Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg

Conform art. 60 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de stad Sint-Truiden de tekst van de bekendmaking van de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag te publiceren.

Deze beslissing wordt gedurende 30 dagen digitaal ter inzage gesteld van het publiek in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden en op www.omgevingsloket.be. Dit kan vanaf de datum van aanplakking. U kan de beslissing raadplegen tijdens de openingsuren en dit bij het eerstelijnsloket Omgevingsvergunningen op de gelijkvloerse verdieping.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 • De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
 • Bezorg het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:     
  Raad voor Vergunningsbetwistingen
  p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  Koning Albert II-laan 35 bus 81
  1030 Brussel
 • Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen. Het verzoekschrift moet in vijfvoud worden ingediend: één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 • Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: De deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan, 3500 Hasselt / De aanvrager:  U kan zijn/haar adres bij de vergunningverlenende overheid opvragen. 
 • Vermeld in het verzoekschrift minstens:
  - De naam, hoedanigheid, woonplaats of  zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres. 
  - Het Vlaamse Gewest of de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder. 
  - Het voorwerp van het beroep.
  - Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen. 
  - Een inventaris van de overtuigingsstukken.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019053733: de heer Philippe Tips; nieuwbouw van een telecommunicatiestation - bekend gemaakt op de website op 07/01/2020

De gewestelijke omgevingsambtenaar besliste op 6 januari 2020 om een vergunning onder voorwaarden af te leveren voor nieuwbouw van een telecommunicatiestation aan de heer Philippe Tips, Neerveldstraat  107 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe op het kadastraal perceel: Aafdeling 8, sectie A, perceel 293H.

Deze aanvraag tot nieuwbouw van een telecommunicatiestation omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 07 januari 2020 tot en met 07 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: OMV_2019100769: de heer Marc De Buyser; bouwen van een zendstation voor de veiligheidsdienst (project astrid) - bekend gemaakt op de website op 16/01/2020

De gewestelijke omgevingsambtenaar besliste op 14 januari 2020 om een geweigering af te leveren voor bouwen van een zendstation voor de veiligheidsdienst (project ASTRID) aan de heer Marc De Buyser, Regentlaan 54 te 1000 Brussel op het kadastraal perceel: Afdeling 3, sectie E, perceel 801A.

Deze aanvraag tot bouwen van een zendstation voor de veiligheidsdienst (project astrid) omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De omgevingsvergunning wordt gedurende de periode van 16 januari 2020 tot en met 16 februari 2020 digitaal ter inzage gelegd van het publiek in het stadskantoor van de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden (eerstelijnsloket bouwen en wonen, gelijkvloerse verdieping, 011-70 14 90).