geen rekening gehouden worden met de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De nieuwe eigenaar is verplicht aangifte te doen van de eigendomsoverdracht vóór 1 januari van het jaar volgend op de eigendomsoverdracht en dit met opgave van de datum van de akte en de nauwkeurige aanduiding van de identiteit van de vorige eigenaar en van het betrokken perceel. Indien sommige mede-eigenaars krachtens de bovenstaande bepalingen vrijgesteld zijn, wordt de belasting onder de overige mede-eigenaars aangerekend in verhouding tot hun deel in het perceel.

Wat moet ik betalen?
In het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden zoals afgebakend door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan: 35 euro per strekkende meter en per gedeelte van een strekkende meter lengte van de kavel of bouwgrond palende aan de openbare weg, evenwel met een minimale aanslag van 350 euro per kavel of bouwgrond.

Buiten het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden maar binnen de afgebakende dorpskernen zoals afgebakend door de geïntegreerde gemeentelijke verordening: 20 euro per strekkende meter en per gedeelte van een strekkende meter lengte van de kavel of bouwgrond palende aan de openbare weg, evenwel met een minimale aanslag van 200 euro per kavel of bouwgrond

Buiten het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden en buiten de afgebakende dorpskernen: 17,5 euro per strekkende meter en per gedeelte van een strekkende meter lengte van de kavel of bouwgrond palende aan de openbare weg, evenwel met een minimale aanslag van 175 euro per kavel of bouwgrond.

De belastbare lengte wordt steeds in volle meters uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan de halve meter worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als volle meter.

De bedragen, hierboven vermeld, zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index van november 2008. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEXindexcijfer van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat.

Indien een perceel paalt aan twee of meerdere openbare wegen en het perceel is minder dan 80 meter diep, wordt de grootste perceellengte van het betrokken perceel grenzend aan die straten als berekeningsgrondslag
genomen. Indien de diepte van het perceel minstens 80 meter bedraagt dan wordt de perceellengte aan beide evenwijdige straten in rekening gebracht. Indien het een hoekperceel betreft, wordt de gemiddelde perceellengte van de 2 perceellengtes evenwijdig met de openbare weg in aanmerking genomen.

De heffing wordt vermeerderd met 50 euro per bijkomend aanslagjaar dat de onbebouwde bouwgrond of kavel in het register van onbebouwde percelen staat.

Raadpleeg hieronder het belastingreglement.

Bezwaar indien kan enkel via het daartoe bestemde formulier. Het formulier kan je hieronder downloaden.

Reglement gepubliceerd op de website van de stad Sint-Truiden op 22 janauri 2021.

BijlageGrootte
PDF icon Formulier bezwaarschrift activeringsheffing Sint-Truiden39.91 KB
PDF icon Belastingreglement onbebouwde percelen 2021-2024 (GR 21/12/2020)684.72 KB