Attest afwijking openings- en sluitingsuren

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan sluitingsuren. De winkels dienen hun deuren te sluiten voor het publiek op de volgende momenten:
- vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
- vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Voor Privaat bureaus voor telecommunicatie (belwinkels) en nachtwinkels geldt een specifieke regelgeving: Sluitingsuren privaat bureaus voor telecommunicatie (belwinkels): vóór 5 en na 20 uur.

Voor nachtwinkels geldt tevens een gemeentelijk belastingreglement. Laatste stelt dat een nachtwinkel elke winkel is, die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21.00 uur en 07.00 uur open is.
Andere voorwaarden nachtwinkels:
- geen andere activiteit uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- netto verkoopsoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²;
- op een duidelijke en permanente manier de vermelding ‘nachtwinkel’ dragen.

Wekelijkse rustdag
Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag. Dit is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint om 5 of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maanden op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag om 5 of om 13 uur, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Hoe aanvragen?

Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan (bv. een algemene afwijking voor het hele grondgebied ter gelegenheid van de eindejaarperiode of een bijzondere afwijking ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt, ...). Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan.

Een aanvraag tot het verkrijgen van afwijkingen op de wekelijkse rustdag of de verplichte sluitingsuren moet je richten aan de dienst lokale economie.

Er zijn volgende types van afwijking mogelijk:

1. afwijking met betrekking tot de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:
- verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: "home party's");
- verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
- verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro...);
- verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
- dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
- verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

Dezelfde afwijkingen zijn toegestaan voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:
- kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
- dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
- brandstof en olie voor autovoertuigen;
- consumptie-ijs in individuele porties;
- voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Hoofdactiviteit ? Men spreekt van hoofdactiviteit wanneer de handelszaak aan de volgende voorwaarde voldoet:
- de verkoop van het product of van de andere producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50% van de jaarlijkse omzet.

2. afwijking voor bijzondere omstandigheden of beurzen of markten
Deze dagen worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Er worden geen individuele afwijkingen toegestaan.