Aankondiging openbaar onderzoek - ontwerp-besluit en -plan-MER sectorale voorwaarden windturbines

Met dit besluit wil de Vlaamse overheid sectorale voorwaarden voor windturbines vaststellen om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. Het ontwerpbesluit is een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022.

Zoals hoger vermeld, vindt het openbaar onderzoek over het ontwerp-besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en het bijhorende ontwerp-plan-MER plaats van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.

 

Inkijken

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

 

Opmerkingen of bezwaren indienen

Online reageren
Vanaf 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u online opmerkingen of bezwaren indienen. U vindt hier dan de link.  Als u online reageert,  is het niet nodig om uw reactie ook via de post aan ons te bezorgen.

Reageren via post
U verstuurt uw reactie naar:

  •    Departement Omgeving
    Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
    t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel

Reageren als niet-Belg

Niet-Belgen bezorgen hun reactie  via e-mail