Algemene info voor jobstudenten

KENNISMAKINGSDAG

Op vrijdag 20 mei 2022 van 19u30 tot 21u worden alle aangestelde jobstudenten in de Gazo verwacht voor een algemene kennismaking met de beleidsverantwoordelijken en de ambtenaren van de betrokken stadsdiensten. Na de kennismaking kunnen de jobstudenten bijkomende inlichtingen vragen in verband met het contract, de principeverklaring tegen racisme en het takenpakket. Daarna worden de jobstudentencontracten en de formulieren, waarin staat dat je niet elders werkt als jobstudent in de maand juli of augustus, ondertekend. Eveneens ontvangen alle jobstudenten het arbeidsreglement. De aanwezigheid van de aangestelde jobstudenten is vereist!
 

INSCHRIJVEN
Schrijf je in voor een van de studentenjobs via het online inschrijvingsformulier of meld je aan bij de betrokken dienst.

Hou voor je inschrijving zekere rekening met onderstaande deadlines: 
Krokusvakantie: inschrijven vóór 15 januari 2022
Paasvakantie: inschrijven vóór 15 februari 2022
Zomervakantie: inschrijven vóór 1 maart 2022
Herfstvakantie: inschrijven vóór 15 september 2022
Kerstvakantie: inschrijven vóór 1 november 2022

Let op: We kunnen je enkel inschrijven, als je alle gevraagde documenten bijhebt!
Kandidaat-jobstudenten moeten zich opnieuw inschrijven voor het werkingsjaar 2022. Alle vorige inschrijvingen zijn niet meer geldig!
Kandidaten die zich inschrijven na deze data komen automatisch op de reservelijst.

BEZORGEN BIJ INSCHRIJVING
- Kopie identiteitskaart
- Rekeningnummer
- Attest ‘bewijs deelname school’ (te verkrijgen op het secretariaat van je school).
- Uittreksel uit het strafregister, model 2. Aan te vragen bij dienst Burgerzaken binnen jouw gemeente. In Sint-Truiden kan dat via e-mail naar info.burgerzaken@sint-truiden.be. Opgelet: dit document moet persoonlijk afgehaald worden en wordt niet dadelijk meegegeven, dus vraag het tijdig aan.
- De vereisten gelinkt aan de betreffende functie (attest EHBO, attest animator in het jeugdwerk,…)
- Een recent uittreksel van de website ‘student@work’.

Let op: je wordt pas ingeschreven wanneer je al deze documenten bezorgt.

CURSUS EHBO

Noteer alvast de volgende tijdstippen voor de basiscursus EHBO (één sessie van drie uur).

Zaterdag 26 februari 2022, 9u tot 12u
Zaterdag 12 maart 2022, 9u tot 12u
Zaterdag 26 maart 2022, 9u tot 12u
Zaterdag 02 april 2022, 9u tot 12u
Zaterdag 30 april 2022, 9u tot 12u

Deze gratis sessies worden georganiseerd in het lokaal van het Rode Kruis, Gorsemweg 41A, 3800 Sint-Truiden.

Inschrijven via het Team Jeugd: Gazometerstraat 1, 3800 Sint-Truiden; info.jeugd@sint-truiden.be; T 011 70 18 80.

CONTRACT
In de overeenkomst die afgesloten wordt tussen de jobstudent en het stadsbestuur van Sint-Truiden worden volgende items vermeld:

 • de periode van tewerkstelling als jobstudent en de arbeidsduur (contract van bepaalde duur)
 • plaats van de uitvoering van het werk
 • verloning van de gepresteerde arbeid
 • bij conflicten tussen beide partijen: opzeggingstermijnen bepaald volgens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 • toepassing van de wet van 12 april 1965, betreffende de bescherming van het loon der werknemers
 • proefperiode van 3 dagen

Indien je je opgeeft voor een vacature, moet je na aanstelling en ondertekening van het contract, deze vacature volledig vervullen naar inhoud en vooropgestelde periode van tewerkstelling.

VERGOEDING

Aan de jobstudent(e) wordt de vergoeding toegekend zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 30 januari 2006 en dit volgens een percentage variërend naargelang de leeftijd.

 

Leeftijd                              bruto                                  netto

16 jaar                                  8,34 euro/uur                  8,11 euro/uur 

17 jaar                                  9,05 euro/uur                  8,81 euro/uur 

18 jaar                                  9,77 euro/uur                  9,51 euro/uur 

19 jaar                                10,48 euro/uur                10,20 euro/uur 

20 jaar                                11,20 euro/uur                10,90 euro/uur 

Vanaf 21 jaar                    11,91 euro/uur                11,59 euro/uur 

INDEX 1,7758
Feestdagen worden vergoed indien ze binnen de contractperiode vallen
 

MET ZIJN ALLEN TEGEN RACISME         

Een jobstudentenovereenkomst tussen een jongere en de stad Sint-Truiden treedt pas in werking wanneer de jongere akkoord gaat met de ‘Principeverklaring tegen Racisme’ en deze ondertekend heeft.

Elke jobstudent verbindt zich ertoe om gedurende de arbeidsovereenkomst:

 • alle vormen van racisme en discriminatie uit de job en de werkplaats te weren
 • zich tegen elke racistische of discriminerende daad te verzetten
 • iedereen met dezelfde eerbied voor haar of zijn waardigheid en gevoelens te behandelen, ongeacht huidskleur, taal, afkomst of nationaliteit

 

VRIJWILLIGERSWERK
De dienst Jeugd zoekt gemotiveerde jongeren die in 2022 vrijwilligerswerk willen verrichten bij diverse activiteiten.

De kostenvergoeding bedraagt maximum 35,41 euro per dag, met een maximum van 1.416,16 euro op jaarbasis. Dit bedrag is zowel fiscaal als met betrekking tot de sociale zekerheid vrijgesteld.

Vrijwilligers kunnen ingezet worden bij:

 • kinder- en/of tienerraad
 • begeleiden van kinderen en/of jongeren bij diverse activiteiten
 • promotie van activiteiten en evenementen
 • administratieve hulp bij evenementen, projecten,…

Voel jij je geroepen en ben je tussen de 16 jaar en 25 jaar oud? Meld je dan bij de dienst Jeugd.

algemene info jobstudenten