Belasting op hinderlijke inrichtingen 1e klasse

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019 Datum zitting donderdag 19 december 2019 Gemeenteraad

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de hinderlijke inrichtingen.

Hiermee wordt bedoeld: de inrichtingen waarvan de lijst en de indeling het voorwerp maken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), evenals van de inrichtingen die vallen onder de toepassing van hoofdstuk II van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die op 1 januari van het belastingjaar in werking is.

Te betalen bedrag?

De belasting word vastgesteld op 0,125 euro per vierkante meter belastbare oppervlakte voor elke inrichting gerangschikt in de eerste klasse. Er wordt per inrichting een minimumbelasting van 25 euro en een maximum van 4960 euro geheven.

Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking de bebouwde grondoppervlakte van de inrichting, met inbegrip van alle aanhorigheden zoals kantoren en allerhande voorzieningen.

Naar top