Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunningen

Conform art. 60 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de stad Sint-Truiden de tekst van de bekendmaking van de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag te publiceren.

Deze beslissing wordt gedurende 30 dagen digitaal ter inzage gesteld van het publiek in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden en op www.omgevingsloket.be. Dit kan vanaf de datum van aanplakking. U kan de beslissing raadplegen tijdens de openingsuren en dit bij het eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen op de gelijkvloerse verdieping.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie van de provincie Limburg, T.a.v. Directie Omgeving, Dienst Omgevingsvergunningen, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT.
 

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen. Het verzoekschrift moet in vijfvoud worden ingediend: één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingesteld, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 52 en volgende van het omgevingsvergunningendecreet (OVD) en dient de gegevens en bewijsstukken te bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het omgevingsvergunningenbesluit (OVB). Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het omgevingsvergunningendecreet (OVD).

In onderstaande lijst vindt u de aanvragen terug waarvan de beslissing bekend wordt gemaakt.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019086785: mevrouw Denise Ballet; verkaveling voor het bouwen van een open bebouwing, 1 lot - bekend gemaakt op de website op 23 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor verkaveling voor het bouwen van een open bebouwing, 1 lot aan mevrouw Denise Ballet, op het kadastraal perceel: Afdeling 13, sectie B, perceel 201L, Bemmelken 14.

Deze aanvraag tot verkaveling voor het bouwen van een open bebouwing, 1 lot omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 december 2019 tot en met 24 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019079803: de heer Frank Deltour; uitbreiden van een handelspand en woonst - bekend gemaakt op de website op 23 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor uitbreiden van een handelspand en woonst aan de heer Frank Deltour, op het kadastraal perceel: Afdeling 1, sectie H, perceel 762E, 762G, 763B, Stapelstraat 78-80.

Deze aanvraag tot uitbreiden van een handelspand en woonst omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 december 2019 tot en met 24 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019105059: mevrouw Daisy Broux; plaatsen van een reclamepaneel en een functiewijziging naar horeca - bekend gemaakt op de website op 23 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor plaatsen van een reclamepaneel en een functiewijziging naar horeca aan mevrouw Daisy Broux, op het kadastraal perceel: Afdeling 1, sectie H, perceel 1170Y3, Naamsevest 9.

Deze aanvraag tot plaatsen van een reclamepaneel en een functiewijziging naar horeca omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 december 2019 tot en met 23 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019120010: mevrouw Marianne Smets; regularisatie van de garage en het tuinhuis en aanvragen van een gevelrenovatie - bekend gemaakt op de website op 23 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een weigering af te leveren voor regularisatie van de garage en het tuinhuis en aanvragen van een gevelrenovatie aan mevrouw Marianne Smets, op het kadastraal perceel: Afdeling 1, sectie G, perceel 453W, Houstraat 24.

Deze aanvraag tot regularisatie van de garage en het tuinhuis en aanvragen van een gevelrenovatie omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de van 23 december 2019 tot en met 23 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019079065: de heer Pieter Johan Verheyden; renovatie van een woning - bekend gemaakt op de website op 23 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor renovatie van een woning aan de heer Pieter Johan Verheyden, op het kadastraal perceel: Afdeling 3, sectie E, perceel 74/02_, 74E, Tiensevest 16 – Spaansebrugstraat.

Deze aanvraag tot renovatie van een woning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 december 2019 tot en met 23 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019114186: de heer Pallieter Daenen; nieuwbouw van een open eengezinswoning met psychiaterpraktijk, terras en zwembad - bekend gemaakt op de website op 23 december2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een open eengezinswoning met psychiaterpraktijk, terras en zwembad aan de heer en mevrouw Daenen - Schevenels, op het kadastraal perceel: Afdeling 71352, sectie A, perceel 190A2, 190T, Terbeek.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een open eengezinswoning met psychiaterpraktijk, terras en zwembad omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 december 2019 tot en met 23 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019117518: mevrouw  Nancy Jossa; regularisatie dakappartement danio ii - bekend gemaakt op de website op 23 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor regularisatie dakappartement Danio II aan mevrouw  Nancy Jossa, op het kadastraal perceel: Afdeling 1, sectie H, perceel 1168X, Capucienessenstraat 35.

