AGOST

Het AGOST is een autonoom gemeentebedrijf dat op 15 oktober 2007 door de Gemeenteraad van Sint-Truiden werd opgericht. Op 1 februari 2008 keurde toenmalig Vlaams Minister van Binnenlands Beleid, dhr. Marino Keulen, de oprichting definitief goed.

De doelstellingen van het AGOST omvatten:

  • de vernieuwing en de verfraaiing van de stad,
  • de versterking van het economisch, toeristisch en sociaal weefsel door middel van het actief beheer,
  • de ontwikkeling door renovatie of nieuwbouw,
  • de verbouwing, de verhuur en de exploitatie van het gedeelte van het onroerend patrimonium dat de stad hiertoe inbrengt en desgevallend de vervreemding ervan;
  • de verwerving van onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden,
  • de vorming van zakelijke onroerende rechten,
  • de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen;
  • in het geval de stad Sint-Truiden hierom verzoekt, het beheer van het geheel of van een gedeelte van het onroerend vermogen van de stad.

Voor beleidsvoorbereidende, administratieve en generieke taken werkt het AGOST nauw samen met de diensten ruimtelijke ordening, stedenbouw, planning, mobiliteit en vergunningen van de stad Sint-Truiden.

Daarnaast wordt intensief samengewerkt met andere overheden. Projecten die hiervoor in aanmerking komen worden medegefinancierd door Vlaamse, federale en Europese subsidies. Het bedrijf kan tevens via samenwerking met bouwmaatschappijen, private ontwikkelaars en investeerders haar doelstellingen bereiken.

Het AGOST is op privaatrechtelijke basis georganiseerd waardoor het administratieve beslissingsproces sneller verloopt. Op financieel gebied is het niet gebonden aan de regels van de begrotingsopmaak, maar volgt het de boekhoudkundige regels zoals elk ander privaat bedrijf.

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening op 31 december van ieder jaar afgesloten.

De Raad van Bestuur stelt tevens jaarlijks een ondernemingsplan en een operationeel plan op dat de doelstellingen en de strategie van het AGOST op middellange en lange termijn vastlegt.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
- Veerle Heeren
- Carl Nijssens
- Ingrid Kempeneers
- Pascal Vossius
- David Engelbos
- Filip Moers
- Gert Stas
- Jelle Engelbosch
- Jo François
- Julie Grouwels

Het ondernemingsplan en het operationeel plan worden telkens binnen de termijn van vijf maanden na het afsluiten van het betrokken boekjaar meegedeeld aan de Gemeenteraad.

Meer info over AGOST vind je hier.