Deze aanvraag tot regularisatie dakappartement danio ii omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 23 december 2019 tot en met 23 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019108897: de nv Vossius Gebroeders: de uitbreiding en de regularisatie van de bestaande toestand van het bedrijf (stedenbouwkundige handelingen) en de verandering door uitbreiding en wijziging van het vergund landbouwbedrijf (milieutechnische aspecten) - bekend gemaakt op de website op 24-12-2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 13 december 2019 om een vergunning onder voorwaarden af te leveren voor:

Stedenbouwkundige handelingen:

de uitbreiding en de regularisatie van de bestaande toestand van het bedrijf:

Milieutechnische aspecten:

het veranderen door uitbreiding en wijziging van het vergund landbouwbedrijf

de volgende rubrieken zijn van toepassing: 12.2.1°. / 15.1.1°. / 17.1.2.2.2°. / 17.3.2.1.1.1.b). / 28.1.f).2°. / 43.1.2°.b). / 45.14.3°.

Ligging: Zoutleeuwsesteenweg z/nr. – kadastrale gegevens: 1e Afdeling, Sectie G, perceelnr. 119/n.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 02-01-2020 tot en met 31-01-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_20191097854: de LBV Vanleeuw-Schoubben Fruit: het plaatsen van een waterbassin voor het vergroten van de hemelwateropvang (stedenbouwkundige handelingen) en de vroegtijdige hernieuwing (wegens financiële investeringen) en de verandering door uitbreiding en wijziging van het vergund fruitteeltbedrijf (milieutechnische aspecten) - bekend gemaakt op de website op 24-12-2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een vergunning onder voorwaarden af te leveren voor:

Stedenbouwkundige handelingen:

het plaatsen van een waterbassin voor het vergroten van de hemelwateropvang;

Milieutechnische aspecten:

de vroegtijdige hernieuwing (wegens financiële investeringen) en de verandering door uitbreiding en wijziging van het vergund fruitteeltbedrijf

de volgende rubrieken zijn van toepassing: 6.5.1°. / 15.1.1°. / 16.3.1.1°.  / 17.1.2.2.2°. / 17.3.2.1.1.1.b). / 17.4. / 43.1.2°.b). / 53.8.1°.b).

Ligging: Tereykenstraat 9 – kadastrale gegevens: 9e Afdeling, Sectie B, perceelnrs. 352/a, 353/a, 354, 355/v, 360/l-m, 362/02d, 74/a-b, 75, 76, 77/a, 78/a, 80/b-c-d en 86/a.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 02-01-2020 tot en met 31-01-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019110738: de heer Eddy Jacques: de exploitatie van een grondwaterwinning (milieutechnische aspecten) - bekend gemaakt op de website op 24-12-2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor:

Milieutechnische aspecten:

het exploiteren van een grondwaterwinning

de volgende rubriek is van toepassing: 53.8.1°.b).

Ligging: Pannenoven z/nr. – kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie B, perceelnr. 277/b.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 02-01-2020 tot en met 31-01-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019088248: de bvba Fruitbedrijf Claes-Hansoul: de vroegtijdige hernieuwing (wegens financiële investeringen) van de vergunning en het veranderen door uitbreiding en wijziging van het gemelde fruitteeltbedrijf (milieutechnische aspecten) - bekend gemaakt op de website op 24-12-2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor:

Milieutechnische aspecten:

de vroegtijdige hernieuwing (wegens financiële investeringen) van de vergunning en het veranderen door uitbreiding en wijziging van het gemelde fruitteeltbedrijf

de volgende rubrieken zijn van toepassing: 3.4.1.a). / 6.5.1°. / 16.3.1.1°. / 17.3.2.1.1.1°.b). / 19.6.2°.c). / 23.2.1°.a). / 23.3.2°.c). / 33.4.2°.c). / 53.8.1°.b).

Ligging: Startelstraat 30 – kadastrale gegevens: 9e Afdeling, Sectie A, perceelnrs. 310/g-h en 312/r-s-t.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 02-01-2020 tot en met 31-01-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019073975: School Hasp-O Centrum - Sint-Truiden: de bouw en de exploitatie van een schoolcomplex - bekend gemaakt op de website op 24 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor School Hasp-O Centrum - Sint-Truiden: de bouw en de exploitatie van een schoolcomplex, aan de DBFM Scholen van Morgen, Kunstlaan 58 te 1000 Brussel.

De vergunning heeft betrekking op een terrein met als ligging Boomgaardenstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als 1e afdeling, Sectie G, perceelnummers 448K, 493A, 493C.

Deze aanvraag inzake School Hasp-O Centrum - Sint-Truiden: de bouw en de exploitatie van een schoolcomplex omvat: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 2. De rubrieken van toepassing zijn: 3.4.1°a) / 4.3.c)2°ii) / 6.4.1° / 12.2.1° / 15.2. / 16.3.1.1° / 17.1.2.1.2° / 17.3.2.1.1.1°b) / 19.3.2°b) / 24.1. / 29.5.2.2°b) / 32.1.1° / 32.2.2° / 43.1.1°b)

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 24 december 2019 tot en met 24 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019080664: Stad Sint-Truiden; herinrichting groenmarkt en omgeving - bekend gemaakt op de website op 27 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor de herinrichting Groenmarkt en omgeving; Diesterstraat z/n, Meinstraat z/n, Plankstraat z/n, Zoutstraat z/n.

Deze aanvraag tot herinrichting groenmarkt en omgeving omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 2 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019094183: NRG New Generation bvba-nv: de verbouwing van een handelsruimte (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een fitnessruimte (milieutechnische aspecten) - bekend gemaakt op de website op 27 december 2019

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 20 december 2019 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor De NRG New Generation bvba-nv: de verbouwing van een handelsruimte (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een fitnessruimte (milieutechnische aspecten) op het kadastraal perceel: 2de afdeling, sectie D, perceel 187B3, Hasseltsesteenweg 88.

Deze aanvraag inzake de NRG New Generation bvba-nv: de verbouwing van een handelsruimte (stedenbouwkundige handelingen) en de exploitatie van een fitnessruimte (milieutechnische aspecten) omvat: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 3. Rubrieknummer(s): 3.2.2°.a). / 16.3.1.1°. / 32.2.2°.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 2 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019130507: de heer Gilles Herbots; verbouwen van een ééngezinswoning - bekend gemaakt op de website op 13 januari 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 januari 2020 om een omgevingsvergunning af te leveren voor verbouwen van een ééngezinswoning aan de heer Gilles Herbots, op het kadastraal perceel: Afdeling 1, sectie G, perceel 485R, Hyacintstraat 29.

Deze aanvraag tot verbouwen van een ééngezinswoning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 14 januari 2020 tot en met 13 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019102244: mevrouw Stefanie Vanbergen; slopen van de stallingen en keuken en de heropbouw van de keuken - bekend gemaakt op de website op 13 januari 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 januari 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor slopen van de stallingen en keuken en de heropbouw van de keuken aan mevrouw Stefanie Vanbergen, op het kadastraal perceel: Afdeling 9, sectie C, perceel 753F, Driesstraat 30.

Deze aanvraag tot slopen van de stallingen en keuken en de heropbouw van de keuken omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 15 januari 2020 tot en met 13 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019102232: de heer Jelle Lambrechts en mevrouw Laura Dorissen; nieuwbouw van een open ééngezinswoning met buitenberging - bekend gemaakt op de website op 13 januari 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 3 januari 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een open ééngezinswoning met buitenberging aan de heer Jelle Lambrechts en mevrouw Laura Dorissen, op het kadastraal perceel: Afdeling 2, sectie A, perceel 404_, 405D, Engelbamp z/n.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een open ééngezinswoning met buitenberging omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 15 januari 2020 tot en met 13 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019129638: de heer Dries Keunen; aanleg zwembad achtertuin en parking voortuin - bekend gemaakt op de website op 17 januari 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 10 januari 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor aanleg zwembad achtertuin en parking voortuin aan de heer Dries Keunen, op het kadastraal perceel: Afdeling 11, sectie B, perceel 158K, Vliegveldlaan 150.

Deze aanvraag tot aanleg zwembad achtertuin en parking voortuin omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 20 januari 2020 tot en met 18 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019076489: de heer Tim Bex en mevrouw Aline Luyck; regularisatie en verbouwing van een eengezinswoning met taxibedrijf - bekend gemaakt op de website op17 januari 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 10 januari 2020 om een omgevingsvergunning  onder voorwaarden af te leveren voor de regularisatie en verbouwing van een eengezinswoning met taxibedrijf aan de heer Tim Bex en mevrouw Aline Luyck, op het kadastraal perceel: Afdeling 71021, sectie A, perceel 122T6, Halmaal-Dorp 97.

Deze aanvraag tot regularisatie en verbouwing van een eengezinswoning met taxibedrijf omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 18 januari 2020 tot en met 18 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019112008: mevrouw Kathleen Bergoets; erosiebestrijdingswerken stoukstraat - sint-truiden en alken - bekend gemaakt op de website op 17 januari 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 10 januari 2020 om een vergund onder voorwaarden

af te leveren voor Erosiebestrijdingswerken Stoukstraat - Sint-Truiden en Alken aan de Stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden op het kadastraal perceel: Afdeling 71064, sectie A, perceel 1A, 1B, 1CAfdeling 73001, sectie H, perceel 434/03_, 434/04A.

Deze aanvraag tot erosiebestrijdingswerken stoukstraat - sint-truiden en alken omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 20 januari 2020 tot en met 18 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019110770: de heer Peter Paesmans en de heer Joris Van de Voorde; regularisatie van dierenhokjes - bekend gemaakt op de website op 22/01/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 januari 2020 om een vergunning af te leveren voor regularisatie van dierenhokjes aan de heer Peter Paesmans en de heer Joris Van de Voorde, op het kadastraal perceel: afdeling 9, sectie A, perceel 91T, 91Y. Ligging: Startelstraat 64.

Deze aanvraag tot regularisatie van dierenhokjes omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 24-01-2020 tot en met 23-02- 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90)

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019124596: de heer Jo Delwiche; verbouwen van een woning tot een ééngezinswoning en 1 appartement - bekend gemaakt op de website op 22/01/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 januari 2020 om een vergunning onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen van een woning tot een ééngezinswoning en 1 appartement aan de heer Jo Delwiche, op het kadastraal perceel: afdeling 2, sectie D, perceel 492L. Ligging: Slachthuisstraat 52.

Deze aanvraag tot verbouwen van een woning tot een ééngezinswoning en 1 appartement omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 22-01-2020 tot en met 21-02-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019102976: de heer Jo Croes voor de  regularisatie van het plaatsen van l-profielen en de regularisatie voor beperkte reliëfwijzingen - bekend gemaakt op de website op 22/01/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 januari 2020 om een weigering af te leveren voor regularisatie van het plaatsen van L-profielen en de regularisatie voor beperkte reliëfwijzingen aan de heer Jo Croes, op het kadastraal perceel: afdeling 9, sectie C, perceel 835C, 835D, 835E, 835F. Ligging: Driesstraat 24/26.

Deze aanvraag tot regularisatie van het plaatsen van l-profielen en de regularisatie voor beperkte reliëfwijzingen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 22-01-2020 tot en met 21-02-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019076477: mevrouw Jolien Christiane Ottenburgs; verbouwen van een gesloten woning - bekend gemaakt op de website op 22/01/2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 januari 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor verbouwen van een gesloten woning aan mevrouw Jolien Christiane Ottenburgs, op het kadastraal perceel: afdeling 1, sectie G, perceel 383F2. Ligging: Stationsstraat 35.

Deze aanvraag tot verbouwen van een gesloten woning omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 22-01-2020 tot en met 21-02-2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019128089: de heer Arsim Sopa; plaatsen van een toegangspoortje - bekend gemaakt op de website op 23 januari 2020

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste op 17 januari 2020 om een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren voor plaatsen van een toegangspoortje aan de heer Arsim Sopa, op het kadastraal perceel: Afdeling 1, sectie G, perceel 335R3.

Deze aanvraag tot plaatsen van een toegangspoortje omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 25 januari 2020 tot en met 23 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).